We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Centrum Analiz Relacyjnych Kultury i Społeczeństwa

Powstanie Centrum Analiz Relacyjnych Kultury i Społeczeństwa (2020) opiera się na dotychczasowym dorobku naukowym, będącym wynikiem międzynarodowych seminariów w serii „The Relational Turn in Sociology” zainicjowanych w Uniwersytecie Warszawskim w 2016 przez Elżbietę Hałas.

Centrum wpisuje swą działalność w międzynarodowe relacyjne sieci badawcze, w tym „Relational Studies in Sociology”. Wspiera w szczególności budowę międzynarodowej sieci badawczej rozpoczętą w ramach projektu finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) Przestrzeń społeczna, pole i relacyjność w badaniach społecznych – współczesnych i historycznych. Sieć badawcza (kierownik projektu Tomasz Zarycki).

Przez swą działalność Centrum twórczo włącza się w międzynarodowy ruch relacyjny w naukach społecznych, rozwijając paradygmat analiz relacyjnych w badaniach współczesnych procesów społecznych i kulturowych oraz wzajemnych powiązań kultury i społeczeństwa.  W Centrum podejmowana jest także problematyka nieinstrumentalnych, nieutylitarnych i ponadfunkcjonalnych wymiarów uspołecznienia, zagadnienia inkluzywnej solidarności (nowa kultura relacji), a z drugiej strony kwestie relacji władzy, dominacji i wykluczenia. Rozwijana jest koncepcja tożsamości relacyjnej w warunkach wielokulturowości i procesów globalizacji. W tym celu w Centrum prowadzone są badania nad różnymi wymiarami i aspektami relacyjności faktów społecznych i kulturowych oraz nad relacjami społecznymi jako faktami społecznymi. W swej działalności Centrum czerpie inspiracje z klasycznej socjologii relacyjnej, w szczególności Georga Simmla i Floriana Znanieckiego oraz ze współczesnych podejść relacyjnych, w tym z relacyjnej teorii przestrzeni społecznej i pól praktyk Pierre’a Bourdieu, z socjokulturowej odmiany teorii sieci społecznych Harrisona C. White’a i z relacyjnej teorii społeczeństwa Pierpaolo Donatiego.

OBSZARY BADAWCZE

W Centrum poddawane są refleksji zarówno relacyjne teorie społeczeństwa i kultury, jak i metodologia analiz relacyjnych. Prace prowadzone na rzecz dalszego rozwoju perspektywy relacyjnej w naukach społecznych i w naukach o kulturze ukierunkowane są na rozumienie i wyjaśnianie specyfiki zmian kulturowych i zmian społecznych naszych czasów w długim trwaniu.

Projekty

Projekty w realizacji
 • Cykliczne seminarium Perspektywy socjologii relacyjnej organizowane we współpracy z Instytutem Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW (Organizatorzy: prof. dr hab. Elżbieta Hałas WSUW, prof. dr hab. Tomasz Zarycki ISS UW).
 • Indywidualne projekty badawcze w ramach projektu finansowanego przez NAWA Social Space, Fields and Relationality in Contemporary and Historical Social Analysis. Research Network

 

Zrealizowane projekty

Konferencja międzynarodowa 14-15 marca 2022, Uniwersytet Warszawski, Methodology of Relational Sociology: Approaches and Analyses, w ramach projektu finansowanego przez NAWA Social Space Fields and Relationality in Contemporary and Historical Social Analysis. Research Network. Organizatorzy: prof. dr hab. Elżbieta Hałas, prof. dr hab. Tomasz Zarycki.
https://ws.uw.edu.pl/badania/konferencje/methodology-of-relational-sociology/

 

Konferencje na temat zwrotu relacyjnego w naukach społecznych zorganizowane w Uniwersytecie Warszawskim poprzedzające utworzenie Centrum Analiz Relacyjnych Kultury i Społeczeństwa:

 • 2016 The Relational Turn in Sociology: Implications for the Study of Society, Culture and Persons  (seminarium międzynarodowe, organizator Elżbieta Hałas)
 • 2017 Humanity After Modernity (seminarium międzynarodowe, organizator Elżbieta Hałas)
 • 2019 Relational Reason, Morals and Sociality (seminarium międzynarodowe, organizatorzy: Elżbieta Hałas (UW), Aleksander Manterys (ISP PAN)
 • 2019 Sieć społeczna a pole społeczne. Odmienne metody, metafory czy zbliżone relacyjne wizje świata społecznego? (seminarium krajowe, organizator Tomasz Zarycki, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW)

