We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Centre for Deliberation

The Centre for Deliberation (CD) is an interdisciplinary research unit which addresses urgent practical problems concerning democratic communication and communication in democracy.

The CD pursues the following goals:

  1. theoretical reflection and critical analysis concerning the systemic solutions that frame public debate, as well as communication flows in institutions of power and between power and citizens;
  2. research on innovations in democracy, including systemic solutions, mechanisms and tools of communication, as well as their use in institutional practice;
  3. interdisciplinary, intersectoral and international cooperation, exchange of knowledge and experience in the aforementioned areas.

The impulse to establish the Centre for Deliberation came from an experimental deliberative survey in the city of Poznań.

RESEARCH AREAS

Specific research topics undertaken at the CD include deliberation norms and their operationalisation; measurement and evaluation of deliberativeness in communication processes; attitudes towards deliberative norms and institutions; institutionalisation of democratic innovation; the deliberative system; institutions and mechanisms of deliberative democracy; legal determinants of participation and deliberation; linkage between participation, deliberation and decision-making processes; IT design for participation and deliberation; references to deliberation in public policies, labour relations and education.

Projects

Completed projects

Celem analizy było ustalenie, jaki model komunikacji z mieszkańcami wspierają samorządy poprzez dobór określonych funkcji i narzędzi dostępnych na oficjalnych stronach internetowych. W szczególności sprawdzono, czy i na ile wspierają one dialog ukierunkowany na podejmowanie decyzji opartych na wiedzy. Badaniem objęto strony internetowe wszystkich miast w Polsce.

  • 2012-2013: Polska oczami korespondentów zagranicznych

Celem projektu było dowiedzenie się, jakie wydarzenia i zagadnienia po 1989 r. były szczególnie istotne dla korespondentów zagranicznych przygotowujących materiały prasowe z Polski, a także, w jaki sposób sygnalizowały one przemiany ustrojowe, społeczne i kulturowe zachodzące w kraju. Przeprowadzono 33 wywiady pogłębione z korespondentami zagranicznymi pochodzącymi z 19 krajów i pracującymi dla różnych mediów. Wypowiedziom dotyczącym Polski, towarzyszyła refleksja na temat zawodu korespondenta zagranicznego i zachodzących w nim zmian, mających wpływ na przekaz.

  • 2011-2012: Nie narzekaj, porozmawiaj o tym, jak się studiuje na warszawskich uczelniach. Debata studencka inspirowana metodologią sondażu deliberatywnego.

Studenci warszawskich uczelni podczas debat grupowych online, w odniesieniu do materiałów informacyjnych oraz wypowiedzi ekspertów, dyskutowali o wybranych przez nich zagadnieniach związanych ze studiowaniem: zapobieganiu plagiatowi, odpłatności za drugi kierunek studiów, metodologii nauczania. W ankiecie poprzedzającej debatę, obejmującej pytania o wiedzę i opinie w trzech wątkach problemowych, wzięło udział 440 osób. W debatach synchronicznych za pośrednictwem platformy Adobe Connect wzięło udział 52 uczestników w podziale na 9 grup. W debacie asynchronicznej uczestniczyło 35 osób. Po debatach ich uczestnicy wypełnili ankietę końcową. Zaobserwowano zmiany w poziomie wiedzy i poparciu dla różnych rozwiązań praktycznych dotyczących trzech zagadnień. Partnerami w realizacji projektu byli m.in. firma Adobe, Centrum Demokracji Deliberatywnej na Uniwersytecie Stanforda.

  • 2011: Konsultacje w naszym mieście. Monitoring jakości procesów konsultacyjnych

Cele: Etap I. Zebranie i analiza danych dotyczących procedury konsultacji społecznych prowadzonych przez urzędy miejskie z mieszkańcami. W badaniu oceniono jakość procesu gromadzenia wiedzy o społecznych potrzebach, preferencjach i opiniach na temat przedsięwzięć wyznaczających kierunek rozwoju lokalnego. O jakości procesów konsultacyjnych wnioskowaliśmy na podstawie informacji uzyskanych od urzędników (ankieta N=270) na temat praktyk instytucjonalnych, odnosząc je do deliberatywnego modelu konsultacji. Etap II. Refleksja dotycząca barier w realizacji konsultacji na zasadach deliberacji (debaty w 9 grupach, N=38); Etap III dotyczył studium przypadku (konsultacje w Częstochowie).