We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

II stopień: socjologia cyfrowa

„Socjologia cyfrowa” to wysokospecjalistyczne studia II stopnia, których głównym celem jest kształcenie badaczy społecznych swobodnie poruszających się w świecie cyfrowym.

Program studiów ukierunkowany jest na rozwinięcie umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi i ich zastosowania w analizie zjawisk społecznych oraz umiejętności wizualizowania i komunikowania wyników analiz.

Równie ważne jest nabycie pogłębionego rozumienia szczególnego charakteru zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach, jak również rozumienie znaczenia kształtowania danych i samego świata cyfrowego przez algorytmy i zagrożeń, również etycznych, związanych z cyfrowością.

Program studiów pozwoli na nabycie, cenionych przez pracodawców, kompetencji miękkich związanych z komunikacją, w tym międzydziedzinową (IT/nauki społeczne) oraz zarządzania projektami i przyjmowania zróżnicowanych ról w zespole zadaniowym. Równocześnie rozwijane będą umiejętności badawcze i analityczne z pogranicza świata ICT (np. podstawy programowania).

A przede wszystkim "Socjologia cyfrowa" to osoby studiujące!

Tworzą silną, wspierającą się wzajemnie społeczność. Warto dodać, że do kół studenckich na Wydziale Socjologii od roku 2022/23 dołączyło Koło Naukowe Socjologii Cyfrowej! A o tym co się u nas dzieje dowiesz się z naszego FB .

Przedmioty – przykładowe (forma i zakres tematyczny)

 • Socjologia cyfrowa
  zapoznanie studentów z kluczowymi koncepcjami teoretycznymi opisującymi nową rzeczywistość cyfrową w świecie czwartej rewolucji przemysłowej, w tym socjologicznym ujęciem zmian gospodarczych będących kontekstem do analiz społeczeństwa cyfrowego, a także swoistością relacji społecznych w erze gospodarki 4:0,
 • Cyfrowe metody badań społecznych
  rozeznanie w obecnie stosowanych metodach cyfrowych do badania świata on-line i off-line oraz dostarczenie doświadczeń w zakresie ich stosowania (learning by doing)
 • Podstawy programowania (Python)
  wprowadzenie do podstaw programowania za pomocą języka Python. W trakcie kursu uczestnik pozna nie tylko podstawy tego języka, ale również ogólne zasady, według których działają inne języki „wysokiego poziomu”,
 • Algorytmy i społeczeństwo nadzoru
  przyjrzenie się temu jak tworzone są algorytmy, na jakich zasadach działają oraz jakie są społeczne i polityczne konsekwencje ich użycia,
 • Prawo i etyka w świecie cyfrowym
  zajęcia na których dyskutowane będą, m.in., problemy wynikające z prób stosowania regulacji dotyczących gospodarki tradycyjnej do gospodarki cyfrowej, czy kwestia ochrony danych osobowych i rola regulacji dotyczących prywatności w gospodarce opartej na danych,
 • Text Mining
  zapoznanie z narzędziami do przetwarzania danych tekstowych z wielu plików zapisanych w różnych formatach (m.in. Korpusomat, Inforex, LEM, TermoPL, MeWeX, HASK, WebSty),
 • “Zajęcia z praktykami”
  spotkania z badaczami świata cyfrowego
  zapoznanie studentów z faktycznie realizowanymi projektami przez praktyków (ze świata biznesu, NGO, samorządów, nauki) – zajęcia w formie spotkań, dyskusji i udziału w kluczowych wydarzeniach w obszarze Socjologii cyfrowej
 • „Instrumentarium projektowe”
  praktyczne zajęcia dot. zarządzania projektami, tworzenia raportów, prezentowania wyników badań, komunikacji w projektach interdyscyplinarnych
 

Studia są zorganizowane tak, by można było łączyć je z pracą i większość naszych studentów i studentek pracuje. Podstawowe zajęcia (poza fakultetami) są zgrupowane w poniedziałki i wtorki. Fakultety studenci wybierają z szerokiej puli zajęć oferowanych przez Wydział Socjologii. Kładziemy też nacisk na pracę własną. Część zajęć zorganizowana jest w taki sposób by była na nią przestrzeń – np. by np. 30 godzin trwały zajęcia w sali a 15 godzin to praca własna lub konsultacje indywidualne. Innym rozwiązaniem jakie stosujemy są zajęcia łączone w dłuższe bloki, dzięki czemu mogą odbywać się co dwa tygodnie albo trwają tylko część semestru. Program studiów i plan zajęć są dostępne na Stronie Wydziału Socjologii.
Prowadzący są oczywiście wymagający, ale zdecydowanie są też ludźmi 😉

Strasznie nie lubimy tego podziału, ale przysłowiowy “humanista” spokojnie się u nas odnajdzie! Jeśli niepokoją Cię zajęcia z programowania to są one prowadzone w sposób bardzo przyjazny i nie wymagający wcześniejszej wiedzy czy doświadczenia w tym zakresie. Znacznie ważniejsza jest dla nas wyobraźnia socjologiczna i nastawienie na rozumienie procesów społecznych.

Łączymy je ze sobą, ale nacisk położony jest na praktykę. Mamy oczywiście też niezbędne zajęcia wprowadzające – w metodologię, podstawy socjologii cyfrowej, prawo nowych technologii, etykę danych jednak nawet ich uczymy odwołując się do faktycznie prowadzonych badań i tam gdzie to tylko możliwe włączmy elementy praktyczne. Ale poza tym większość zajęć ma charakter warsztatowy!

