We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

II stopień: socjologia

Jakie są zasady rekrutacji?

Kandydaci i kandydatki kwalifikowani są na podstawie:

● średniej ocen ze studiów
● oceny z pracy dyplomowej (a w przypadku jej braku – z egzaminu dyplomowego)
● punktów z egzaminu kompetencyjnego

Egzamin kompetencyjny obejmuje materiał zawarty w podręcznikach: „Socjologia” Anthony’ego Giddensa oraz „Badania społeczne w praktyce” Earla Babbiego.

Wszystkie pozostałe informacje oraz ważne daty znajdują się w na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Najważniejsze informacje o kierunku Socjologia II

Na program studiów składa się:
  1. Blok teoretyczny
  2. Blok metodologiczny
  3. Blok fakultetów

Program studiów pozwala też – pod opieką tutora – na wybranie indywidualnej ścieżki kształcenia, na którą składać się mogą nie tylko zajęcia z dowolnego modułu, ale również zajęcia oferowane na naszych innych kierunkach II stopnia: Socjologii interwencji społecznych, Socjologii cyfrowej oraz Języka i społeczeństwa.

Wszystkie informacje dotyczące programu Socjologii II znajdziesz TU

Studia są zorganizowane tak, że łączenie ich z pracą nie jest zbytnio problematyczne – wielu naszych studentów i studentek tak robi! Zajęcia są zblokowane w dwa dni tygodnia o stałych porach, natomiast fakultety i zajęcia ogólnouniwersyteckie dobierać można dowolnie z puli dostępnych kursów. Program studiów jest dostępny na stronie, tak samo jak zeszłoroczny plan.

Dobry praktyk musi znać teorię. Nasze studia dadzą ci solidną podstawę teoretyczną, ale i pozwolą ją przećwiczyć w praktyce. Znajdziesz tu i prowadzone w małych grupach konwersatoria i seminaria, nastawione na wspólne debatowanie i prezentowanie różnorodnych stanowisk, dzięki którym będziesz mógł/mogła rozwijać umiejętność krytycznego myślenia, wychodzenia poza schematy, dostrzegania złożoności problemów, jak i zajęcia projektowe i warsztatowe, na których rozwiniesz umiejętności badawcze i pogłębisz – coraz ważniejsze na rynku pracy – kompetencje społeczne, takiej jak efektywna współpraca w grupie zarządzanie zespołem zadaniowy.

Celem egzaminu kompetencyjnego jest wybór tych kandydatów, którzy przejawiają zdolności myślenia o świecie społecznym w sposób socjologiczny oraz potrafią posługiwać się podstawowymi pojęciami nauk społecznych i ich metodologii. Kandydaci mają wykazać się umiejętnością interpretowania danych liczbowych, wskazać zależności między nimi, odkryć trendy, a także wyjaśnić przedstawione sytuacje życia społecznego, wyjaśnić i zastosować pojęcia i terminy z zakresu podstaw nauk społecznych i ich metodologii. Egzamin będzie się składał z pytań zamkniętych oraz pytania otwartego, które będzie swobodną wypowiedzią autora na zadany temat, odwołującą się do podstawowej wiedzy socjologicznej i podstawowych umiejętności badawczych.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z egzaminu wynosi 100. Minimalna liczba punktów za egzamin, która umożliwia kwalifikację kandydata na studia wynosi 50.

Wiedza merytoryczna niezbędna do udzielenia poprawnych odpowiedzi na każde z pytań obejmuje zakres podstawowych podręczników, tj. „Socjologia” Anthony’ego Giddensa i „Badania społeczne w praktyce” Earla Babbiego.

Nie! Natomiast warto mieć ukończone wcześniejsze studia z obszaru nauk społecznych (bardzo szeroko pojętego). Oprócz socjologii, to mogą być kierunki takie jak ekonomia, prawo, politologia, psychologia, zarządzanie i pokrewne.

Nasi absolwenci i absolwentki są bardzo dobrze przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem, prowadzeniem, zlecaniem, zarządzaniem, monitorowaniem i analizą badań społecznych (w tym konsultacji społecznych) oraz diagnostyką procesów społecznych i zjawisk kulturalnych w administracji publicznej, firmach badań społecznych i rynkowych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations, w mediach i instytucjach kultury.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na jakieś swoje pytania, napisz do nas na: