We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej

Słowa kluczowe: dane panelowe, harmonizacja danych, młodzi dorośli, niepewność zatrudnienia, porównania międzynarodowe, struktura zawodowa

Rodzaj grantu: NCN Opus

Jednostka przyznająca grant: NCN

NCN

Strona projektu: https://crossnationalbiographies.edu.pl/

Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej

STRESZCZENIE

Głównym celem projektu jest analiza skali i przejawów zjawiska prekaryjnej pracy w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz jej uwarunkowań i konsekwencji. Uchwycenie tego zjawiska możliwe jest poprzez analizę sekwencji karier zawodowych, na podstawie danych pochodzących z badań panelowych, badających tych samych respondentów na przestrzeni wielu lat. Mimo dość powszechnych wskazań na wagę problemu niepewności na rynku pracy i jego potencjalnie dalekosiężne skutki dla społeczeństwa, badacze wciąż napotykają na trudności związane z jasnym zdefiniowaniem zjawiska prekaryjnego zatrudnienia i jego systematyczną, ilościową analizą.

 

Źródłem danych dla międzynarodowych analiz prekaryjnych karier zawodowych będzie stworzony w ramach projektu nowy zbiór danych panelowych o nazwie Cross National Biographies – Young (CNB-Young), zawierający zharmonizowane dane biograficzne dla osób w wieku do 35 lat z czterech krajów objętych badaniem. CNB-Young stanowić będzie pierwszy międzynarodowy zbiór danych ilościowych, obejmujący pełne historie zatrudnienia respondentów, począwszy od ich pierwszej pracy, a także historie edukacyjne, zmiany w składzie gospodarstw domowych, sytuacji materialnej i stanie zdrowia oraz samopoczucia psychicznego. Dane pochodzić będą z wieloletnich badań panelowych: Polskiego Badania Panelowego (POLPAN), Niemieckiego Panelu Społeczno-Ekonomicznego (SOEP), Badania Panelowego Gospodarstw Domowych z Wielkiej Brytanii Understanding Society (UKHLS), oraz Badania Młodych Dorosłych w ramach National Longitudinal Survey of Youth (NLSY79 Young Adults) z USA. Dodatkowo, w ramach projektu zgromadzone zostaną dane charakteryzujące istotne z punktu widzenia tematu badania regulacje prawne i rozwiązania instytucjonalne funkcjonujące w czterech badanych krajach. Informacje te zostaną zakodowane jako nowe zmienne w osobnym zbiorze danych ilościowych, opisujących różnice między poszczególnymi krajami oraz zmiany w dziedzinie przepisów rynku pracy, zbiorowych stosunków pracy, zabezpieczeń społecznych i systemów edukacyjnych. Zbiór oraz jego dokumentacja zostaną udostępnione zainteresowanym badaczom.

 

Poprzez ilościowe analizy przebiegu trajektorii ekonomicznych jednostek, projekt będzie dążył do zrozumienia sposobu, w jaki wzajemne oddziaływanie charakterystyk jednostek, ich gospodarstw domowych i kontekstu instytucjonalnego poszczególnych krajów, określa szanse stabilizacji zawodowej bądź determinuje skutki niepewności zatrudnienia na wczesnym etapie kariery. Analizy statystyczne przyniosą nową, istotną dla rozwoju nauki i polityk publicznych wiedzę na temat sposobu, w jaki zmiany na poziomie mikro w trajektoriach karier zawodowych jednostek znajdują odzwierciedlenie na poziomie makro, w przemianach struktury społecznej.

 

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, przez zespół badawczy pod kierownictwem dr hab. Anny Kiersztyn, prof. UW (Wydział Socjologii UW) i dr. hab. Zbigniewa Sawińskiego (IFiS PAN).

