We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Projekty badawcze

Projekty w realizacji

Przemiany roli religii w społeczeństwach po pandemii COVID-19

dr hab. Sławomir Mandes, prof. ucz.

kierownik polskiego zespołu badawczego

dialog i aktywizm międzywyznaniowy, inkluzja, odporność, religia, religia cyfrowa, sekularyzacja,

Trans-Atlantic Platform

Zaangażowanie na odległość. Wielostanowiskowa etnografia reakcji diaspory ukraińskiej na wojnę.

dr Dominika Blachnicka-Ciacek

diaspora, ethnography, etnografia, metody wielozmysłowe, multi-sensory methods, political transnationalism, transnacjonalizm polityczny, Ukraina, Ukraine,

NCN Opus

Towards Illiberal Constitutionalism in East Central Europe: Historical Analysis in Comparative and Transnational Perspectives

dr hab. Marta Bucholc, prof. ucz.

autorytaryzm, Europa Środkowa-Wschodnia, nieliberalny konstytucjonalizm, populizm,

Fundacja Volkswagena

Kształtowanie się habitusu narodowego a proces cywilizacji w Polsce po roku 1989: podejście figuracyjne

dr hab. Marta Bucholc, prof. ucz.

cywilizacja, figuracja, habitus narodowy, Norbert Elias, Polska, transformacja postsocjalistyczna,

NCN Sonata BIS

Biały rynek. Instytucjonalizacja praktyk związanych z dzieleniem się mlekiem ludzkim w Europie.

Małgorzata Gawrońska

bankowanie mleka ludzkiego, instytucjonalizacja, karmienie piersią, macierzyństwo, medykalizacja, milksharing, polityki publiczne,

NCN Preludium

Dlaczego kobiety zarabiają mniej? Początki losów zawodowych mężczyzn i kobiet.

dr hab. Mikołaj Jasiński

kierownik zespołu badawczego UW

absolwenci, losy zawodowe, luka płacowa, wynagrodzenia,

NCN Opus

Współwystępowanie różnych modeli duchowości w Kościele katolickim na przykładzie trzech ruchów odnowy katolickiej.

Antoni Głowacki

katolicyzm, nowe ruchy religijne, religia, socjologia relacyjna, socjologia religii,

NCN Preludium

Tworzenie polityki walki z ubóstwem w Unii Europejskiej za pomocą miar ilościowych – analiza przypadku złożonego wskaźnika zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

dr Marianna Zieleńska

Komisja Europejska, nadzór na odległość, negocjacje polityczne, państwa członkowskie UE, polityka post-narodowa, polityka walki z ubóstwem, wskaźniki,

NCN Opus

Socjalistyczna modernizacja na półperyferiach: analiza dyskursu rewolucji naukowo-technicznej w Polsce Ludowej

Bartosz Matyja

analiza systemów-światów, modernizacja, Polska Rzeczpospolita Ludowa, socjalizm państwowy,

NCN Preludium

Międzypokoleniowa transmisja pamięci o wojnie: studia przypadków rodzin w Bośni i Hercegowinie oraz w bośniackiej diasporze w Europie

Emina Zoletic

Bośnia-Hercegowina, pamięć zbiorowa, przekaz międzypokoleniowy, rodzina, wojna,

NCN Preludium

Aktywizm ekologiczny w czasach hegemonii danych

Bartosz Ślosarski

aktywizm danych, datafikacja, hegemonia, polityka klimatyczna, polityka środowiskowa, ruchy społeczne,

NCN Preludium

Wyzwania, możliwości i perspektywy community sponsorship – analiza wielodyscyplinarna, wielometodowa i wieloperspektywiczna

dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska, prof. ucz.

integracja, koprodukcja, policy transfer, polityka integracyjna, polityka uchodźcza, postawy etniczne, sponsoring społeczny, uchodźcy,

NCN Opus

Pamięć społeczna a post-imperialne dziedzictwo rosyjskie w Polsce

dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper, prof. ucz.

