We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.is.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-10.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada odnośniki do pobrania dokumentów bez informacji o ich formacie.
  • Serwis posiada powtórzone linki.
  • Serwis posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.
 • Nagłówki
  • Strona główna nie posiada nagłówka H1.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
  • W serwisie występują problemy z obsługą menu rozwijalnego przy użyciu programu odczytu ekranu – brak komunikatu informującego, że menu zostało rozwinięte.
  • Serwis posiada elementy sterujące niedostępne za pomocą klawiatury.
 • Slajdy
  • Strona główna posiada pokaz slajdów, w którym przyciski sterowania posiadają komunikaty w języku angielskim.
  • Strona główna posiada pokaz slajdów bez możliwości zatrzymania przy użyciu klawiatury.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Pole wyszukiwania nie posiada etykiety lub została ona błędnie powiązana.
  • Serwis posiada mechanizm wyszukiwania, ale nie jest on dostępny.
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla Screen Readera (opis i wskazanie miejsca)
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji elementów menu powodujące problemy programów odczytujących.
  • Elementy rozwijalne menu głównego mają utrudniony dostęp za pomocą klawiatury oraz przy użyciu programów odczytu ekranu.
  • W serwisie występuje problem z wyszukiwaniem.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Serwis posiada ilustracje bez tekstów alternatywnych.
  • Serwis posiada ilustracje z napisami bez tekstów alternatywnych.
 • Elementy klikalne
  • Serwis zawiera elementy klikalne bez etykiet.
  • Serwis zawiera elementy klikalne nie sygnalizujące stanu.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusa klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • W serwisie występują elementy klikalne bez etykiet lub jednoznacznych tekstów linków.
 • Slajdery
  • Slajdy nie posiadają opisu tekstowego oraz możliwości zatrzymania przy użyciu klawiatury.
 • Responsywność (RWD)
  • W trybie mobilnym część informacji może być niewidoczna.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem, które nie spełniają wymogów kontrastu.
 • Logiczna kolejność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa położenie fokusa klawiatury.
 • Walidacja html/css
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Konsekwentna identyfikacja elementów strony
  • Serwis posiada elementy wyróżnione cechami wyglądu i nie oznaczone właściwymi znacznikami.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.is.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Artur Grygiencz. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: grygiencza@is.uw.edu.pl, telefon 797 125 159. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek Dydaktyczny – Karowa 18, Karowa 18, 00-324 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Zbigniew Kisiela

Telefon: 664026752

Email: z.kisiela@uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście od ulicy Karowej. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe. Szerokość jednego skrzydła 85 cm. Drzwi otwierane ręcznie, możliwość otworzenia drugiego skrzydła – łącznie wejście poszerza się do 170 cm. Drzwi poprzedzone łagodnym progiem. W przypadku trudności można wezwać obsługę dzwonkiem.

Korytarze i przejścia

Korytarze płaskie i szerokie. Dostępna winda, szerokość wejścia do niej 100 cm. Drzwi do sal mają średnio 90 cm, klamki średnio na 110 cm wysokości.

Procedury

Można wezwać pomoc z portierni, bądź za pomocą dzwonka przy drzwiach wejściowych, kontaktując się bezpośrednio lub telefonicznie.

Dodatkowa pomoc

Kontakt z portiernią. Można również skontaktować się tel. z kierownikiem budynku.

Łazienki, toalety, szatnie

Dwie toalety, pierwsza na parterze, druga na 3 piętrze. Toalety otwarte.

Dodatkowe dostosowania

Brak podpisów bajlowskich sal, pętli indukcyjnych. Winda dostosowana do osób niedowidzących.

Dojazd i miejsca parkingowe

Komunikacja miejsca: przystanek autobusowy na Krakowskim Przedmieściu, vis a vis hotelu Bristol. Możliwość zaparkowania bezpośrednio pod budynkiem. Parking miejski, budynek nie ma wydzielonych własnych miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.