We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Pozaprogramowe charakterystyki partii politycznych i ich wykorzystanie w kampanii wyborczych

Słowa kluczowe: kampanie wyborcze, strategie prowadzenia kampanii wyborczej, wizerunek polityczny

Rodzaj grantu: NCN Sonata

Jednostka przyznająca grant: NCN

NCN

STRESZCZENIE

Głównym założeniem projektu jest zbadanie kwestii mających wpływ na kształt kampanii wyborczych prowadzonych w krajach europejskich. Kontekstem badania są pojawiające się w kampaniach odwołania do pozaprogramowych cech rywalizujących podmiotów. Analizie poddane zostanie to, którzy kandydaci, w jakich momentach i z jakich powodów mówią więcej o programie wyborczym reprezentowanej partii politycznej, a w jakich okolicznościach w wypowiedziach koncentrują się w większym stopniu na pozaprogramowych elementach. 

 

W trakcie badania weryfikacji zostaną poddane hipotezy dotyczące wpływu rozmaitych kwestii na pojawianie się programowych i pozaprogramowych elementów: m.in. wcześniejszego uczestnictwa w sprawowaniu władzy jako partia rządząca lub koalicyjna, wieku partii, czyli czasu, jaki upłynął od jej założenia, politycznego „wyrobienia” jej elektoratu oraz rodzajów więzi między elektoratem a partiami politycznymi. Ponadto weryfikacji poddana zostanie hipoteza o wpływie doświadczenia i dziedzictwa niedemokratycznej przeszłości danego kraju europejskiego na styl prowadzenia kampanii wyborczej.

 

W badaniu zostaną wykorzystane metody ilościowe. Materiał badawczy projektu obejmuje informacje zakodowane na podstawie artykułów prasowych, dotyczące z jednej strony przypadków aktywności partii politycznych podczas kampanii wyborczej w kontekście programowych i pozaprogramowych elementów, z drugiej – dane o zawartości ich programów wyborczych.

Publikacje

Publikacje w przygotowaniu:

  • “Proposing Anti-LGBTQIAP Resolutions at the Municipal Level in Poland: Meeting the Social Demand or Making Use of the Available Resources?” 
  • “Campaigning on the Ability to Govern: A Study of Strategic References to Competence Made by Political Parties in Europe” 
  • “Reaching to the Uninterested by Referring to Valence Traits During Electoral Campaigns” 
  • “Budowanie wizerunku partii politycznej w czasie kampanii wyborczej w perspektywie paradygmatu ekspozycji treści” [Building An Image of a Political Party During an Electoral Campaign in the Context Of The Issue Emphasis Paradigm] – book in preparation.
Wystąpienia i konferencje
  • “Anti-LGBTQIAP Resolutions in Poland: When and Where Are They Proposed?” ESA 2021 Conference and ECPR General Conference 2021