We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Wyzwania, możliwości i perspektywy community sponsorship – analiza wielodyscyplinarna, wielometodowa i wieloperspektywiczna

Słowa kluczowe: integracja, koprodukcja, policy transfer, polityka integracyjna, polityka uchodźcza, postawy etniczne, sponsoring społeczny, uchodźcy

Rodzaj grantu: NCN Opus

Jednostka przyznająca grant: NCN

NCN

Strona projektu: https://copocsproject.eu/

Wyzwania, możliwości i perspektywy community sponsorship – analiza wielodyscyplinarna, wielometodowa i wieloperspektywiczna

STRESZCZENIE

Projekt stanowi próbę odpowiedzi na brak ram teoretycznych i metodologicznych dla badania zjawiska sponsoringu społecznego (ang. community sponsorship) (w skrócie CS) i jego implikacji dla przyjmowania i wspierania uchodźców. Dlatego głównym celem projektu jest opracowanie takich ram oraz przeprowadzenie kompleksowej analizy wyzwań, możliwości i perspektyw CS w Europie, zwłaszcza w kraju o ograniczonej liczbie uchodźców, jakim jest Polska. CS opiera się na partnerstwie publiczno-prywatnym, tj. współpracy pomiędzy państwem a indywidualnymi osobami, firmami czy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego (często wyznaniowymi). Państwo bierze odpowiedzialność za przyjmowanie uchodźców, natomiast prywatni sponsorzy wspierają uchodźców w integracji na poziomie społeczności. W projekcie przyjęto szerokie podejście do CS. Badane będą zarówno przykłady CS, jak i inicjatywy, które zawierają tylko pewne elementy tego programu. Przeanalizowane zostaną różne modele CS funkcjonujące na świecie oraz to, jak i dlaczego zostały one ukształtowane w określony sposób. Szczególny nacisk zostanie położony na Kanadę (kraj pionierski we wdrażaniu sponsoringu społecznego), Wielką Brytanię, Niemcy i Polskę.

 

Pojawienie się CS w Europie można powiązać z „kryzysem migracyjnym” z 2015 roku, tj. zwiększonym napływem uchodźców do Europy, oraz wyzwaniami dotyczącymi z przyjmowania i wspierania osób ubiegających się o azyl. W sytuacji braku skutecznych mechanizmów przyjmowania i udzielania pomocy większej liczbie uchodźców nowe rozwiązania wydają się szczególnie potrzebne, zwłaszcza w kontekście kurczenia się państwa opiekuńczego. Dominujący paradygmat przyjmowania i wspierania uchodźców został zakwestionowany i zaczęto rozważać nowe rozwiązania. Towarzyszyło temu rosnące uznanie dla wielosektorowej polityki społecznej (ang. welfare mix), zgodnie z którym, tworzenie trwałego dobrobytu wymaga wkładu nie tylko ze strony rządu, ale także rynku, formalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego i nieformalnych sieci składających się z rodzin, przyjaciół oraz sąsiadów. Projekt zapewni kompleksowe, wielostronne i dogłębne zrozumienie CS i będzie miał na celu opracowanie ram dla badań nad CS oraz modelu, który może służyć polityce, a także ułatwi tworzenie rozwiązań mających poparcie w wynikach badań. Pomoże także zrozumieć postawy społeczne wobec CS i innych form wsparcia dla osób z doświadczeniem uchodźczym w Polsce.

 

Badanie będzie wielodyscyplinarne, łączące politykę społeczną, socjologię oraz psychologię, a ponadto będzie opierało się na kombinacji różnych danych i metod. W projekcie zostaną wykorzystane różnorodne metody badawcze, tj. (1) analiza instytucjonalna-prawna oparta na desk research; (2) wywiady z interesariuszami (ekspertami, decydentami politycznymi, praktykami, przedstawicielami grup zaangażowanych w CS) prowadzone w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce, (3) analiza (planowanych) sześciu wybranych studiów przypadków inicjatyw zawierających elementy CS w Polsce, w tym wywiady ze sponsorami i uchodźcami oraz obserwacja (częściowo uczestnicząca); (4) badanie eksperymentalne dotyczące wpływu wiedzy o CS na postawy społeczne oraz (5) reprezentatywne badanie ankietowe w Polsce dotyczące postaw społecznych wobec CS i innych rodzajów pomocy dla uchodźców. Badania będą oparte na zasadzie koprodukcji, tj. wiedza będzie współtworzona z grupą sterującą reprezentującą głosy interesariuszy, w tym osób zaangażowanych w CS (ze szczególną rolą uchodźców współrealizujących badania terenowe), a także partnerów akademickich z Kanady, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

 

Wyniki badań w ramach projektu pozwolą na:

(1) zrozumienie, jak rozprzestrzenia się idea CS i jakie są możliwości wprowadzenia i szerszego stosowania CS w krajach europejskich, zwłaszcza takich, w których CS nie występuje lub występuje tylko częściowo;

(2) poszerzenie wiedzy na temat tego, jakie czynniki polityczne i społeczne przyczyniają się do wdrażania i powodzenia CS;

(3) określenie możliwości sposobów definiowania i oceny potencjału sponsoringowego krajów;

(4) zbadanie możliwego wpływu CS na postawy wobec uchodźców;

(5) zdobycie pogłębionej wiedzy na temat postaw wobec rozwiązań związanych z CS oraz innych form przyjmowania i wspierania uchodźców w Polsce.