Inne informacje

Wybrane publikacje członków Zespołu Centrum dotyczące problematyki socjologii relacyjnej:

Elżbieta Hałas

 • Hałas Elżbieta, Floriana Znanieckiego idea uspołecznienia do altruizmu, „Rocznik Pedagogiczny” 44 (2021), 7-23.
 • Hałas Elżbieta, Relational Care: Rethinking Altruism, w: Elżbieta Hałas, Aleksander Manterys (red.), Relational Reason, Morals and Sociality, Berlin 2021: Peter Lang, s. 69-93.
 • Hałas Elżbieta, Aleksander Manterys (red.), Relational Reason, Morals and Sociality, Berlin 2020: Peter Lang.
 • Hałas Elżbieta, Znaniecki Florian, w: Paul Atkinson et al. (red.) Sage Research Methods Foundations, Thousand Oaks, 2020: SAGE, DOI http://dx.doi.org./10.4135/9781526421036909821, (wersja papierowa w druku: ISBN-10: 1473965004.
 • Hałas Elżbieta, Gift and the Coefficient of Sociability. Relational Sociology and the Anti-Utilitarian Movement in the Social Sciences, “Polish Sociological Review” 2020, 4(212): 399-410.
 • Hałas Elżbieta, Discovering the Relational Relevance of Reciprocity w: Elisabetta Carrà and Paolo Terenzi (red.), The Relational Gaze on a Changing Society, Berlin 2019: Peter Lang, s. 89-105.
 • Hałas Elżbieta, Relational Turn in Sociology. Implications for the Study of Society, Culture, and Persons, “State of Affairs / Stan Rzeczy” 2017 (12) (special issue edited by Elżbieta Hałas and Pierpaolo Donati).
 • Hałas Elżbieta, The Place of Culture in Relational Sociology, “State of Affairs / Stan Rzeczy”, 2017, 12: 115-138.
 • Hałas Elżbieta, Dictionary of Relational Sociology, review: Paolo Terenzi, Lucia Boccacin, Riccardo Prandini (red.), Lessico della sociologia relazionale, Bologna 2016: il Mulino, “State of Affairs / Stan Rzeczy”, 2017, 12: 421-431.

Michał Łuczewski

 • Łuczewski Michał, Nation as a Primordializing Subject. Florian Znaniecki and the Foundations of Relational Sociology, w: Elżbieta Hałas, Aleksander Manterys (red.), Relational Reason, Morals and Sociality, Berlin 2020: Peter Lang, s. 211-233.
 • Łuczewski Michał, Jak nie zostać globalnym intelektualistą? Przypadek Marii Ossowskiej, w: Antoni Sułek (red.), Spotkania z Ossowskim, Warszawa 2020: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 348-385.
 • Łuczewski Michał, Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności, Kraków 2019: Ośrodek Myśli Politycznej.

Jakub Motrenko

 • Motrenko Jakub, Przełom antypozytywistyczny w polskiej socjologii. Studium teoretyczne kręgu myślowego Stefana Nowaka, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2021.
 • Motrenko Jakub, Wirtuozi nauk społecznych. Cnoty epistemiczne u Ossowskiego, w: Antoni Sułek (red.), Spotkania z Ossowskim, Warszawa 2020: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 39-65.

Tomasz Zarycki

 • Warczok Tomasz i Tomasz Zarycki, Polish Political Sciences in a Global Context, w: W. R. Thompson (red.) Oxford Research Encyclopedia of Politicshttp://politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-872: Oxford University Press 2018.
 • Zarycki Tomasz, For a Relational Critical Discourse Analysis, „Stan Rzeczy / State of Affairs” 2017, 1(12): 303-328.
 • Zarycki Tomasz, Rafał Smoczyński, i Tomasz Warczok, The Roots of Polish Culture-Centered Politics: Toward a Non–Purely Cultural Model of Cultural Domination in Central and Eastern Europe, „East European Politics and Societies” 2017, 31:360-381.