We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Tworzenie polityki walki z ubóstwem w Unii Europejskiej za pomocą miar ilościowych – analiza przypadku złożonego wskaźnika zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Słowa kluczowe: Komisja Europejska, nadzór na odległość, negocjacje polityczne, państwa członkowskie UE, polityka post-narodowa, polityka walki z ubóstwem, wskaźniki

Rodzaj grantu: NCN Opus

Jednostka przyznająca grant: NCN

NCN

STRESZCZENIE

Projekt podejmuje kwestię rozpowszechniania się w politykach publicznych miar ilościowych, takich jak wskaźniki, indeksy i rankingi, na przykładzie unijnej polityki przeciwdziałania ubóstwu. W projekcie odrzucono koncepcję postrzegania miar ilościowych jako czysto technicznych i neutralnych narzędzi, za sprawą których tworzenie i wdrażanie polityki staje się bardziej racjonalne i łatwiej rozliczalne. Miary te zostały w projekcie sproblematyzowane jako instrumenty negocjowane politycznie i wykorzystywane do kształtowania wspólnego obrazu problemów związanych z ubóstwem w Unii Europejskiej, niezależnie od faktu, że państwa członkowskie mogą różnie mierzyć i klasyfikować ubóstwo na poziomie polityk krajowych. 

 

W projekcie skoncentrowano się na wskaźniku AROPE (zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym), mierzącym postępy w osiąganiu głównego celu strategii „Europa 2020” w dziedzinie ubóstwa. Wartością dodaną projektu jest połączenie metodologii jakościowej i ilościowej w badaniu miar ilościowych, stosowanych w polityce publicznej. Celem projektu jest udzielenie odpowiedzi na pytania badawcze w zakresie roli, jaką wskaźnik AROPE pełni w nadzorowaniu wdrażania polityki przeciwdziałania ubóstwu, jego znaczenia w podsumowaniu strategii „Europa 2020” i procesie opracowywania nowej strategii. W badaniu zostaną zidentyfikowani aktorzy mający największy wpływ na ostateczny kształt wskaźników oraz aspekty ubóstwa pomijane przez wskaźnik AROPE.

 

Zaletą projektu jest położenie nacisku na negocjacje polityczne i stawki polityczne związane ze stosowaniem wskaźników w polityce publicznej. Perspektywa ta staje się coraz bardziej widoczna w badaniach organizacji ponadnarodowych i międzynarodowych, jednak Unia Europejska jest wciąż niedostatecznie reprezentowana w tych analizach. Wyniki badania poszerzą wiedzę empiryczną na temat projektowania i wdrażania polityki unijnej.