We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Centrum Deliberacji

Centrum Deliberacji (CD) to interdyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza, w której są podejmowane pilne problemy praktyczne dotyczące demokratycznego komunikowania oraz komunikacji w demokracji.

Cele CD obejmują:

  1. namysł teoretyczny i krytyczną analizę dotyczącą rozwiązań systemowych będących ramą dla debaty publicznej, a także sam przebieg komunikacji w instytucjach władzy oraz między władzą a obywatelami;
  2. badania z zakresu innowacji w demokracji, w tym rozwiązań systemowych, mechanizmów i narzędzi komunikacji, a także ich wykorzystania w praktyce instytucjonalnej;
  3. współpracę interdyscyplinarną, międzysektorową, międzynarodową, wymianę wiedzy i doświadczeń w wymienionych uprzednio obszarach.

Impulsu do utworzenia Centrum Deliberacji dostarczyła eksperymentalna realizacja sondażu deliberatywnego w Poznaniu.

OBSZARY BADAWCZE

Do szczegółowych tematów badawczych podejmowanych w CD należą, m.in. normy deliberacji i ich operacjonalizacja; pomiar i ocena deliberatywności procesów komunikacji; postawy względem norm i instytucji deliberatywnych; instytucjonalizacja innowacji demokratycznych; system deliberatywny; instytucje i mechanizmy demokracji deliberatywnej; uwarunkowania prawne partycypacji i deliberacji; powiązanie procesów partycypacji i deliberacji z procesem decyzyjnym; projektowanie IT dla partycypacji i deliberacji; odniesienia do deliberacji w politykach publicznych, stosunkach pracy, edukacji;

Projekty

Projekty w realizacji
Zrealizowane projekty

Celem analizy było ustalenie, jaki model komunikacji z mieszkańcami wspierają samorządy poprzez dobór określonych funkcji i narzędzi dostępnych na oficjalnych stronach internetowych. W szczególności sprawdzono, czy i na ile wspierają one dialog ukierunkowany na podejmowanie decyzji opartych na wiedzy. Badaniem objęto strony internetowe wszystkich miast w Polsce.

  • 2012-2013: Polska oczami korespondentów zagranicznych

Celem projektu było dowiedzenie się, jakie wydarzenia i zagadnienia po 1989 r. były szczególnie istotne dla korespondentów zagranicznych przygotowujących materiały prasowe z Polski, a także, w jaki sposób sygnalizowały one przemiany ustrojowe, społeczne i kulturowe zachodzące w kraju. Przeprowadzono 33 wywiady pogłębione z korespondentami zagranicznymi pochodzącymi z 19 krajów i pracującymi dla różnych mediów. Wypowiedziom dotyczącym Polski, towarzyszyła refleksja na temat zawodu korespondenta zagranicznego i zachodzących w nim zmian, mających wpływ na przekaz.

  • 2011-2012: Nie narzekaj, porozmawiaj o tym, jak się studiuje na warszawskich uczelniach. Debata studencka inspirowana metodologią sondażu deliberatywnego.

Studenci warszawskich uczelni podczas debat grupowych online, w odniesieniu do materiałów informacyjnych oraz wypowiedzi ekspertów, dyskutowali o wybranych przez nich zagadnieniach związanych ze studiowaniem: zapobieganiu plagiatowi, odpłatności za drugi kierunek studiów, metodologii nauczania. W ankiecie poprzedzającej debatę, obejmującej pytania o wiedzę i opinie w trzech wątkach problemowych, wzięło udział 440 osób. W debatach synchronicznych za pośrednictwem platformy Adobe Connect wzięło udział 52 uczestników w podziale na 9 grup. W debacie asynchronicznej uczestniczyło 35 osób. Po debatach ich uczestnicy wypełnili ankietę końcową. Zaobserwowano zmiany w poziomie wiedzy i poparciu dla różnych rozwiązań praktycznych dotyczących trzech zagadnień. Partnerami w realizacji projektu byli m.in. firma Adobe, Centrum Demokracji Deliberatywnej na Uniwersytecie Stanforda.

  • 2011: Konsultacje w naszym mieście. Monitoring jakości procesów konsultacyjnych

Cele: Etap I. Zebranie i analiza danych dotyczących procedury konsultacji społecznych prowadzonych przez urzędy miejskie z mieszkańcami. W badaniu oceniono jakość procesu gromadzenia wiedzy o społecznych potrzebach, preferencjach i opiniach na temat przedsięwzięć wyznaczających kierunek rozwoju lokalnego. O jakości procesów konsultacyjnych wnioskowaliśmy na podstawie informacji uzyskanych od urzędników (ankieta N=270) na temat praktyk instytucjonalnych, odnosząc je do deliberatywnego modelu konsultacji. Etap II. Refleksja dotycząca barier w realizacji konsultacji na zasadach deliberacji (debaty w 9 grupach, N=38); Etap III dotyczył studium przypadku (konsultacje w Częstochowie).