We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Projekty badawcze

Projekty w realizacji

Zaangażowanie na odległość. Wielostanowiskowa etnografia reakcji diaspory ukraińskiej na wojnę.

dr Dominika Blachnicka-Ciacek

diaspora, ethnography, etnografia, metody wielozmysłowe, multi-sensory methods, political transnationalism, transnacjonalizm polityczny, Ukraina, Ukraine,

Opus NCN

Towards Illiberal Constitutionalism in East Central Europe: Historical Analysis in Comparative and Transnational Perspectives

dr hab. Marta Bucholc, prof. ucz.

autorytaryzm, Europa Środkowa-Wschodnia, nieliberalny konstytucjonalizm, populizm,

Fundacja Volkswagena

Kształtowanie się habitusu narodowego a proces cywilizacji w Polsce po roku 1989: podejście figuracyjne.

dr hab. Marta Bucholc, prof. ucz.

cywilizacja, figuracja, habitus narodowy, Norbert Elias, Polska, transformacja postsocjalistyczna,

Sonata BIS NCN

Przemiany roli religii w społeczeństwach po pandemii COVID-19

dr hab. Sławomir Mandes, prof. ucz.

kierownik polskiego zespołu badawczego

dialog i aktywizm międzywyznaniowy, inkluzja, odporność, religia, religia cyfrowa, sekularyzacja,

Trans-Atlantic Platform

Socjalistyczna modernizacja na półperyferiach: analiza dyskursu rewolucji naukowo-technicznej w Polsce Ludowej

Bartosz Matyja

analiza systemów-światów, modernizacja, Polska Rzeczpospolita Ludowa, socjalizm państwowy,

Preludium NCN

Międzypokoleniowa transmisja pamięci o wojnie: studia przypadków rodzin w Bośni i Hercegowinie oraz w bośniackiej diasporze w Europie

Emina Zoletic

Bośnia-Hercegowina, pamięć zbiorowa, przekaz międzypokoleniowy, rodzina, wojna,

Preludium NCN

Wyzwania, możliwości i perspektywy community sponsorship – analiza wielodyscyplinarna, wielometodowa i wieloperspektywiczna

dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska, prof. ucz.

integracja, koprodukcja, policy transfer, polityka integracyjna, polityka uchodźcza, postawy etniczne, sponsoring społeczny, uchodźcy,

Opus NCN

Pamięć społeczna a post-imperialne dziedzictwo rosyjskie w Polsce

dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper, prof. ucz.

Dziedzictwo, imperium, pamięć społeczna, polityka historyczna, post-kolonializm,

Opus NCN

Władza komunistycznego państwa polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego wobec sprawczości homoseksualnych księży w okresie 1945-1989

dr Agnieszka Laddach

historia Polski, historia seksualności, historia społeczna, historia XX wieku, socjologia religii,

Sonatina NCN

Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej

dr hab. Anna Kiersztyn, prof. ucz.

dane panelowe, harmonizacja danych, młodzi dorośli, niepewność zatrudnienia, porównania międzynarodowe, struktura zawodowa,

Opus NCN

Prywatne przyjmowanie i wspieranie uchodźców z Ukrainy

dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska, prof. ucz.

działalność prospołeczna, energia emocjonalna, integracja uchodźców, rezyliencja, sponsoring społeczny (community sponsorship),

Nowe Idee

Biały rynek. Instytucjonalizacja praktyk związanych z dzieleniem się mlekiem ludzkim w Europie.

Małgorzata Gawrońska

bankowanie mleka ludzkiego, instytucjonalizacja, karmienie piersią, macierzyństwo, medykalizacja, milksharing, polityki publiczne,

Preludium NCN

Dlaczego kobiety zarabiają mniej? Początki losów zawodowych mężczyzn i kobiet.

dr hab. Mikołaj Jasiński

kierownik zespołu badawczego UW

absolwenci, losy zawodowe, luka płacowa, wynagrodzenia,

Opus NCN

Współwystępowanie różnych modeli duchowości w Kościele katolickim na przykładzie trzech ruchów odnowy katolickiej.

