We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

I stopień: socjologia

Studia licencjackie przygotowują absolwenta do wykonywania pracy socjologa przede wszystkim jako wykonawcy badań społecznych, analityka danych i aktywnego uczestnika życia społecznego.

Atutem licencjatu na Karowej jest unikalny warsztat metodologiczny i analityczny, budowany na gruncie szerokiego wykształcenia teoretycznego i doskonalony podczas licznych zajęć praktycznych i warsztatowych. Dzięki temu absolwentki i absolwenci studiów licencjackich otrzymują wiedzę, która stwarza im doskonały start na rynku pracy, a zarazem otwiera drogę do dalszego rozwoju w ramach studiów magisterskich i doktoranckich.

Od roku akademickiego 2021/2022 do oferty dydaktycznej na Wydziale Socjologii dołącza fakultatywna specjalizacja nauczycielska przygotowująca do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zachęcamy do skorzystania z tej oferty dydaktycznej wszystkich, którzy są w stanie wyobrazić sobie siebie w roli nauczyciela. Uzyskanie uprawnień nauczycielskich stwarza duże szanse na uzyskanie stałego zatrudnienia zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych ośrodkach.

Oferowane przez nas przedmioty przypisaliśmy do dwóch grup: przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów fakultatywnych.

Przedmioty obowiązkowe

to specjalistyczne przedmioty kierunkowe oferowane przez nasz Wydział. W trakcie przeciągu trzech lat studiów zdobędziesz wiedzę teoretyczną i rozwiniesz umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną

Przedmioty fakultatywne

pozwolą Ci na pogłębienie wiedzy i rozwinięcie konkretnych umiejętności. Z bogatej oferty przedmiotów należących do tej grupy wybierzesz te według Ciebie najciekawsze. Na każdym roku studiów wymagane jest zaliczenie określonej w programie studiów liczby przedmiotów fakultatywnych, wyrażonej w punktach ECTS.

Pierwszy rok studiów

to ogólne wprowadzenie do świata zainteresowań i pojęć socjologii (wstęp do socjologii, współczesne społeczeństwo polskie), podstawy warsztatu socjologa (wprowadzenie do statystyki), poznanie najważniejszych tekstów przedstawicieli klasycznych teorii socjologicznych, ale też zdobycie wiedzy z dziedzin pokrewnych socjologii (filozofia, historia społeczna, ekonomia). Ponadto rozwiniesz kompetencje analitycznego myślenia, niezbędne w pracy naukowej i badawczej na kursach z techniki pracy naukowej i logiki.

Drugi rok studiów

to bliższe poznanie warsztatu badawczego – metody badań ilościowych i jakościowych oraz warsztaty statystyczne. Na tych zajęciach sami zrealizujecie projekty badawcze od momentu postawienia pytań badawczych, poprzez dobór próby, zbieranie danych, przygotowanie ich do analizy po samą analizę zakończoną raportem i prezentacją. Na warsztatach statystycznych będziesz mieć okazję przećwiczyć wiedzę zdobytą w czasie kursu statystyki i poznasz tajniki pakietu statystycznego (SPSS), na metodach ilościowych dowiesz jak się nie zadawać tendencyjnych pytań a na jakościowych poznasz bliżej szeroki wachlarz metod, takich jak obserwacja, wywiady pogłębione (IDI), czy grupy fokusowe (FGI). Badając interesujący Cię obszar życia społecznego, rozwiniesz analityczne oraz krytyczne myślenie, zdobędziesz też bardzo cenną umiejętność współpracy w zespole.

Drugi rok to również pogłębienie Twojej wiedzy teoretycznej – „Współczesne Teorie Socjologiczne” to kurs złożony z wykładu i ćwiczeń, który pokaże Ci, jak myśl społeczna rozwijała się w ostatnich dziesięcioleciach. Nauczysz się także dostrzegać związki między różnymi koncepcjami teoretycznymi i praktyką badań społecznych. Z kolei zajęcia z „Instytucji, procesów, systemów”, „Problemów społecznych” oraz „Mediów i komunikacji” pozwolą Ci bliżej poznać różne obszary problemowe socjologii i wybrać, który z nich chcesz wybrać jako swój moduł na III roku.

