We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Katedra Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych

Katedra Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych skupia badaczki i badaczy zajmujących się przemianami zachodzącymi w obrębie gospodarki, rynków, pracy, organizacji, polityk publicznych oraz rodzin i związków intymnych. Wielu z nas uczestniczy w badaniach i projektach, które dotyczą spraw publicznych, podejmowanych we współpracy z sektorem pozarządowym, instytucjami publicznymi i innymi partnerami. W życiu naukowym kierujemy się wyobraźnią socjologiczną, traktując teorie jako narzędzia ułatwiające dostrzeganie, nazywanie i analizowanie nieoczywistych procesów społecznych i powiązań. Stawiamy na różnorodność metodologiczną, prowadząc badania jakościowe i ilościowe. Dostrzegamy wartość badań mikrosocjologicznych dla rozumienia nierówności społecznych i makroprocesów: np. stosujemy podejście biograficzne w badaniach transformacji gospodarczej, etnografię w badaniach migracji zarobkowych, jakościowe badania organizacji, które służą rozumieniu przekształceń gospodarczych czy zmian zachodzących w obrębie welfare state. Prowadzimy również projekty o zasięgu międzynarodowym we współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, pozwalające na osadzenie analizowanych przez nas zjawisk w szerszym kontekście instytucjonalnym.

OBSZARY BADAWCZE

 • Socjologiczne analizy rynków oraz systemów gospodarczych, w tym: transformacja gospodarki w warunkach globalizacji i rozwoju nowych technologii, kulturowe i instytucjonalne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego, transformacja gospodarcza w perspektywie biograficznej, nierówności klasowe i podziały społeczne, nowe formy pieniądza, kredyt, hipoteka, ekonomia współdzielenia, konsumpcja i przemiany w stylach życia pod wpływem przemian ekonomicznych, percepcja i wyobraźnia ekonomiczna społeczeństwa, rynek mieszkaniowy, migracje zarobkowe, socjologia wartościowania oraz pieniądza.
 • Socjologia pracy, w tym: przemiany rynku pracy w warunkach globalizacji i rozwoju nowych technologii, rynek pracy jako podstawowy mechanizm stratyfikacji społecznej, analiza karier i biografii zawodowych, jakość miejsc pracy i prekaryzacja, doświadczenie pracy w perspektywie intersekcjonalnej, upłciowiony podział pracy, zbiorowe stosunki pracy, konflikt przemysłowy, rola związków zawodowych, znaczenia i wartości nadawane pracy, praca płatna, praca reprodukcyjna, praca emocjonalna, technologie nadzoru.
 • Socjologia organizacji, w tym: przemiany organizacji w warunkach globalizacji i rozwoju nowych technologii, kultury organizacyjne, komunikacja w organizacji, technologie w organizacji, organizacje międzynarodowe, socjologia i etnografia instytucji publicznych, biurokracja pierwszego kontaktu (np. urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej).
 • Socjologia problemów społecznych i polityki publicznej, w tym: przemiany welfare state w warunkach globalizacji i rozwoju nowych technologii, transnarodowe zarządzanie, kwantyfikacja i automatyzacja w polityce publicznej, bezpieczeństwo socjalne i ryzyka socjalne, ubóstwo i wykluczenie społeczne, prawa obywatelskie (w tym: prawa socjalne), empowerment, kapitał społeczny, zaufanie i społeczeństwo obywatelskie, instytucje partycypacji obywatelskiej, demokratyzacja procesów decyzyjnych, polityka rynku pracy, pomoc społeczna, edukacja, służba zdrowia, ekologia i zmiany klimatyczne, krytyczne podejścia do analizy polityki publicznej, ewaluacja polityk publicznych, socjologia publiczna, socjologia dewiacji i kontroli społecznej, socjologia prawa i przestępczości.
 • Socjologia rodzin i związków intymnych, w tym: życie rodzinne analizowane z różnorodnych perspektyw (teorii praktyk, perspektywy instytucjonalnej, teorii feministycznych, intersekcjonalnych), płeć i rodziny w wiejskich społecznościach; analizy wpływu migracji i technologii na relacje rodzinne, dyskursy wokół rodzicielstwa.

