We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej

Grant-awarding entity: NCN

NCN

Project website: https://crossnationalbiographies.edu.pl/

Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej

ABSTRACT

Głównym celem projektu jest analiza skali i przejawów zjawiska prekaryjnej pracy w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz jej uwarunkowań i konsekwencji. Uchwycenie tego zjawiska możliwe jest poprzez analizę sekwencji karier zawodowych, na podstawie danych pochodzących z badań panelowych, badających tych samych respondentów na przestrzeni wielu lat. Mimo dość powszechnych wskazań na wagę problemu niepewności na rynku pracy i jego potencjalnie dalekosiężne skutki dla społeczeństwa, badacze wciąż napotykają na trudności związane z jasnym zdefiniowaniem zjawiska prekaryjnego zatrudnienia i jego systematyczną, ilościową analizą.

 

Źródłem danych dla międzynarodowych analiz prekaryjnych karier zawodowych będzie stworzony w ramach projektu nowy zbiór danych panelowych o nazwie Cross National Biographies – Young (CNB-Young), zawierający zharmonizowane dane biograficzne dla osób w wieku do 35 lat z czterech krajów objętych badaniem. CNB-Young stanowić będzie pierwszy międzynarodowy zbiór danych ilościowych, obejmujący pełne historie zatrudnienia respondentów, począwszy od ich pierwszej pracy, a także historie edukacyjne, zmiany w składzie gospodarstw domowych, sytuacji materialnej i stanie zdrowia oraz samopoczucia psychicznego. Dane pochodzić będą z wieloletnich badań panelowych: Polskiego Badania Panelowego (POLPAN), Niemieckiego Panelu Społeczno-Ekonomicznego (SOEP), Badania Panelowego Gospodarstw Domowych z Wielkiej Brytanii Understanding Society (UKHLS), oraz Badania Młodych Dorosłych w ramach National Longitudinal Survey of Youth (NLSY79 Young Adults) z USA. Dodatkowo, w ramach projektu zgromadzone zostaną dane charakteryzujące istotne z punktu widzenia tematu badania regulacje prawne i rozwiązania instytucjonalne funkcjonujące w czterech badanych krajach. Informacje te zostaną zakodowane jako nowe zmienne w osobnym zbiorze danych ilościowych, opisujących różnice między poszczególnymi krajami oraz zmiany w dziedzinie przepisów rynku pracy, zbiorowych stosunków pracy, zabezpieczeń społecznych i systemów edukacyjnych. Zbiór oraz jego dokumentacja zostaną udostępnione zainteresowanym badaczom.

 

Poprzez ilościowe analizy przebiegu trajektorii ekonomicznych jednostek, projekt będzie dążył do zrozumienia sposobu, w jaki wzajemne oddziaływanie charakterystyk jednostek, ich gospodarstw domowych i kontekstu instytucjonalnego poszczególnych krajów, określa szanse stabilizacji zawodowej bądź determinuje skutki niepewności zatrudnienia na wczesnym etapie kariery. Analizy statystyczne przyniosą nową, istotną dla rozwoju nauki i polityk publicznych wiedzę na temat sposobu, w jaki zmiany na poziomie mikro w trajektoriach karier zawodowych jednostek znajdują odzwierciedlenie na poziomie makro, w przemianach struktury społecznej.

 

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, przez zespół badawczy pod kierownictwem dr hab. Anny Kiersztyn, prof. UW (Wydział Socjologii UW) i dr. hab. Zbigniewa Sawińskiego (IFiS PAN).

