We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Komisja ds. etyki badań naukowych

Komisja ds. etyki badań naukowych działa w składzie: 
prof. dr hab. Mirosława Marody (przewodnicząca), marodymi@is.uw.edu.pl
dr hab. Anna Kiersztyn, prof. ucz., chaber@is.uw.edu.pl
dr Sylwia Urbańska, urbanskas@is.uw.edu.pl  

 

Zasady działania Komisji ds. Etyki Badań 

powołanej przez Radę Wydziału Socjologii UW

 

1.      Komisja działa w oparciu o niniejszy Regulamin. Zmiany w Regulaminie zatwierdza Dziekan Wydziału Socjologii UW (dalej: WS) po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.

2.      Komisja pełni rolę opiniodawczą oraz doradczą w zakresie etyki badań naukowych prowadzonych na Wydziale Socjologii.

3.      W skład Komisji wchodzą 3 osoby powoływane przez Dziekana WS po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału Socjologii. Dziekan WS powołuje Przewodniczącą/ego spośród członków Komisji.

4.      Komisja powoływana jest na czas trwania kadencji władz Wydziału. Członkostwo w Komisji może ustać na skutek wniosku osoby zainteresowanej lub Dziekana WS.

5.      Komisja rozpatruje wnioski o stwierdzenie zgodności projektów badań realizowanych na WS ze standardami etycznymi badań społecznych. Komisja formułuje swoje opinie na podstawie zasad etycznych uznanych w środowisku badaczy społecznych, m.in. w oparciu o Kodeks Etyki Socjologa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Zasady dobrych obyczajów w nauce PAN, dokumenty i zalecenia Narodowego Centrum Nauki oraz Komisji Europejskiej.

6.      Do wniosku należy dołączyć skrócony opis badania, zawierający informacje na temat tytułu projektu, celu badania, procedur badania i stosowanych metod oraz charakterystyki osób badanych. Opis powinien zawierać również ocenę ryzyk badawczych z uwzględnieniem kwestii metodologiczno-etycznych oraz wymieniać sposoby ich minimalizowania.   

7.      Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Należy je kierować na adres mailowy Przewodniczącej/go Komisji.

8.      Komisja wydaje opinię najpóźniej w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Termin ten może być przedłużony w wypadku konieczności uzupełnienia informacji przez Wnioskodawcę lub zasięgnięcia opinii ekspertów spoza Komisji.

9.      Komisja wydaje opinię w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Opinia Komisji może być opinią pozytywną (kwalifikującą badania do realizacji) lub zalecać wprowadzenie zmian w projekcie i ponowne złożenie wniosku. Opinia jest przekazywana Wnioskodawcy w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej). W przypadku opinii negatywnej Komisja przedstawia Wnioskodawcy pisemne uzasadnienie.   

10.  Komisja prowadzi rejestr rozpatrzonych spraw.