Publikacje
 • Anna Kiersztyn (2019). The Cross National Biographies Young (CNB Young) Project: Harmonizing Panel Data for the Study of Youth Employment Precarity (Research note). Harmonization: Newsletter on Survey Data Hamonization in the Social Sciences, 5(2), 41-42.
 • Anna Kiersztyn (2020). Niepewność zatrudnienia młodych dorosłych: analiza sekwencji karier zawodowych. Studia BAS, 2(62): 73-90, https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2020.14.
 • Irina Tomescu-Dubrow, Kazimierz M Slomczynski, Zbigniew Sawiński, Anna Kiersztyn, Krystyna Janicka, Danuta Życzyńska-Ciołek, Ilona Wysmułek, Michał Kotnarowski (2021). The Polish Panel Survey, POLPAN. European Sociological Review 37(5): 849–864, https://doi.org/10.1093/esr/jcab017.
 • Anna Kiersztyn (2022, w przygotowaniu). Precarious Labor Market Trajectories and Social Inequality, rozdział ukaże się w książce Poland: Thirty Years of Radical Social Change, red.: Kazimierz M. Slomczynski, Michal Kotnarowski, Irina Tomescu-Dubrow, Joshua K. Dubrow, Brill.
 • Katarzyna Kopycka (2022, w przygotowaniu). Escaping uncertainty through downward mobility? Occupational mobility upon transition to permanent employment in Germany and in Poland, artykuł w recenzjach w Research in Social Stratification and Mobility.
 • Katarzyna Kopycka, Anna Kiersztyn, Zbygniew Sawiński, Stefan Bieńkowski & Viktoriia Sovpenchuk (2022, w przygotowaniu). Use of panel surveys to measure employment precarity in a cross-national framework: An integrated approach to harmonize research concepts and longitudinal data”, abstrakt przyjęty do specjalnego numeru Survey Research Methods pt. „Recent Methodological Advances in Panel Data Collection, Analysis, and Application”.
Wystąpienia i konferencje
 • Kiersztyn Anna, Sawiński Zbigniew, Kopycka Katarzyna, Żulicki Remigiusz, Życzyńska-Ciołek Danuta, Bieńkowski Stefan, Sovpenchuk Viktoriia. Challenges for harmonizing panel data from Poland, Germany, UK and USA: The cross-national biographies of youth project. Referat przedstawiony w ramach Konferencji „Harmonized longitudinal data on social structure: Polish research in a cross-national perspective”, IFIS PAN, Warszawa, 1-2 grudnia 2021.
 • Kiersztyn Anna, Kopycka Katarzyna, Bieńkowski Stefan. Jak mierzyć prekaryjne zatrudnienie w perspektywie porównań międzynarodowych? Referat przedstawiony w ramach Konferencji „Metodologiczne Inspiracje 2021: Badania Ilościowe w Naukach Społecznych – Wyzwania i Problemy”, IFIS PAN, Jabłonna, 23 września 2021.
 • Kiersztyn Anna, Żulicki Remigiusz. The dynamics of employment precarity in a comparative perspective: Labour market trajectories and their determinants in Poland and the UK. Referat przedstawiony w ramach Międzynarodowej Konferencji SLLS 2021 „Identity and Transformation: Studying Lives in Times of Social Change”, online, 20-22 września 2021.
 • Kopycka Katarzyna. Escaping uncertainty at all costs? Downward mobility upon transition to permanent employment in Germany and Poland. Referat przedstawiony w ramach Międzynarodowej Konferencji SLLS 2021 „Identity and Transformation: Studying Lives in Times of Social Change”, online, 20-22 września 2021.
 • Kiersztyn Anna, Żulicki Remigiusz. Employment Sequences and Occupational Status Attainment: Patterns of School-to-Work Transitions in Poland and the United Kingdom. Referat przedstawiony w ramach 28th Annual Workshop of the European Research Network on Transitions in Youth – „School-To-Work Transitions in Times of Uncertainty”, The Institute for Employment Research (IAB), 2-3 września 2021.
 • Kopycka, Katarzyna. A broken promise? Changing labor market returns to higher education in a massified and privatized system. Poland between 1992 and 2013. Referat przedstawiony na sesji posterowej ISA RC28 Spring Meeting 2021, University of Turku, Finland, 2-4 June 2021.
Inne efekty

https://www.facebook.com/CrossNationalBiographiesYoung/