Publications
 • Anna Kiersztyn (2019). The Cross National Biographies Young (CNB Young) Project: Harmonizing Panel Data for the Study of Youth Employment Precarity (Research note). Harmonization: Newsletter on Survey Data Hamonization in the Social Sciences, 5(2), 41-42.
 • Anna Kiersztyn (2020). Niepewność zatrudnienia młodych dorosłych: analiza sekwencji karier zawodowych. Studia BAS, 2(62): 73-90, https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2020.14.
 • Irina Tomescu-Dubrow, Kazimierz M Slomczynski, Zbigniew Sawiński, Anna Kiersztyn, Krystyna Janicka, Danuta Życzyńska-Ciołek, Ilona Wysmułek, Michał Kotnarowski (2021). The Polish Panel Survey, POLPAN. European Sociological Review 37(5): 849–864, https://doi.org/10.1093/esr/jcab017.
 • Anna Kiersztyn (2022, w przygotowaniu). Precarious Labor Market Trajectories and Social Inequality, rozdział ukaże się w książce Poland: Thirty Years of Radical Social Change, red.: Kazimierz M. Slomczynski, Michal Kotnarowski, Irina Tomescu-Dubrow, Joshua K. Dubrow, Brill.
 • Katarzyna Kopycka (2022, w przygotowaniu). Escaping uncertainty through downward mobility? Occupational mobility upon transition to permanent employment in Germany and in Poland, artykuł w recenzjach w Research in Social Stratification and Mobility.
 • Katarzyna Kopycka, Anna Kiersztyn, Zbygniew Sawiński, Stefan Bieńkowski & Viktoriia Sovpenchuk (2022, w przygotowaniu). Use of panel surveys to measure employment precarity in a cross-national framework: An integrated approach to harmonize research concepts and longitudinal data”, abstrakt przyjęty do specjalnego numeru Survey Research Methods pt. „Recent Methodological Advances in Panel Data Collection, Analysis, and Application”.
Speeches and conferences
 • Kiersztyn Anna, Sawiński Zbigniew, Kopycka Katarzyna, Żulicki Remigiusz, Życzyńska-Ciołek Danuta, Bieńkowski Stefan, Sovpenchuk Viktoriia. Challenges for harmonizing panel data from Poland, Germany, UK and USA: The cross-national biographies of youth project. Referat przedstawiony w ramach Konferencji „Harmonized longitudinal data on social structure: Polish research in a cross-national perspective”, IFIS PAN, Warszawa, 1-2 grudnia 2021.
 • Kiersztyn Anna, Kopycka Katarzyna, Bieńkowski Stefan. Jak mierzyć prekaryjne zatrudnienie w perspektywie porównań międzynarodowych? Referat przedstawiony w ramach Konferencji „Metodologiczne Inspiracje 2021: Badania Ilościowe w Naukach Społecznych – Wyzwania i Problemy”, IFIS PAN, Jabłonna, 23 września 2021.
 • Kiersztyn Anna, Żulicki Remigiusz. The dynamics of employment precarity in a comparative perspective: Labour market trajectories and their determinants in Poland and the UK. Referat przedstawiony w ramach Międzynarodowej Konferencji SLLS 2021 „Identity and Transformation: Studying Lives in Times of Social Change”, online, 20-22 września 2021.
 • Kopycka Katarzyna. Escaping uncertainty at all costs? Downward mobility upon transition to permanent employment in Germany and Poland. Referat przedstawiony w ramach Międzynarodowej Konferencji SLLS 2021 „Identity and Transformation: Studying Lives in Times of Social Change”, online, 20-22 września 2021.
 • Kiersztyn Anna, Żulicki Remigiusz. Employment Sequences and Occupational Status Attainment: Patterns of School-to-Work Transitions in Poland and the United Kingdom. Referat przedstawiony w ramach 28th Annual Workshop of the European Research Network on Transitions in Youth – „School-To-Work Transitions in Times of Uncertainty”, The Institute for Employment Research (IAB), 2-3 września 2021.
 • Kopycka, Katarzyna. A broken promise? Changing labor market returns to higher education in a massified and privatized system. Poland between 1992 and 2013. Referat przedstawiony na sesji posterowej ISA RC28 Spring Meeting 2021, University of Turku, Finland, 2-4 June 2021.
Other effects

https://www.facebook.com/CrossNationalBiographiesYoung/