Projekty

Projekty w realizacji

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

 • 2020-2022: Increasing consumer trust and support for the food supply chain and for food companies projekt współfinansowany ze środków EIT Food/ H2020, lider projektu University of Reading, realizowany przez konsorcjum ośrodków badawczych z Włoch, Izraela, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Finlandii. Współkierujący polskim zespołem: dr hab. Mikołaj Lewicki wraz z dr Magdaleną Klimczuk-Kochańską (Wydział Zarządzania UW), w zespole – Monika Strupiechowska (Wydział Socjologii UW).
Zrealizowane projekty

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

 • 2020-2021: Projekt Future Model of Work. How does „going online” change the organization?; badania Wydziału Socjologii dla ING Tech Romania; (współkierujący: dr hab. Mikołaj Lewicki i Bartłomiej Brach).
 • Projekt Profiling the Unemployed in Poland. Social and Political Implications of Algorithmic Decision Making we współpracy z Fundacją Panoptykon, finansowany przez Open Society Foundations, Ford Foundation, Media Democracy Fund. (Zespół badawczy: dr Karolina Sztandar-Sztanderska, dr Jędrzej Niklas, mgr Justyna Zielińska, dr Anna Baczko-Dombi, Anna Walkowiak).
 • 2012-2015: Projekt COPE: Combating Poverty in Europe finansowany z 7. Programu Ramowego UE (FP7), realizowany przez konsorcjum ośrodków badawczych z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwecji, Norwegii i Polski (http://cope-research.eu). Kierowniczka polskiego zespołu badawczego: prof. Wiesława Kozek. Projekt koordynowany przez Jean Monnet Centre for Europeanization and Transnational Regulations, University of Oldenburg. Zespół badawczy: dr Julia Kubisa, dr Marianna Zieleńska, mgr Justyna Zielińska.
 • 2011-2014: Projekt LOCALISE: local words of social cohesion finansowany z 7. Programu Ramowego UE (FP7), realizowany przez konsorcjum ośrodków badawczych z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch i Polski (https://www.localise-research.eu/). Projekt koordynowany przez Jean Monnet Centre for Europeanization and Transnational Regulations, University of Oldenburg. Kierownik polskiego zespołu badawczego: dr hab. Sławomir Mandes. Zespół badawczy: dr Karolina Sztandar-Sztanderska (ko-liderka jednej z części projektu), mgr Justyna Zielińska.
 • 2011-2014: Projekt WORKABLE: Making capabiilities work finansowany z 7. Programu Ramowego UE (FP7), realizowany przez konsorcjum ośrodków badawczych z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii, Szwajcarii, Danii, Szwecji i Polski (https://cordis.europa.eu/project/id/244909). Kierownik polskiego zespołu badawczego w IS UW: dr hab. Sławomir Mandes. Projekt koordynowany przez Jean Monnet Centre for Europeanization and Transnational Regulations, University of Oldenburg. Zespół badawczy: dr Karolina Sztandar-Sztanderska, dr Marianna Zieleńska, mgr Hanna Gospodarczyk, mgr Piotr Mączkowski.

PROJEKTY KRAJOWE

 • 2017-2019: Równość na UW, projekt kierowany przez dr Julię Kubisę, prowadzony przez Uniwersytet Warszawski dla potrzeb stworzenia Planu Równości Płci dla UW.
 • 2016-2020: Dynamika bezdomności kobiet, grant NCN OPUS 2015/17/B/HS6/04191 (kierownik: dr Magdalena Mostowska, WGSR UW, członek zespołu badawczego: mgr Katarzyna Dębska).
 • 2016-2017: Kultura na peryferiach, współkierowany przez dr Mikołaja Lewickiego, wraz z prof. Małgorzatą Jacyno oraz dr. Tomaszem Kukołowiczem finansowany przez  Narodowe Centrum Kultury.
 • 2015-2020: Płeć kulturowa jako czynnik różnicujący organizacje religijne. Płciowe praktyki społeczne i ich interpretacje w organizacjach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, Szwecji i Belgii, grant NCN Sonata BIS 2014/14/E/HS6/00327, (kierowniczka: dr hab. Katarzyna Leszczyńska, WH AGH, główna wykonawczyni WS UJ: dr hab Katarzyna Zielińska, główna wykonawczyni WS UW: dr Sylwia Urbańska).
 • 2014-2015: Kultura i rozwój współkierowany przez dr Mikołaja Lewickiego, wraz z prof. Jerzym Hausnerem (UE Kraków), Igorem Stokfiszewskim (Instytut Studiów Zaawansowanych), dr Marią Rogaczewską (ISS UW), dr Agnieszką Ziętek (WS UMCS); finansowany ze  środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium kultury.
 • 2013-2014: Praktyki kulturowe klasy ludowej, współkierowany przez dr Mikołaja Lewickiego, wraz z prof, dr hab. Maciejem Gdulą, prof. Przemysławem Sadurą, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu programu Obserwatorium Kultury.
 • 2008-2011: Dostęp do pełnowartościowego zatrudnienia wśród młodych Polaków: znaczenie, tendencje, bariery (nr NN112336835), kierowany przez dr Annę Kiersztyn, finansowany przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.