Dziedzictwo, imperium, pamięć społeczna, polityka historyczna, post-kolonializm,

NCN Opus

Władza komunistycznego państwa polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego wobec sprawczości homoseksualnych księży w okresie 1945-1989

dr Agnieszka Laddach

historia Polski, historia seksualności, historia społeczna, historia XX wieku, socjologia religii,

NCN Sonatina

Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej

dr hab. Anna Kiersztyn, prof. ucz.

dane panelowe, harmonizacja danych, młodzi dorośli, niepewność zatrudnienia, porównania międzynarodowe, struktura zawodowa,

NCN Opus

Zrealizowane projekty

Prywatne przyjmowanie i wspieranie uchodźców z Ukrainy

dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska, prof. ucz.

działalność prospołeczna, energia emocjonalna, integracja uchodźców, rezyliencja, sponsoring społeczny (community sponsorship),

Nowe Idee

DisTerrMem – Memory Across Borders: Dealing with the Legacy of Disputed Territories

dr Tomasz Rawski

konflikt, pamięć, pojednanie, terytorium sporne,

Horyzont 2020

Dlaczego tak drogo? Analiza źródeł wartości dzieł sztuki we współczesnym kapitalizmie

Feliks Tuszko

autonomia sztuki, dzieło sztuki, pole sztuki, socjologia ekonomiczna, socjologia sztuki, sztuka, wytwarzanie wartości,

NCN Preludium

Negocjowanie norm pracy w instytucjach rynku pracy w Polsce. Perspektywa osób bezrobotnych

Alicja Palęcka

bezrobocie, definicje pracy, instytucje rynku pracy, interakcjonizm symboliczny, normy pracy, sprawstwo osób doświadczających ubóstwa, stygmatyzacja bezrobocia,

NCN Preludium

Związki zawodowe wobec ograniczenia prawa do strajku

Katarzyna Rakowska

prawo do strajku, socjologia pracy, strajk, związki zawodowe,

NCN Preludium

Pozaprogramowe charakterystyki partii politycznych i ich wykorzystanie w kampanii wyborczych

dr hab. Wojciech Rafałowski

kampanie wyborcze, strategie prowadzenia kampanii wyborczej, wizerunek polityczny,

NCN Sonata

En/counter/points: kontakt, kultura i (re) negocjowanie przynależności w przestrzeni publicznej

dr hab. Grażyna Szymańska-Matusiewicz

kultura, przestrzeń publiczna, przynależność, społeczności migranckie,

HERA

Technologie informacyjne w polityce publicznej. Krytyczna analiza profilowania bezrobotnych w Polsce.

dr Karolina Sztandar-Sztanderska

aktywizacja, aktywna polityka rynku pracy, bezrobocie, biurokracja pierwszego kontaktu, dostęp do usług publicznych, polityka rynku pracy, prawa socjalne, profilowanie, stanowienie polityki publicznej, technologie informacyjne,

NCN Opus

Rola transferów socjalnych w budżetach gospodarstw domowych beneficjentów pomocy społecznej.

Mateusz Trochymiak

budżet domowy, oznaczanie pieniędzy, pieniądze, pomoc społeczna, transfery socjalne,

NCN Preludium

“Maszyna Społeczna”. Analiza i wsparcie potencjału polskich start-up’ów blockchainowych.

Łukasz Jonak

administracja publiczna, analiza społeczna, globalizm, technologie blockchainowe,

Dialog

ECHOES – European Colonial Heritage Modalities in Entangled Cities

dr hab. Joanna Wawrzyniak, prof. ucz.

kierownik polskiego zespołu badawczego

dialog międzykulturowy, dziedzictwo kolonialne, historia i pamięć, kolonializm, muzea, postkolonializm,

Horyzont 2020

Konstrukcje społeczne. Łaziki marsjańskie w perspektywie socjologii nauki i techniki

dr Marcin Zaród

biografia edukacyjna, konstrukcje społeczne, procesy rekrutacyjne, socjologia nauki, Socjologia techniki, technika kosmiczna,

Dialog

Polityczna aktywność diaspory w epoce globalnych współzależności. Społeczność migrancka Wietnamczyków z Polski i jej transnarodowe powiązania polityczne.

dr hab. Grażyna Szymańska-Matusiewicz

diaspora, migracje, polityczna aktywność diaspory, transnarodowe powiązania polityczne,