katolicyzm, nowe ruchy religijne, religia, socjologia relacyjna, socjologia religii,

Preludium NCN

Tworzenie polityki walki z ubóstwem w Unii Europejskiej za pomocą miar ilościowych – analiza przypadku złożonego wskaźnika zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

dr Marianna Zieleńska

Komisja Europejska, nadzór na odległość, negocjacje polityczne, państwa członkowskie UE, polityka post-narodowa, polityka walki z ubóstwem, wskaźniki,

Opus NCN

DisTerrMem – Memory Across Borders: Dealing with the Legacy of Disputed Territories

dr Tomasz Rawski

konflikt, pamięć, pojednanie, terytorium sporne,

Horyzont 2020

Aktywizm ekologiczny w czasach hegemonii danych

Bartosz Ślosarski

aktywizm danych, datafikacja, hegemonia, polityka klimatyczna, polityka środowiskowa, ruchy społeczne,

Preludium NCN

Dlaczego tak drogo? Analiza źródeł wartości dzieł sztuki we współczesnym kapitalizmie

Feliks Tuszko

autonomia sztuki, dzieło sztuki, pole sztuki, socjologia ekonomiczna, socjologia sztuki, sztuka, wytwarzanie wartości,

Preludium NCN

Zrealizowane projekty

Negocjowanie norm pracy w instytucjach rynku pracy w Polsce. Perspektywa osób bezrobotnych

Alicja Palęcka

bezrobocie, definicje pracy, instytucje rynku pracy, interakcjonizm symboliczny, normy pracy, sprawstwo osób doświadczających ubóstwa, stygmatyzacja bezrobocia,

Preludium NCN

Związki zawodowe wobec ograniczenia prawa do strajku

prawo do strajku, socjologia pracy, strajk, związki zawodowe,

Preludium NCN

Pozaprogramowe charakterystyki partii politycznych i ich wykorzystanie w kampanii wyborczych

dr hab. Wojciech Rafałowski

kampanie wyborcze, strategie prowadzenia kampanii wyborczej, wizerunek polityczny,

Sonata NCN

En/counter/points: kontakt, kultura i (re) negocjowanie przynależności w przestrzeni publicznej

dr hab. Grażyna Szymańska-Matusiewicz

kultura, przestrzeń publiczna, przynależność, społeczności migranckie,

HERA

Technologie informacyjne w polityce publicznej. Krytyczna analiza profilowania bezrobotnych w Polsce.

dr Karolina Sztandar-Sztanderska

aktywizacja, aktywna polityka rynku pracy, bezrobocie, biurokracja pierwszego kontaktu, dostęp do usług publicznych, polityka rynku pracy, prawa socjalne, profilowanie, stanowienie polityki publicznej, technologie informacyjne,

Opus NCN

Rola transferów socjalnych w budżetach gospodarstw domowych beneficjentów pomocy społecznej.

budżet domowy, oznaczanie pieniędzy, pieniądze, pomoc społeczna, transfery socjalne,

Preludium NCN

“Maszyna Społeczna”. Analiza i wsparcie potencjału polskich start-up’ów blockchainowych.

Łukasz Jonak

administracja publiczna, analiza społeczna, globalizm, technologie blockchainowe,

Dialog

ECHOES – European Colonial Heritage Modalities in Entangled Cities

dr hab. Joanna Wawrzyniak, prof. ucz.

kierownik polskiego zespołu badawczego

dialog międzykulturowy, dziedzictwo kolonialne, historia i pamięć, kolonializm, muzea, postkolonializm,

Horyzont 2020

Konstrukcje społeczne. Łaziki marsjańskie w perspektywie socjologii nauki i techniki

dr Marcin Zaród

biografia edukacyjna, konstrukcje społeczne, procesy rekrutacyjne, socjologia nauki, Socjologia techniki, technika kosmiczna,

Dialog

Polityczna aktywność diaspory w epoce globalnych współzależności. Społeczność migrancka Wietnamczyków z Polski i jej transnarodowe powiązania polityczne.

dr hab. Grażyna Szymańska-Matusiewicz

diaspora, migracje, polityczna aktywność diaspory, transnarodowe powiązania polityczne,

