We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

En/counter/points: kontakt, kultura i (re) negocjowanie przynależności w przestrzeni publicznej

Słowa kluczowe: kultura, przestrzeń publiczna, przynależność, społeczności migranckie

Rodzaj grantu: HERA

Jednostka przyznająca grant: Hera

Hera

Strona projektu: https://research.ncl.ac.uk/encounterpoints/

En/counter/points: kontakt, kultura i (re) negocjowanie przynależności w przestrzeni publicznej

STRESZCZENIE

Celem projektu jest zbadanie w jaki sposób odbywa się (re)negocjacja przynależności w rozmaitych przestrzeniach publicznych (obiektach kultury, miejscach dziedzictwa i pamięci oraz przestrzeniach miejskich), ramach czasowych łączących przeszłość z teraźniejszością oraz w powiązaniu z istotnymi dla regionu tematami (kolonializm, postsocjalizm) w czasie toczących się na kontynencie procesów migracji oraz kryzysów tożsamości. Jako całość, projekt ma na celu analizę współczesnych pojęć przynależności w odniesieniu do różnych aspektów zmian politycznych i społecznych w Europie. Jego intencją jest zbadanie zarówno harmonijnych, jak i konfliktowych pojęć tożsamości i przynależności we współczesnej Europie.

 

Charakterystycznym elementem projektu jest transnarodowe, interdyscyplinarne i otwarte na współpracę podejście w celu udzielenie jak najbardziej trafnej odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób i dlaczego dziedzictwo, wspomnienia, procesy przywiązania i przynależności do przestrzeni i miejsc kulturowych są (re)negocjowane w czasie europejskiego “kryzysu” migracyjnego i tożsamościowego. Badacze odrzucają tradycyjne rozumienie pojęcia przynależności. W wyniku analizy odtworzone zostaną sposoby, w jakie rozmaite grupy społeczne ustanawiają, używają, współdzielą, pamiętają, wykorzystują, reaktywują oraz ponownie wykorzystują bądź odrzucają „wspólne” przestrzenie fizyczne lub wyobrażone oraz oficjalne i nieoficjalne dyskursy integracji. Badanie czerpie z dorobku z obszaru studiów nad pamięcią, historii współczesnej, architektury, muzealnictwa oraz antropologii, tworząc platformę dialogu dla inspiracji teoretycznych i praktycznych. Przedmiotem analizy zespołu badawczego są także relacje między oficjalnymi i nieoficjalnymi miejscami, praktykami i procesami.

 

W efekcie podjętych w projekcie działań powstaną modele działań partycypacyjnych i briefy polityczne, skierowane do różnych odbiorców i grupy interesu zaangażowane w budowanie tożsamości w obrębie dziedzictwa kulturowego, w tym muzeów, społeczności, obszaru polityki, środowiska akademickiego, środowisk związanych z praktyką architektoniczną, zarządzanie przestrzenią miejską i kulturą.

 

Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowego konsorcjum, w skład którego wchodzą: Centre for Contemporary History Potsdam ZZF (Niemcy), University of Amsterdam (Niderlandy), Politecnico di Milano (Włochy), Newcastle University (Wielka Brytania) oraz Uniwersytet Warszawski (Polska). Stanowi część wspólnego projektu badawczego “Przestrzenie publiczne: kultura i integracja w Europie”, który ma na celu mobilizację szerokiego spektrum multidyscyplinarnych perspektyw, nieodzownych w procesie zrozumienia związków między kulturą “przestrzeni publicznej”, a rozmaitymi zjawiskami, jak np. integracja europejska.

Wystąpienia i konferencje
  • Szymańska-Matusiewicz G., 2020. Non-colonial asymmetries: Vietnamese migrants in Poland and flows of ideas, European Association for Social Anthropologists (EASA) 16th Biennial Conference, New anthropological horizons in and beyond Europe, Virtual/Lisbon.