Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

prof. zw. dr hab. Elżbieta Hałas

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_academia  
profesor
Katedra Metodologii i Teorii Socjologicznej
Centrum Analiz Relacyjnych Kultury i Społeczeństwa

Kontakt
ehalas@uw.edu.pl
Pokój: 204

https://elzbieta-halas.pl/Dyżury
urlop naukowy 31.03 - 28.06.2022

Działalność naukowa

W latach 1973-1978 studiowała filozofię, nauki społeczne i romanistykę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Magisterium z filozofii uzyskała w 1978. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii otrzymała w 1986 na reaktywowanym Wydziale Nauk Społecznych KUL. Habilitowała się w 1993 na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych otrzymała w 2003 na wniosek Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadziła badania w ośrodkach zagranicznych, uzyskując stypendia m.in. Zentrum für Interdisciplinäre Forschung (Bielefeld); KU Leuven; European University Institute (Florencja); University of Illinois at Urbana-Champaign (stypendium Fulbrighta); University of Georgia at Athens (stypendium American Council of Learned Societies); Center for Social Sciences, Columbia University; Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM w Wiedniu); John F. Kennedy Institute for North American Studies (Freie Universität Berlin).

Od 1 października 2003 pracuje w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2008 została profesorem zwyczajnym. W latach 2008-2020 kierowała Zakładem Socjologii Kultury w Instytucie Socjologii UW. W 2020 utworzyła Centrum Analiz Relacyjnych Kultury i Społeczeństwa na Wydziale Socjologii UW.

Zainteresowania naukowe

Analityczne i systemowe podejście na gruncie socjologii humanistycznej łączy z perspektywą interdyscyplinarną filozofii, antropologii kultury, semiotyki kultury, językoznawstwa i analizy dyskursu. Zajmuje się społecznym kontekstem znaczeń oraz symboliczno-interakcyjnymi i relacyjnymi analizami procesów społeczno-kulturowych. Problemy socjologii jednostki, tożsamości osobistej i biograficznej wiąże z symboliczno-interakcyjnymi procesami konstytuowania podmiotów zbiorowych i ruchów społecznych oraz z dynamiką przemian kulturowych nowoczesności.

Rozwija socjologię procesów symbolicznych, badania nad polityką symbolizacji i pamięcią zbiorową. W analizach współczesnych przemian systemów znaczeń społecznych i porządków aksjonormatywnych nawiązuje do osiągnięć socjologii kulturowej, socjologii wiedzy i socjologii religii.

Badania w obszarze socjologii teoretycznej łączy z historią myśli socjologicznej i historią idei. W centrum zainteresowań stawia rozwój paradygmatu relacyjnego w naukach o kulturze i rozwój socjologii relacyjnej.

Informacja o publikacjach

Opublikowała 10 monografii autorskich (w tym dwa wydania nowe). Należą do nich książki dotyczące interakcjonizmu symbolicznego i symbolizmu społecznego: Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń (2006 – wydanie nowe; 20122); Symbole w interakcji (2001); Symbole i społeczeństwo. Szkice z socjologii interpretacyjnej (2007; przekład na język rosyjski 2021). Przedstawiła nowatorską koncepcję zaangażowania do ruchu religijnego, inspirowaną interakcjonizmem symbolicznym i antropologią symboliczną Victora Turnera w monografii Konwersja. Perspektywa socjologiczna (2007 – wydanie nowe). Zainteresowanie genezą interakcjonizmu symbolicznego odzwierciedla książka Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej. Charles H. Cooley, George H. Mead, Herbert Blumer (1994). Wyrazem zainteresowania teorią kultury i socjologią kulturową są książki autorskie: Towards the World Culture Society. Florian Znaniecki’s Culturalism (2010) i Przez pryzmat kultury. Dylematy badań nad współczesnością (2015).

Zredagowała lub współredagowała 15 monografii (7 w języku angielskim). Dotyczyły one m. in. socjologii amerykańskiej, w tym oddziaływania kręgu socjologów z Columbia University, paradygmatu interpretacyjnego, polityki symbolizacji i pamięci kulturowej oraz spuścizny intelektualnej Floriana Znanieckiego.

Jest autorką cyklu publikacji w języku polskim i angielskim, dotyczących symbolicznego wymiaru transformacji ustrojowej w Polsce. Kolejny nurt badań przedstawiają publikacje związane ze współczesnym zwrotem relacyjnym w naukach społecznych i z socjologią relacyjną. Opublikowała wiele artykułów w takich czasopismach międzynarodowych jak: „Zeitschrift für Soziologie”, „Studies in Symbolic Interaction”, „Symbolic Interaction”, „Sign System Studies”, „Time and Society”, „TRAMES. A Journal of the Humanities and Social Sciences”, „Journal of Classical Sociology”, “Journal for the History of the Behavioral Sciences”, “European Journal of Social Theory”, “European Review”, “Polish Sociological Review” oraz w czasopismach polskich, w tym “Studia Socjologiczne” i “Kultura i Społeczeństwo”. Jest autorką wielu rozdziałów w pracach zbiorowych, w tym w takich wydawnictwach jak: SAGE, Ashgate, John Benjamins, Peter Lang, Springer, FrancoAngeli, Blackwell, Wiley.