Na trzecim roku

zdobyte przez Ciebie dotychczas umiejętności warsztatowe i wiedza teoretyczna rozwiną się w ramach jednego z czterech oferowanych przez nas modułów – na wykładach z socjologii szczegółowych zdobędziesz wiedzę o wybranym obszarze życia społecznego i teoriach, które można zastosować do jego analizy, a na seminarium badawczym i licencjackim zastosujesz te umiejętności w praktyce prowadząc badania oraz pisząc pracę licencjacką. Na module znajdziesz też szeroki wybór, powiązanych ze sobą problemowo, zajęć fakultatywnych, które przyniosą dodatkową wiedzę i pozwolą Ci rozwinąć Twoje zainteresowania.

MODUŁ 1 : Media i komunikacja

 • Poznasz pojęcia, teorie i metody wykorzystywane w badaniach komunikacji społecznej, czyli to, co jest podstawą wiedzy wykorzystywanej w badaniach społecznych i rynkowych, analizie komunikacji biznesowej (public relations, public affairs, branding) w instytucjach publicznych i w komunikacji w nowych mediach.
 • Nauczysz się analizować komunikację w zróżnicowanych kontekstach społecznych: gdy jesteś konsumentem, obywatelem, czy też ekspertem.
 • Zrozumiesz, jak problematyzować i badać wpływ mediów, jak analizować problemy w komunikacji w związkach, grupach i zespołach, jak oceniać wpływ konsumpcji na tożsamość i zróżnicowanie społeczne, czym są kultura popularna oraz kultura masowa, jak analizować funkcjonowanie marek na rynku.
 • Poznasz jak dobrze konstruować badania komunikacji: począwszy od formułowania pytań i problemów badawczych, a skończywszy na rekomendacjach.
 • Nauczysz się krytycznie oceniać procesy i trendy kulturowe, obecne w kulturze masowej, w subkulturach, czy rozmaitych środowiskach kulturowych.

MODUŁ 2: Problemy społeczne i sprawy publiczne

 • Ten moduł daje orientację w zjawiskach i procesach takich jak bezrobocie i inne problemy rynku pracy, ubóstwo, wykluczenie społeczne, nierówności społeczne, starzenie się społeczeństwa, uzależnienia itp., zbiorczo nazywanych problemami społecznymi.
 • Dowiesz się, jakie przesłanki teoretyczne regulują opis, pomiar i analizę tych zjawisk oraz jakie metodologiczne komplikacje się z nimi wiążą.
 • Poznasz różne aspekty i formy polityki społecznej – reakcji na te zjawiska.

MODUŁ 3: Polityka i demokracja

 • Zyskasz wiedzę dotyczącą systemów politycznych w Polsce i Europie, a także filozofii polityki i systemów idei, na których są oparte.
 • Nauczysz się analizować funkcjonowanie polskiej i europejskiej demokracji na szczeblu UE, krajowym i lokalnym.
 • Poznasz specyfikę sondaży wyborczych i dowiesz się, jak interpretować ich wyniki.

MODUŁ 4: Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata

 • Poznasz różne aspekty zmian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie.
 • Nauczysz się dostrzegać znaczenie występujących współcześnie różnic językowych, etnicznych, narodowych, religijnych, cywilizacyjnych oraz stylów życia i praktyk kulturowych.
 • Uzyskasz wiedzę o problemach wielokulturowości oraz umiejętność ich diagnozowania i badania.
 • Uzyskasz wiedzę o problemach wielokulturowości oraz umiejętność ich diagnozowania i badania.

Zapraszamy na studia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Wrszawaskiego.