 

Nie. Jest u nas sporo socjologów, ale studiują tu też osoby np. po politologii, ekonomii, Artes Liberales, MISH, kognitywistyce, dziennikarstwie, europeistyce – długo by wymieniać 🙂 Wg naszych studentów taka różnorodność znakomicie się sprawdza.
Aczkolwiek, trzeba pamiętać, że aby u nas studiować należy mieć opanowane podstawy metodologii badań społecznych i znać podstawowe pojęcia socjologiczne w zakresie wymaganym na egzaminie wstępnym.

Wiem już, o czym chcę pisać magisterkę i bardzo mi na tym zależy. Czy można pisać na dowolny temat, czy są narzucane (wiem, że na niektórych wydziałach narzucają temat i/lub promotora albo można wybierać tylko spośród prowadzących seminarium magisterskie)? 


Tematy nie są narzucane z góry i nie ma takiej listy – to znak rozpoznawczy Wydziału Socjologii. Co do zasady stawiamy tu na samodzielność i podążanie za zainteresowaniami. Tak samo jest z promotorami, zwykle studenci i studentki zgłaszają się do tych promotorów i promotorek, z którymi łączy ich wspólnota zainteresowań i uzyskują wsparcie w doprecyzowaniu lub wymyśleniu tematu pracy.
Wspieramy jednak oczywiście w poszukiwaniu promotorów i tematów i oferujemy tu szerokie wsparcie indywidualne (pomoc ze strony tutorów, osoby prowadzącej seminarium magisterskiej, osoby kierującej studiami).

Wśród prowadzących zajęcia na kierunku znajdują się zarówno pracownicy Wydziału Socjologii jak i eksperci i praktycy z różnych innych środowisk. 

Zajęcia prowadzone będą przez interdyscyplinarny zespół wykładowców. Większość z nas pracuje na Wydziale Socjologii ale część przedmiotów jest prowadzona przez osoby m.in. z: Wydziału Ekonomii, Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego, Wydziału Zarządzania, Inkubatora Przedsiębiorczości UW.
Współpracować z nami będą również partnerzy z otoczenia społeczno-gospodarczego – instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, organizacji sektora publicznego. Dotychczas zajęcia z Design Thinking i User Experience Design prowadził zespół praktyków z Allegro a na różnych zajęciach i dedykowanych wykładach gościliśmy m.in. przedstawicieli “Gazety Wyborczej” (dział Big Data), Digital Economy Lab UW, Agencji badawczej SW Research, Allegro, Urzędu M.St. Warszawy, agencji marketingu internetowego Performance Media, IFIS PAN, Uniwersytetu w Edynburgu, Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, Agencji marketingowej GAMESET (marketing gier komputerowych), Universidad Carlos III de Madrid (Department of Computer Science and Engineering).

Absolwentki i absolwenci naszego kierunku z powodzeniem znajdują zatrudnienie w wielu różnych branżach, większość pracuje już podczas studiów. 

Przykładowe kierunki zatrudnienia:

 • badania społeczne i marketingowe z wykorzystaniem metod cyfrowych (instytuty badawcze, konsulting, działy badawcze)
 • e-marketing (targetowanie reklam; weryfikacja efektywności kampanii reklamowych, tworzenie/korzystanie z sieci influencerów)
 • zarządzanie narzędziami do e-administracji: komunikacji z obywatelami, zarządzaniem procesami konsultacji społecznych, zbieraniem i przetwarzaniem danych uzyskanych od służb publicznych
 • polityka publiczna (zarządzanie danymi dotyczącymi obywateli, kwestia demokratycznego nadzoru nad technologiami, wsparcie badawcze organizacji pozarządowych)

więcej informacji – w zakładce REKRUTACJA

Celem egzaminu kompetencyjnego jest wybranie tych kandydatów, którzy przejawiają zdolność dostrzegania złożoności świata społecznego, umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego i krytycznego poszukiwania i selekcjonowania informacji i mają potencjał do stosowania ich w rozwiązywaniu problemów badawczych. Egzamin kompetencyjny będzie zawierał również zadania o charakterze praktycznym i analitycznym, w tym takie, które mogą wymagać odniesienia się do odpowiednio przygotowanych materiałów źródłowych. Od kandydatów na studia II stopnia na kierunku socjologia cyfrowa oczekiwana jest znajomość podstawowych metod i technik badań społecznych, podstawowa wiedza o zróżnicowaniu społecznym i kulturowym oraz umiejętność dostrzegania społecznej natury relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne.

Kandydaci powinni umieć samodzielnie znaleźć podstawowe informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, formułować samodzielne sądy na temat podstawowych procesów i zjawisk społecznych, zinterpretować dane dotyczące zjawisk społecznych, jak również analizować na podstawowym poziomie interakcje zachodzące w grupach. Kandydaci powinni też umieć zinterpretować przeszłe i bieżące wydarzenia społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych oraz zaprojektować proste badanie socjologiczne z wykorzystaniem zarówno jakościowych, jak i ilościowych metod badawczych.

Wiedza merytoryczna niezbędna do udzielenia poprawnych odpowiedzi na każde z pytań obejmuje zakres podstawowych podręczników, tj. „Socjologia” Anthony’ego Giddensa i „Badania społeczne w praktyce” Earla Babbiego.

Egzamin będzie odbywał się zdalnie.

Strasznie nie lubimy tego podziału, ale przysłowiowy “humanista” spokojnie się u nas odnajdzie! Jeśli niepokoją Cię zajęcia z programowania to są one prowadzone w sposób bardzo przyjazny i nie wymagający wcześniejszej wiedzy czy doświadczenia w tym zakresie. Znacznie ważniejsza jest dla nas wyobraźnia socjologiczna i nastawienie na rozumienie procesów społecznych.

Egzamin składa się z części testowej i eseju. Wszystko o egzaminie i wymaganiach wstępnych można przeczytać na STRONIE IRK.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na jakieś swoje pytania, napisz do nas na: