We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

II stopień: socjologia interwencji społecznych

Socjologia Interwencji Społecznych (SIS) to nowy kierunek dla osób, które

 • interesują się problemami i sprawami uznawanymi za publiczne, oraz sposobami i mechanizmami zarządzania sprawami publicznymi
 • interesują się działaniem instytucji odpowiedzialnych za kształt sfery publicznej
 • chcą wiedzieć, w jaki sposób wykorzystywać wiedzę gromadzoną w naukach społecznych do przeprowadzania celowych zmian społecznych
 • chcą być ekspertami i ekspertkami w zakresie projektowania i analiz polityk publicznych (np. polityki rynku pracy, wsparcia socjalnego, równouprawnienia, polityki zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, gospodarczej, rozwoju regionalnego, polityki miejskiej itd.)
 • chcą wiedzieć, na czym polega oparte na faktach kształtowanie polityk publicznych (evidence-based policy)
 • chcą zbudować lub podnieść swoje umiejętności komunikowania wyników badań i analiz oraz wiedzy przydatnej w kształtowaniu życia publicznego.

Program studiów bazuje na międzynarodowych wzorach aktywności naukowej i eksperckiej, oraz nauczania w obszarze public sociology i public policy. Kładzie nacisk na wiedzę teoretyczną i umiejętności metodologiczne niezbędne do świadomego kształtowania i analizowania polityk publicznych – programów, reform i działań wywierających wpływ na życie obywateli i zmierzających do rozwiązania istotnych problemów życia zbiorowego.

Celem studiów jest kształcenie badaczek i badaczy społecznych, którzy rozumieją proces planowania, przebieg i konsekwencje programów interwencji społecznej oraz potrafią poddawać je pogłębionej analizie, uwzględniając ich szerszy, społeczny i gospodarczy kontekst – zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.

Program studiów

Socjologia Interwencji Społecznych to studia magisterskie trwające dwa lata.

Pierwszy rok studiów to rozbudowany blok metodologiczny, z kursami takimi jak: Dane makrospołeczne w badaniach porównawczych, Ewaluacja jakościowa i ilościowa, Partycypacja w zarządzaniu interwencją społeczną, Analiza kosztów i korzyści z elementami mikroekonomii, Systematic reviews – metodologia przeglądu systematycznego, oraz blok zajęć bazowych skupionych na instytucjonalnej strukturze sfery publicznej w Polsce (w tym administracji publicznej) w kontekście porównawczym, prawnych uwarunkowaniach polityki rozwoju społecznego, socjologii organizacji i zarządzania, kompetencjach menadżerskich i przywódczych oraz koncepcjach procesów stanowienia polityk publicznych (policymaking process).

II rok studiów jest poświęcony realizacji projektu grupowego prowadzonego we współpracy z partnerem zewnętrznym (np. organizacją sektora publicznego – administracji publicznej lub samorządowej, organizacją pozarządową, związkiem zawodowym, przedsiębiorstwem etc.). Na II roku studenci i studentki biorą udział w warsztatach i spotkaniach projektowych oraz w innych zajęciach odpowiadających osiowej tematyce projektu, którą mogą wyznaczać, na przykład, zagadnienia rynku pracy, zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych, dialogu społecznego, polityk dotyczących zdrowia, edukacji, ekologii, migracji. Poszczególne kursy uwzględniają także problematyki ‘horyzontalne’ – np. problemy związane z globalizacją i umiędzynarodowieniem kwestii życia zbiorowego i zorganizowanej reakcji na te kwestie, problemy równouprawnienia i dyskryminacji itp.

Kompetencje: czego uczymy?

Na SIS nauczysz się między innymi:

 • jak wykorzystywać wiedzę gromadzoną w naukach społecznych dla planowania i oceny rezultatów programów interwencji i celowych zmian społecznych
 • identyfikowania źródeł i istoty kontrowersji wokół polityk publicznych
 • rozumienia procesów decyzyjnych w sferze publicznej i czynników je kształtujących
 • wykorzystywać techniki podejmowania decyzji opartych na współczesnych wersjach teorii racjonalnego wyboru i wyboru społecznego (np. analizy kosztów i korzyści)
 • korzystania z danych rejestrowych i tzw. Big Data niezbędnych w analizach ukierunkowanych na interwencje społeczne
 • zarządzania informacją i wiedzą na użytek interwencji społecznych – z uwzględnieniem procesów cyfryzacji obejmujących gromadzenie i przetwarzanie danych
 • jak wizualizować dane i komunikować wyniki badań
 • opracowywać analizy i ekspertyzy w odpowiedzi na zapotrzebowanie różnych typów interesariuszy polityk publicznych
 • pracować zespołowo i przyjmować zróżnicowane role w zespole, w tym zarządzać jego pracą.

Absolwent/ka kierunku głęboko rozumie związek procesów zmiany społecznej z problemami ładu zbiorowego, dobrze orientuje się w najnowszych trendach w zakresie projektowania, wdrażania i ewaluacji interwencji społecznych, ale też – i to jest unikalne w SIS – ma wiedzę i kompetencje mocno osadzone w praktyce, zweryfikowane dzięki konstrukcji programu studiów zbudowanego wokół zajęć badawczych i warsztatowych realizowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi, adresujących realne kwestie istotne w życiu zbiorowym i będące przedmiotem polityk publicznych.

Perspektywy: co po studiach…

Absolwentki i absolwenci kierunku doskonale odnajdą się w takich miejscach jak:

 • analityczne departamenty w jednostkach administracji publicznej w Polsce, w organizacjach ponadnarodowych i międzynarodowych (np. Komisja Europejska)
 • merytoryczne wydziały jednostek samorządu terytorialnego (np. wydziały zdrowia, pomocy społecznej, edukacji czy polityki senioralnej w urzędach miast, gmin czy województw)
 • think tanki polskie, europejskie i międzynarodowe analizujące polityki publiczne
 • działy analityczne firm i organizacji pozarządowych działających w sektorze publicznym lub współpracujących z sektorem publicznym (np. oferujących usługi społeczne użyteczności publicznej)
 • firmy badawcze oferujące analizy, badania ewaluacyjne i ekspertyzy dotyczące polityk publicznych, funkcjonowania administracji samorządowej lub organizacji trzeciego sektora.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś po studiach II stopnia aplikował / aplikowała do szkoły doktorskiej i planował/a dalszą karierę akademicką!

Wykładowcy

Zajęcia na SIS prowadzone są przez interdyscyplinarny zespół wykładowców nie tylko z Wydziału Socjologii, ale również z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydziału Ekonomii, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG. Współpracują z nami również wykładowcy z otoczenia społeczno-gospodarczego pracujący w obszarach związanych z programem studiów.

Zajęcia na SIS prowadzą m. in.:

dr hab. Anna Bartczak, prof. ucz.

dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. ucz.

dr Marek Bożykowski

dr hab. Marta Bucholc, prof. ucz.

dr Agnieszka Dudzińska

prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

dr hab. Jacek Haman

dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, prof. ucz.

dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk

dr Agata Komendant

dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin, prof. ucz.

prof. dr hab. Monika Kostera

dr hab. Michał Kowalski

dr Tomasz Kupiec

dr hab. Mikołaj Lewicki

dr Adam Ostolski

dr Adam Płoszaj

dr Paweł Poławski, prof. ucz.

dr hab. Anna Przybylska

dr Wojciech Rafałowski

dr hab. Przemysław Sadura, prof. ucz.

dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. ucz.

dr Karolina Sztandar-Sztanderska

dr hab. Jacek Zaleśny

dr Marianna Zieleńska

Rekrutacja

Szczegółowe zasady rekrutacji i wszystkie ważne daty są w IRK.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na jakieś swoje pytania, napisz do nas – na adres sekretariatu lub na FB.

Kontakt

Sekretariat
Marta Jasińska
jasinskam@is.uw.edu.pl
tel. 22-55-20-721
Wydział Socjologii UW, ul. Karowa 18, pok. 101