We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Mobilność – Erasmus

Drodzy Studenci!

Chcielibyśmy, aby zamieszczone poniżej informacje przybliżyły Wam ideę i zasady Erasmus+, który oferuje możliwość odbycia części studiów w zagranicznej uczelni, lepszego poznania obcego języka, innego kraju, zyskania nowych przyjaciół.
Program Erasmus+ stwarza Wam niepowtarzalną okazję wyjazdu do jednego z krajów Unii Europejskiej na okres jednego semestru, z możliwością przedłużenia.

Będziecie mogli otrzymać niewielkie stypendium Erasmus-a i zostaniecie zwolnieni z opłat czesnego w uczelni zagranicznej. Ponadto w Waszej macierzystej uczelni okres studiów odbytych za granicą zostanie w pełni zaliczony.

Koordynator mobilności międzynarodowej

Wszelkie zapytania dotyczące spraw związanych z programem Erasmus+, MOST i innych wymian międzynarodowych (studentów, doktorantów i pracowników) prosimy kierować do koordynatora wydziałowego. 

Możliwość kontaktu z koordynatorem mobilności po wcześniejszym umówieniu się (czwartki w godz. 12.00 - 13.00 w pokoju 204)

Sekcja Erasmus uprzejmie informuje, że „Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem oraz Wielkiej Brytanii. Rok akademicki 2024/25” zostały zatwierdzone przez właściwego prorektora 12 lutego br. i opublikowane na stronie:

wersja polska http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2024/02/2024SMS_og_zas_kwalifkacji.pdf

wersja angielska http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2024/02/Ogolne-zasady-kwalifikacji_2024_25_SMS_ANG.pdf

Prosimy o uważne zapoznanie się z całymi zasadami.

Najważniejsze zmiany:

 1. w kwalifikacji NIE mogą brać udziału studenci, których semestr letni 2023/24 jest ostatnim semestrem studiów pierwszego stopnia (pkt.2);
 2. możliwość przyznania stypendium na maksymalnie 5 miesięcy, również przy mobilnościach rocznych (pkt. 22);
 3. kwalifikacja zakończy się 21.03.2024 r., do tego dnia do BWZ będą dostarczone protokoły wraz z listami Excel (wydruk z USOSweba) z podaniem średniej każdego studenta (pkt. 30);
 4. zmiana przyporządkowania państw do grup stypendialnych (pkt. 32);
 5. wprowadzenie ryczałtu na koszty podróży niezależnie od wyboru środka transportu (pkt. 36, 37, 38).

Dokumenty składamy w wersji elektronicznej na adres: erasmuskarowa@gmail.com

  prosimy o właściwe opisanie plików (nazwisko_imię_zawartośćpliku)

WAŻNE DATY

Okres składania dokumentów do 6.03.2024

Wyniki 12.03.2024

Możliwość odwołania 15.03.2024 – 19.03.2024

Ostateczne zgłoszenie do BWZ  21.03.2024

Ważne linki

 • International Exchange Erasmus Student Network – zostań mentorem studentów zagranicznych: http://uw.esn.pl/pl

Informacje o programie Erasmus+

Ze stypendiów programu Erasmus+ mogą korzystać:

 • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW.
 • w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. w ramach wspólnie prowadzonych studiów z uczelnią zagraniczną na podstawie zawartego odrębnego porozumienia) do kwalifikacji mogą przystąpić studenci pierwszego roku każdego stopnia studiów. W takich przypadkach Komisja Kwalifikacyjna zobowiązana jest do uzasadnienia swojej decyzji w protokole.
 • studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku – aplikują o wyjazd w semestrze letnim
 • Doktoranci muszą podczas pobytu w uczelni zagranicznej uczęszczać na zajęcia i zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS uzgodnioną między uczelniami.

W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich.

W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć słuchacze studiów podyplomowych.

Student podczas całego pobytu na wymianie Erasmus musi posiadać status studenta UW i nie może być w żaden sposób urlopowany.

Zgodnie z wytycznymi Biura Współpracy Zagranicznej UW, które decyduje o stypendiach, wyjazdy Erasmus+ trwają jeden semestr.
Istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu o kolejny semestr, jednak uzyskanie stypendium jest w tym przypadku ograniczone możliwościami budżetowymi BWZ UW.

UWAGA:
pobyt za granicą w ramach ERASMUSa nie może wykroczyć poza dany rok akademicki – tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.

Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.

Jeżeli spełniacie kryteria stawiane przed kandydatami na wyjazd, powinniście skontaktować się z wydziałowym koordynatorem ds. mobilności.

Rekrutacja odbywa się raz do roku i dotyczy wyjazdów na kolejny rok akademicki.
Wcześniej, zwykle na początku stycznia, odbywa się spotkanie informacyjne prowadzone przez osobę koordynującą wyjazdy Erasmus+ w IS UW, na którym przedstawiane są warunki rekrutacji, wysokość stypendium, aktualna lista uczelni partnerskich i inne sprawy praktyczne.

Na wyjazd studencki Erasmus+ można jechać wyłącznie do uczelni, z którą IS UW zawarł umowę partnerską.

