Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

II stopień: socjologia interwencji społecznych

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące kierunku Socjologia interwencji społecznych.
Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na jakieś swoje pytania, napisz do nas na FB.

SIS to nowy kierunek, który utworzyliśmy z myślą o osobach, które chcą być ekspertami w zakresie projektowania i analiz efektów programów interwencji społecznych i polityk publicznych. Jeśli chcesz wiedzieć jak przeprowadzać wysokiej jakości badania i formułować diagnozy o charakterze aplikacyjnym i wdrożeniowym – ten kierunek jest dla Ciebie!

Zajęcia prowadzone będą przez interdyscyplinarny zespół wykładowców nie tylko z Wydziału Socjologii ale również z Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Ekonomii, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Instytut Ameryk i Europy. Współpracować z nami będą również partnerzy z otoczenia społeczno-gospodarczego – organizacje sektora publicznego (administracji publicznej lub samorządowej), organizacje pozarządowe, związki zawodowe, przedsiębiorstwa.

Program studiów bazuje na międzynarodowych wzorcach aktywności eksperckiej oraz nauczania w obszarze public sociology.

Nauczysz się więc, między innymi:

 • jak wykorzystywać wiedzę gromadzoną w naukach społecznych dla planowania i oceny rezultatów programów interwencji i celowych zmian społecznych
 • identyfikowania źródeł i istoty kontrowersji wokół polityk publicznych
 • rozumienia procesów decyzyjnych w sferze publicznej i czynników je kształtujących
 • wykorzystywać techniki podejmowania decyzji opartych na współczesnych wersjach teorii racjonalnego wyboru i wyboru społecznego (np. analizy kosztów i korzyści)
 • korzystania z danych rejestrowych i Big Data niezbędnych w analizach ukierunkowanych na interwencję socjologiczną
 • zarządzania informacją i wiedzą na użytek interwencji społecznych (tzw. brokering wiedzy) – z uwzględnieniem procesów cyfryzacji obejmujących gromadzenie i przetwarzanie danych
 • jak wizualizować dane i komunikować wyniki badań
 • opracowywać analizy i ekspertyzy w odpowiedzi na zapotrzebowanie różnych typów interesariuszy polityk publicznych
 • pracować zespołowo i przyjmować zróżnicowane role w zespole, w tym zarządzać jego pracą (leadership)

Jak skonstruowany jest program studiów?

Na I roku będziesz mieć rozbudowany blok metodologiczny, z kursami takimi jak: Dane makrospołeczne w badaniach porównawczych, Ewaluacja jakościowa i ilościowa, Partycypacja w zarządzaniu interwencją społeczną, Analiza kosztów i korzyści z elementami mikroekonomii, Systematic reviews – metodologia przeglądu systematycznego oraz blok zajęć bazowych skupionych na instytucjonalnej struktury sfery publicznej w Polsce (w tym administracji publicznej) w kontekście porównawczym, prawnych uwarunkowaniach polityki rozwoju społecznego, socjologii organizacji i zarządzania, kompetencjach menadżerskich i przywódczych oraz koncepcjach procesów stanowienia polityk publicznych (policymaking proces).

II rok studiów będzie sfokusowany wokół realizacji projektu grupowego realizowanego w ścisłej kooperacji z partnerem zewnętrznym (np. organizacją sektora publicznego – administracji publicznej lub samorządowej, organizacją pozarządową, związkiem zawodowym, przedsiębiorstwem etc.). Na II roku będziecie więc brać udział w różnych warsztatach i spotkaniach projektowych oraz w innych zajęciach odpowiadających osiowej tematyce projektu, którą mogą być, na przykład, zagadnieniom rynku pracy, zróżnicowaniu społecznemu i nierównościom społecznym, dialogowi społecznemu, politykom dotyczącym zdrowia, edukacji, ekologii, migracji. Poszczególne kursy będą uwzględniały także problematyki ‘horyzontalne’ – np. problemy związane z globalizacja i umiędzynarodowieniem kwestii życia zbiorowego i zorganizowanej reakcji na te kwestie, problemy równouprawnienia i dyskryminacji itp.

Po ukończeniu Socjologii interwencji społecznych możesz pracować w takich środowiskach zawodowych jak:

 • analityczne departamenty administracji publicznej w Polsce, w organizacjach ponadnarodowych i międzynarodowych (np. Komisja Europejska)
 • merytoryczne wydziały jednostek samorządu terytorialnego (np. wydziały zdrowia, pomocy społecznej, edukacji czy polityki senioralnej w urzędach miast, gmin czy województw)
 • think tanki polskie, europejskie, międzynarodowe analizujące polityki publiczne
 • działy analityczne firm i organizacji pozarządowych działających w sektorze publicznym lub współpracujących z sektorem publicznym (np. oferujących usługi społeczne użyteczności publicznej)
 • firmy badawcze oferujące analizy, badania i ekspertyzy dotyczące polityk publicznych, administracji samorządowej, trzeciego sektora