We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Prywatne przyjmowanie i wspieranie uchodźców z Ukrainy

Słowa kluczowe: działalność prospołeczna, energia emocjonalna, integracja uchodźców, rezyliencja, sponsoring społeczny (community sponsorship)

Rodzaj grantu: Nowe Idee

STRESZCZENIE

Projekt bada nowe zjawisko w polskim społeczeństwie: przyjmowanie i wspieranie osób uchodźczych z Ukrainy przez osoby prywatne w Polsce. Badanie skupia się na perspektywie osób pomagających, ale uwzględnia też głos samych osób uchodźczych. Poszukujemy odpowiedzi na następujące pytania:

 

  • Jakie są motywacje osób wspierających i goszczących uchodźców? W jaki sposób osoby te angażują się w pomoc, jakimi cechami się odznaczają i jakie są konsekwencje ich zaangażowania?
  • Jakie czynniki pomagają bądź przeszkadzają pomagającym w niesieniu pomocy? Jakie wsparcie ze strony administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych jest potrzebne?
  • Jakie są doświadczenia osób uchodźczych z Ukrainy dotyczące bycia wspieranymi przez prywatne osoby w Polsce?

 

Planujemy przeprowadzenie 75 indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami goszczącymi i/lub wspierającymi uchodźców z Ukrainy. Badanie będzie obejmować trzy fale wywiadów: w pierwszym miesiącu trwania projektu, po kolejnych trzech miesiącach i następnie sześć miesięcy później. Kolejną częścią projektu, jest przeprowadzenie 20-30 wywiadów z osobami uchodźczymi – goszczonymi i/lub wspieranymi przez badane przez nas osoby pomagające. Ponadto planujemy sześć grupowych wywiadów fokusowych. Wywiady te nie tylko pozwolą nam zebrać materiał badawczy, ale stworzą przestrzeń do wymiany doświadczeń i dyskusji grupowej dla osób pomagających. Połączone one zostaną z warsztatami dotyczącymi wsparcia osób pomagających i komunikacji międzykulturowej. Część warsztatowa będzie realizowana przez psychologów mających doświadczenie we wspieraniu wolontariuszy oraz prowadzeniu treningów komunikacji międzykulturowej. Oprócz wymienionych badań w Polsce, przeprowadzone zostanie 20-25 wywiadów z osobami pomagającymi w Niemczech.