We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nadzór w miejscu pracy: wpływ nowych technologii na normy prawne i społeczne w Polsce i w Niemczech

Słowa kluczowe: contact center, miejsce pracy, nadzór, normalizacja, normy, nowe technologie, prawo, wartości

Rodzaj grantu: Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki

Jednostka przyznająca grant: Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki

STRESZCZENIE

Przedmiotem projektu badawczego był proces normalizacji wykorzystywania nowych technologii nadzoru w miejscu pracy. Wcześniejsze badania w Polsce i w Niemczech nie podejmowały próby odpowiedzi w jakim stopniu na ten proces wpływają: a) obowiązujące prawo i jego wpływ na debatę publiczną b) normy i wartości pracowników. Równoległa analiza w tych dwóch obszarach pozwoliła na doprecyzowanie problemu badawczego i sformułowanie hipotez na temat wpływu obowiązującego prawa oraz norm i wartości pracowników na stosowanie nowych technologii nadzoru w miejscu pracy. Równoległe badania w Polsce i Niemczech stanowiły także podstawę do badań na temat podobieństw oraz różnic kulturowych w zakresie norm i wartości w sąsiadujących ze sobą społeczeństwach. Wartością dodaną badania było także połączenie metodologii z dwóch dyscyplin naukowych: prawa oraz socjologii. W ramach projektu dokonano przeglądu literatury oraz analizy prawnej celem rozpoznania przepisów prawnych regulujących zasady stosowania kontroli w miejscu pracy w Polsce i Niemczech. Następnie przeprowadzono wywiady pogłębione z wybranymi ekspertami w celu zrozumienia jak oceniają oni istniejące prawne, polityczne i społecznie normy dotyczące nadzoru w miejscu pracy oraz swój wpływ na obowiązujące w tym zakresie polityki publiczne w Polsce i Niemczech. Przeprowadzono także badanie jakościowe typu case study, a w ramach niego pogłębione wywiady z kierownikami i pracownikami w miejscach pracy należących do branży contact center w Polsce i Niemczech.