We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

II stopień: socjologia

Studia magisterskie umożliwiają rozwinięcie i pogłębienie zainteresowań socjologicznych, dając zarówno gruntowną znajomość teorii socjologicznych, jak i zaawansowane umiejętności warsztatowe. Celem studiów magisterskich jest też precyzowanie zainteresowań w ramach wybranej przez Ciebie subdyscypliny socjologicznej.

Ważne jest dla nas łączenie dydaktyki i badań naukowych, zarówno podstawowych, jak i aplikacyjnych, dlatego też angażujemy najlepszych studentów i studentki do badań i projektów realizowanych na Karowej. Pozwala to na dobre przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej i uczestnictwa w życiu publicznym kraju, wzbogaca proces badawczy o interpretacje wnoszone przez studentki i studentów, uczy współpracy w rozwiązywaniu problemów interesujących wszystkich uczestników procesu badawczego.

Dlatego też w programie Socjologii II znajdziesz:

  • prowadzone w małych grupach konwersatoria i seminaria, nastawione na wspólne debatowanie i prezentowanie różnorodnych stanowisk, dzięki którym będziesz mógł/mogła rozwijać umiejętność krytycznego myślenia, wychodzenia poza schematy, dostrzegania złożoności problemów
  • zajęcia projektowe i warsztatowe, na których rozwiniesz umiejętności badawcze i pogłębisz – coraz ważniejsze na rynku pracy – kompetencje społeczne, takiej jak efektywna współpraca w grupie zarządzanie zespołem zadaniowy.

Dzięki temu nasi absolwenci i absolwentki są bardzo dobrze przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem, prowadzeniem, zlecaniem, zarządzaniem, monitorowaniem i analizą badań społecznych (w tym konsultacji społecznych) oraz diagnostyką procesów społecznych i zjawisk kulturalnych w administracji publicznej, firmach badań społecznych i rynkowych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations, w mediach i instytucjach kultury.

Program studiów stacjonarnych na II stopniu​

Blok teoretyczny:

Centralne Problemy Socjologii (CPS) – zajęcia prowadzone przez samodzielnych pracowników naukowych, dotyczące kluczowych problemów badawczych i teoretycznych, wokół których koncentruje się współczesna myśl socjologiczna, takich jak: zmiana społeczna, globalizacja, zróżnicowanie i nierówności społeczne, problemy edukacji, kontrola społeczna, zróżnicowanie kulturowe i jego przemiany, problemy władzy i legitymizacji, kwestia więzi społecznych itd.

Teorie i Analizy w Badaniach Socjologicznych (TABS) – zajęcia poświęcone krytycznej analizie wybranych prac socjologicznych i teoretycznej interpretacji wyników badań empirycznych.

Filozofia i metodologia nauk – poznanie podstawowych problemów filozoficznych i metodologicznych nauk społecznych oraz pokazanie roli teorii i myślenia teoretycznego w konstruowaniu programów badawczych i ustrukturowaniu procesu badawczego.

Współczesna Myśl Społeczna (WMS) – zajęcia poświęcone dyskusji nad współczesnymi teoriami i badaniami w ramach subdyscyplin socjologii i innych nauk społecznych, takich jak: filozofia i socjologia kultury, antropologia społeczna, filozofia społeczna, psychologia społeczna, ekonomia, historia społeczna.

Blok badawczy:

Projekt badawczy – zajęć, które mają na celu pogłębienie kompetencji badawczych, umiejętności planowania i realizowania badania w zespole oraz które zapewniają udział studentów w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie Socjologii

Analiza Danych Jakościowych i Analiza Danych Ilościowych (ADJ i ADI) – zajęcia warsztatowe mające na celu rozwinięcie umiejętności stosowania zaawansowanych technik analizy i interpretacji danych, zarówno jakościowych i ilościowych. Z założenia są to zajęcia w trakcie których studenci pracują na gotowych zbiorach danych ćwicząc umiejętność opracowywania danych, ich kodowania oraz analizy z wykorzystaniem dostępnych programów tj. SPSS, Stata, Atlas.ti. i inne.

Blok zajęć fakultatywnych. 

Pogrupowany w trzy nieobowiązkowe moduły.

MODUŁ 1: Rynek pracy – zasoby ludzkie – sprawy publiczne

Zdobędziesz pogłębioną wiedzę o społecznych i instytucjonalnych uwarunkowaniach rozwoju kapitału ludzkiego i o rynku pracy w Polsce, nauczysz się krytycznie analizować założenia teoretyczne i dostępne dane empiryczne służące zarządzaniu problemami społecznymi; poznasz podstawy teorii zarządzania zasobami ludzkimi; nauczysz się stosować poznane teorie do analizy konkretnych sytuacji w różnych środowiskach pracy, w tym poprowadzić diagnozę organizacyjną w małej i średniej firmie.

MODUŁ 2: Socjologia polityki, państwa i życia publicznego

uzyskasz wiedzę instytucjach politycznych i zasadach ich funkcjonowania w Polsce i Unii Europejskiej, poznasz teorie partii politycznych i systemów partyjnych oraz teoretyczne ujęcia opinii publicznej, jej badania i marketingu politycznego; zyskasz umiejętność bieżącej analizy sceny politycznej i interpretowania sondaży socjologicznych; rozwiniesz umiejętności analityczne – sporządzania i pisania raportów i ekspertyz, a także teoretyczne i praktyczne kompetencje przeprowadzania analizy typu case study.

MODUŁ 3: Wspólnoty, zróżnicowanie społeczne, migracje

Zdobędziesz wiedzę o zagadnieniach takich jak wspólnoty, zróżnicowanie społeczne, struktura i nierówności społeczne, nowe tożsamości; nauczysz się analizować współczesne procesy globalizacji, skutki „otwartego świata”, problemy związane z procesami integracji, w tym integracji w ramach UE; opanujesz zaawansowane techniki zbierania i interpretowania danych dotyczących różnic i nierówności społecznych.

Ponadto, w trakcie studiów II stopnia musisz zrealizować dwa kierunkowe zajęcia fakultatywne prowadzone w języku obcym, które – poza treścią programową związaną z konkretnym przedmiotem – służą również ćwiczeniu umiejętności dyskutowania i przygotowywania prac pisemnych w języku obcym, potwierdzając tym samym zaawansowaną znajomość języka obcego (na poziomie B2+). Są to więc zajęcia o charakterze konwersatoryjnym, seminaryjnym bądź warsztatowym.

Ponadto, w trakcie studiów II stopnia musisz zrealizować dwa kierunkowe zajęcia fakultatywne prowadzone w języku obcym, które – poza treścią programową związaną z konkretnym przedmiotem – służą również ćwiczeniu umiejętności dyskutowania i przygotowywania prac pisemnych w języku obcym, potwierdzając tym samym zaawansowaną znajomość języka obcego (na poziomie B2+). Są to więc zajęcia o charakterze konwersatoryjnym, seminaryjnym bądź warsztatowym.

Zapraszamy na studia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Wrszawaskiego.