W ISUW spotkania informacyjne odbywają się zwykle na początku stycznia i wtedy też ogłaszany jest termin rekrutacji i jej warunki.
Wyniki rekrutacji przekazywane są na początku marca do Biura Współpracy Zagranicznej UW, które kieruje nominacje na wyjazdy do uczelni partnerskich.

Wysokość stypendium Erasmus jest uzależniona od grupy krajów wyjazdów na studia i zostanie podana przez BWZ po opublikowaniu przez Komisję Europejską Przewodnika po Programie 2021 oraz potwierdzeniu przez FRSE wysokości przyznanych UW funduszy.

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą iuczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie ułatwia pełne uznanie okresu studiów odbytego w zagranicznej uczelni.
Dokument ten musi zostać podpisany przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron. Do „Porozumienia” można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że zostaną one zaakceptowane przez obie uczelnie i studenta (zmiany te powinny mieć formę pisemną).
Pełne zrealizowanie uzgodnionego przogramu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie studiów/ zajęć przez uczelnię macierzystą.
Zgodnie z przyjętymi w IS UW zasadami, na wyjeździe Erasmus+ trzeba zgromadzić 30 pkt ECTS. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest obniżenie liczby punktów.

Jest to wykaz wszystkich przedmiotów/ zajęć, w których student uczestniczył w uczelni zagranicznej wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni, a także zgodnie ze skalą ECTS.
Podobny wykaz – zawierający dotychczas zaliczone przedmioty – może być również wymagany przez uczelnię przyjmującą w celu uzgodnienia programu zajęć, na które będzie uczęszczał student w uczelni partnerskiej.

Język, w którym zamierzacie studiować powinniście znać w stopniu gwarantującym aktywny udział w zajęciach i egzaminach. Warto korzystać z różnych okazji by „osłuchać się” z językiem przed wyjazdem – radio, filmy w wersji oryginalnej, wykłady online.
Możecie wziąć udział w kursach przygotowawczych języka obcego w Waszej uczelni przed wyjazdem lub już za granicą w uczelni przyjmującej (jeżeli takie kursy są organizowane).
Można skorzystać z kursu on-line OLS języka, z którego pisało się test lub języka urzędowego kraju, do którego się wyjeżdża (w zasadach BWZ są wymienione języki z których pisze się testy i z tych języków prowadzone są kursy).
Aby uczestniczyć w kursie on-line należy zwrócić się do BWZ o voucher – nie są tu potrzebne żetony.

Polecamy kontaktowanie się z uczelnią przyjmującą, która może polecić miejsce w akademiku lub sprawdzony system wynajmu.

Osoby wyjeżdżające do krajów UE muszą zaopatrzyć się w kartę EKUZ.
Osoby wyjeżdżające do Turcji i Macedonii muszą ubezpieczyć się prywatnie.
Można również ubezpieczyć się dodatkowo w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Warto wiedzieć, że wyjazd studencki Erasmus+ niesie ze sobą zarówno wiele szans, jak i wiele wyzwań, z których nie do końca zdawać można sobie sprawę dopóki się nie wyjedzie. Oto kilka z nich:

  • dłuższy pobyt w obcym kraju – bariery językowe i kulturowe, trudności z odnalezieniem się
  • problemy z administracją uczelnianą i utrudniony kontakt z koordynatorem
  • rozczarowanie poziomem i wyborem zajęć, zmiany w kryteriach zapisywania się na zajęcia
  • problemy językowe – kursy „mieszane” w jęz. lokalnym i angielskim
  • warto skalkulować budżet tak by mieć 50 euro miesięcznie w zapasie – oraz przygotować się, że stypendium nie pokrywa całości wydatków na miejscu
  • nowe pomysły – naukowe, zawodowe, życiowe
  • nowe perspektywy i punkty widzenia
  • kursy językowe
  • możliwość przedłużenia na drugi semestr (brak finansowania)
  • doświadczenia, z których można korzystać po powrocie do Polski

Ogólne zasady rekrutacji przyjęte na Uniwersytecie Warszawskim:

 • średnia ocen co najmniej 3,49 za ostatni ukończony rok akademicki
 • brak warunkowych zaliczeń w momencie przystępowania do kwalifikacji
 • znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+) 

Maksymalna liczba punktów, jaka kandydatka/kandydat mogą uzyskać podczas rekrutacji wynosi 100 punktów.

Punkty przydzielane są w następujący sposób:

Wyniki w nauce z całych studiów:
maksymalnie 50 punktów za średnią 5.0

Uczestnictwo w zajęciach w języku obcym:
25 punktów (0 pkt – brak uczestnictwa, 25 pkt – uczestnictwo)

Umiejętności językowe:
max. 15 punktów (C1 egzamin – 15 pkt, B2 egzamin – 10 pkt, lektoraty B2 – 5 pkt lub odpowiadające poziomem certyfikaty)

Pisemne uzasadnienie chęci wyjazdu:
10 punktów – można wskazać 3 uczelnie i uszeregować je w kolejności.