Opus NCN

Tłumaczenie na język angielski i wydanie monografii Andrzeja Waśkiewicza “Paradoksy idei reprezentacji politycznej”

dr hab. Andrzej Waśkiewicz, prof. ucz.

interes powszechny, legitymizacja, ograniczenie władzy, reprezentacja, suwerenność, zróżnicowanie interesów,

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Porządek symboliczny a socjologia – przegląd literatury.

dr Krzysztof Świrek

analiza procesów społecznych, porządek symboliczny, psychoanalityczne koncepcje reprezentacji,

Miniatura NCN

Habitus klasowy imigrantów z krajów postkomunistycznych w Wielkiej Brytanii.

dr hab. Przemysław Sadura, prof. ucz.

Europa Środkowo-Wschodnia, Habitus klasowy, imigranci, różnice klasowe, Wielka Brytania,

Miniatura NCN

Nadzór w miejscu pracy: wpływ nowych technologii na normy prawne i społeczne w Polsce i w Niemczech

dr hab. Julia Kubisa, prof. ucz.

contact center, miejsce pracy, nadzór, normalizacja, normy, nowe technologie, prawo, wartości,

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki

Męska robota w zmieniającym się świecie pracy – kwerenda biblioteczna

dr hab. Julia Kubisa, prof. ucz.

bariery, płeć, praca, socjologia płci, upłciawianie, zawody zmaskulinizowane,

Miniatura NCN

Max Weber w teorii postkolonialnej: przypadek polski.

dr hab. Marta Bucholc, prof. ucz.

historia myśli społecznej, Max Weber, sprawa polska, teoria postkolonialna,

Opus NCN

Praktyki rodzicielskie we współczesnych polskich rodzinach – rekonstrukcja codzienności.

dr hab. Małgorzata Sikorska, prof. ucz.

praktyki rodzicielskie, praktyki rodzinne, rodziny postnowoczesne, rodziny tradycyjne, socjologia życia codziennego,

Opus NCN

Aktorzy-Sieci w kolektywach hakerskich.

dr Marcin Zaród

Etiuda NCN

Aktorzy-Sieci w zbiorowościach hakerskich. Studium etnograficzne z zakresu badań nad nauką i techniką.

dr Marcin Zaród

ruch hackerski, socjologia nauki, studia nad nauką i technologią, teoria aktora-sieci,

Preludium NCN

Socjologia polska lat 60. XX wieku w kontekście socjologii światowej.

prof. dr hab. Jarosław Kilias

historia socjologii, międzynarodowa wymiana naukowa, socjologia polska lat 60., Zimna Wojna,

Opus NCN

Nurt tzw. transitional justice w naukach prawnych, filozofii i politologii – perspektywa polska i światowa.

dr hab. Karolina Wigura-Kuisz

demokratyzacja, pamięć, prawa człowieka, przebaczenie, restytucja, rozliczenie, sprawiedliwość, transformacja, transitonal justice, zapomnienie,

Sonata NCN

Państwo współczesne: style działania.

prof. dr hab. Jacek Raciborski

instytucjonalni aktorzy, nowe zarządzanie publiczne, państwo, ruchy społeczne, rząd, styl działania,

Opus NCN

Wietnamczycy z Polski – transnarodowa wspólnota migrancka jako pomost pomiędzy Polską a Wietnamem.

dr hab. Grażyna Szymańska-Matusiewicz

kapitał kulturowy, migracja, Wietnamczycy,

Sonata NCN

Polityka historyczna w Polsce, Niemczech i Rosji. Analiza miejsc pamięci.

dr hab. Michał Łuczewski, prof. ucz.

analiza porównawcza, miejsca pamięci, polityka historyczna, socjologia pamięci,

Sonata NCN

Wirtualne wspólnoty katolickie: religia wobec wyzwań Internetu.

dr Marta Kołodziejska

internet, komunikacja, religia, wspólnota,

Preludium NCN

Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci.

prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński

autostereotyp Polaka, ksenofobia, postawy antysemickie, stereotypy narodowe, światopogląd narodowo-katolicki,

Opus NCN