NCN Opus

Tłumaczenie na język angielski i wydanie monografii Andrzeja Waśkiewicza “Paradoksy idei reprezentacji politycznej”

dr hab. Andrzej Waśkiewicz, prof. ucz.

interes powszechny, legitymizacja, ograniczenie władzy, reprezentacja, suwerenność, zróżnicowanie interesów,

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Porządek symboliczny a socjologia – przegląd literatury.

dr Krzysztof Świrek

analiza procesów społecznych, porządek symboliczny, psychoanalityczne koncepcje reprezentacji,

NCN Miniatura

Habitus klasowy imigrantów z krajów postkomunistycznych w Wielkiej Brytanii.

dr hab. Przemysław Sadura, prof. ucz.

Europa Środkowo-Wschodnia, Habitus klasowy, imigranci, różnice klasowe, Wielka Brytania,

NCN Miniatura

Nadzór w miejscu pracy: wpływ nowych technologii na normy prawne i społeczne w Polsce i w Niemczech

dr hab. Julia Kubisa, prof. ucz.

contact center, miejsce pracy, nadzór, normalizacja, normy, nowe technologie, prawo, wartości,

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki

Męska robota w zmieniającym się świecie pracy – kwerenda biblioteczna

dr hab. Julia Kubisa, prof. ucz.

bariery, płeć, praca, socjologia płci, upłciawianie, zawody zmaskulinizowane,

NCN Miniatura

Max Weber w teorii postkolonialnej: przypadek polski.

dr hab. Marta Bucholc, prof. ucz.

historia myśli społecznej, Max Weber, sprawa polska, teoria postkolonialna,

NCN Opus

Praktyki rodzicielskie we współczesnych polskich rodzinach – rekonstrukcja codzienności.

dr hab. Małgorzata Sikorska, prof. ucz.

praktyki rodzicielskie, praktyki rodzinne, rodziny postnowoczesne, rodziny tradycyjne, socjologia życia codziennego,

NCN Opus

Aktorzy-Sieci w kolektywach hakerskich.

dr Marcin Zaród

NCN Etiuda

Aktorzy-Sieci w zbiorowościach hakerskich. Studium etnograficzne z zakresu badań nad nauką i techniką.

dr Marcin Zaród

ruch hackerski, socjologia nauki, studia nad nauką i technologią, teoria aktora-sieci,

NCN Preludium

Socjologia polska lat 60. XX wieku w kontekście socjologii światowej.

prof. dr hab. Jarosław Kilias

historia socjologii, międzynarodowa wymiana naukowa, socjologia polska lat 60., Zimna Wojna,

NCN Opus

Nurt tzw. transitional justice w naukach prawnych, filozofii i politologii – perspektywa polska i światowa.

dr hab. Karolina Wigura-Kuisz

demokratyzacja, pamięć, prawa człowieka, przebaczenie, restytucja, rozliczenie, sprawiedliwość, transformacja, transitonal justice, zapomnienie,

NCN Sonata

Państwo współczesne: style działania.

prof. dr hab. Jacek Raciborski

instytucjonalni aktorzy, nowe zarządzanie publiczne, państwo, ruchy społeczne, rząd, styl działania,

NCN Opus

Wietnamczycy z Polski – transnarodowa wspólnota migrancka jako pomost pomiędzy Polską a Wietnamem.

dr hab. Grażyna Szymańska-Matusiewicz

kapitał kulturowy, migracja, Wietnamczycy,

NCN Sonata

Polityka historyczna w Polsce, Niemczech i Rosji. Analiza miejsc pamięci.

dr hab. Michał Łuczewski, prof. ucz.

analiza porównawcza, miejsca pamięci, polityka historyczna, socjologia pamięci,

NCN Sonata

Wirtualne wspólnoty katolickie: religia wobec wyzwań Internetu.

dr Marta Kołodziejska

internet, komunikacja, religia, wspólnota,

NCN Preludium

Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci.

prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński

autostereotyp Polaka, ksenofobia, postawy antysemickie, stereotypy narodowe, światopogląd narodowo-katolicki,

NCN Opus