Wybrane publikacje
 • Hałas, Elżbieta. “Relational Care: Rethinking Altruism.” W Relational Reason, Morals and Sociality, red. Elżbieta Hałas, Aleksander Manterys, 69-93. Berlin: Peter Lang, 2021.
 • Hałas, Elżbieta. “Gift and the Coefficient of Sociability. Relational Sociology and the Anti-Utilitarian Movement in the Social Sciences.” Polish Sociological Review, 212, nr 4 (2020): 399-410. DOI: https://doi.org/10.26412/psr212.01
 • Hałas, Elżbieta. “The Future Orientation of Culture and the Memory of the Past in the Making of History.” Sign System Studies 45, nr 3/4 (2017): 361-79. Special issue: Semiotics and History: Boris Uspenskij 80.
 • Hałas, Elżbieta. “The Past in the Present. Lessons on Semiotics of History from George H. Mead and Boris A. Uspensky.” Symbolic Interaction 36, nr 1 (2013): 60-77.
 • Hałas, Elżbieta. Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 20122. Wydanie nowe.
 • Hałas, Elżbieta. Towards the World Culture Society. Florian Znaniecki’s Culturalism. Frankfurt Am Main: Peter Lang, 2010.
 • Hałas, Elżbieta. “Issues of Social Memory and their Challenges in the Global Age.” Time & Society 17, nr 1 (2008): 103-18.
 • Hałas, Elżbieta. Symbole i społeczeństwo. Szkice z socjologii interpretacyjnej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. Przekład na język rosyjski: Hałas, Elżbieta. Символы и общество. Интерпретативная социология, przeł. Григорьева М., Харьков:  Гуманитарный центр, 2021. ISBN: 978-617-7758-19-7.
 • Hałas, Elżbieta. Perspektywa socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007. (Wydanie nowe).
 • Hałas, Elżbieta. “Classical Cultural Sociology. Florian Znaniecki’s Impact in a New Light.” Journal of Classical Sociology 6, nr 3 (2006): 257-82.
 • Hałas, Elżbieta. “Constructing the Identity of a Nation-State. Conflict over the Preamble to the Constitution of the Third Republic of Poland.”Polish Sociological Review nr 1 (2005): 41-68.
 • Hałas, Elżbieta. “Pierre Bourdieu’s Concept of the Politics of Symbolization and Symbolic Interactionism.”Studies in Symbolic Interaction 27 (2004): 235-257.
 • Hałas, Elżbieta. “Symbolism and Social Phenomena. Toward the Integration of Past and Current Theoretical Approaches.”European Journal of Social Theory 5, nr 3 (2002): 351-66.
 • Hałas, Elżbieta. “How Robert M. MacIver was Forgotten: Columbia and American Sociology in a New Light 1929-1950.” Journal of the History of the Behavioral Sciences 37, nr 1 (2001): 27-43.
 • Hałas, Elżbieta. Symbole w interakcji. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2001.

Projekty

Zrealizowane projekty

Zrealizowała projekty finansowane przez: Komitet Badań Naukowych; Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (program Mistrz) oraz pod auspicjami m.in.: American Council of Learned Societies, Center for Social Sciences (Columbia University); J.F. Kennedy Institute of North American Studies (Freie Universität Berlin).

Członek Rady Naukowej i współrealizatorka projektu Social Space, Fields and Relationality in Social Analyses – Contemporary and Historical. Research Network. Grant Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – NAWA (2019-2022).

Inne

Utworzyła i redaguje serię książkową „Studies in Sociology: Symbols, Theory and Society”.

Wykonała przekłady naukowe i napisała wprowadzenia: Florian Znaniecki, Metoda socjologii (2008); Florian Znaniecki, Relacje społeczne i role społeczne. Niedokończona socjologia systematyczna (2011); Teodor Abel, O Florianie Znanieckim. Wybór z dziennika (1996).

Inicjatorka, redaktor naukowy przekładów i autorka wprowadzeń: John Lofland i in., Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych (2009); Harrison C. White, Tożsamość i kontrola. Jak wyłaniają się formacje społeczne (2011); Wendy Griswold, Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie (2013).

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych: „Symbolic Interaction” (1986-2011); „Polish Sociological Review” (1999-2014); “Studia Socjologiczne” (1997-2007); „Czech Sociological Review” (2013-2020); “Sociologia e Politiche Sociali” (od 2014); „European Societies” (2002-2010); “The Sociological Quarterly” (2016-2020).

W latach 1999-2003 (dwie kadencje) członek Executive Committee European Sociological Association; członek Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk (1996-2011; 2020-2023); członek Rady Doskonałości Naukowej (2019-2023); Członek Rady Naukowej Fundacji im. Floriana Znanieckiego (od 1993).

Promotor ośmiu rozpraw doktorskich.