We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

II stopień: socjologia interwencji społecznych

Jakie są zasady rekrutacji?
Szczegółowe zasady i wszystkie ważne daty są w IRK.

Najważniejsze informacje dotyczące programu socjologii interwencji społecznych znajdziesz na tej stronie.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na jakieś swoje pytania, napisz do nas na FB.

Studia są zorganizowane tak, że łączenie ich z pracą nie jest zbytnio problematyczne – wielu naszych studentów i studentek tak robi! Zajęcia są zblokowane w dwa dni tygodnia o stałych porach, natomiast fakultety i zajęcia ogólnouniwersyteckie dobierać można dowolnie z puli dostępnych kursów. Program studiów jest dostępny na stronie, tak samo jak zeszłoroczny plan.

Dobry praktyk musi znać teorię – a zatem pierwszy rok studiów jest blokiem metodologicznym, podczas którego nauczysz się metod ewaluacji (jakościowych i ilościowych), analizy danych makrospołecznych, oraz zostaniesz wprowadzony w tematykę szeroko pojętej public policy. Drugi rok natomiast poświęcony będzie realizacji projektu grupowego realizowanego w ścisłej kooperacji z partnerem zewnętrznym (np. organizacją sektora publicznego – administracji publicznej lub samorządowej, organizacją pozarządową, związkiem zawodowym, przedsiębiorstwem etc.). Na II roku będziecie więc brać udział w różnych warsztatach i spotkaniach projektowych oraz w innych zajęciach odpowiadających osiowej tematyce projektu, którą mogą być, na przykład, zagadnienia: rynku pracy, zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych, dialogu społeczngo, polityk zdrowotnych, edukacyjnych, ekologicznych, migracyjnych.

Czy wśród prowadzących zajęcia na kierunku znajdują się tylko pracownicy Wydziału Socjologii?

Nie! Zajęcia prowadzone będą przez interdyscyplinarny zespół wykładowców nie tylko z Wydziału Socjologii ale również z Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Ekonomii, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Instytut Ameryk i Europy. Współpracować z nami będą również partnerzy z otoczenia społeczno-gospodarczego – organizacje sektora publicznego (administracji publicznej lub samorządowej), organizacje pozarządowe, związki zawodowe, przedsiębiorstwa.

Przystępuję do egzaminu na socjologię interwencji społecznych i chciałbym o nim wiedzieć więcej.

Egzamin składa się z części testowej i eseju. Wszystko o egzaminie i wymaganiach wstępnych można przeczytać na STRONIE IRK.

Nie! Natomiast warto mieć ukończone wcześniejsze studia z obszaru nauk społecznych (bardzo szeroko pojętego). Oprócz socjologii, to mogą być kierunki takie jak ekonomia, prawo, politologia, psychologia, zarządzanie i pokrewne.

Co mogę robić po skończeniu SIS?

Absolwenci SIS mogą odnaleźć się w miejscach takich jak:

  • analityczne departamenty administracji publicznej w Polsce, w organizacjach ponadnarodowych i międzynarodowych (np. Komisja Europejska)
  • merytoryczne wydziały jednostek samorządu terytorialnego (np. wydziały zdrowia, pomocy społecznej, edukacji czy polityki senioralnej w urzędach miast, gmin czy województw)
  • think tanki polskie, europejskie, międzynarodowe analizujące polityki publiczne
  • działy analityczne firm i organizacji pozarządowych działających w sektorze publicznym lub współpracujących z sektorem publicznym (np. oferujących usługi społeczne użyteczności publicznej)
  • firmy badawcze oferujące analizy, badania i ekspertyzy dotyczące polityk publicznych, administracji samorządowej, trzeciego sektora.

Socjologia interwencji społecznych to nowy kierunek dla osób, które chcą być ekspertami i ekspertkami w zakresie projektowania i analiz polityk publicznych (polityki rynku pracy, wsparcia socjalnego, równouprawnienia, zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, gospodarczej, rozwoju regionalnego, polityki miejskiej itd.) 

Program studiów bazuje na międzynarodowych wzorcach aktywności naukowej i eksperckiej, oraz nauczania w obszarze public sociology i public policy. Kładzie nacisk na wiedzę teoretyczną i umiejętności metodologiczne niezbędne do świadomego kształtowania i analizowania polityk publicznych – programów, reform i działań wywierających wpływ na życie obywateli i zmierzających do rozwiązania istotnych problemów życia zbiorowego.

Celem studiów jest kształcenie badaczek i badaczy społecznych, którzy rozumieją proces planowania, przebieg i konsekwencje programów interwencji społecznej oraz potrafią poddawać je pogłębionej analizie, uwzględniając ich szerszy, społeczny i gospodarczy kontekst – zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym. 

Absolwent/ka kierunku głęboko rozumie związek procesów zmiany społecznej z problemami ładu zbiorowego, dobrze orientuje się w najnowszych trendach w zakresie projektowania, wdrażania i ewaluacji interwencji społecznych, ale też – i to jest unikalne w naszej propozycji – ma wiedzę i kompetencje mocno osadzone w praktyce, zweryfikowane dzięki konstrukcji programu studiów zbudowanego wokół zajęć badawczych i warsztatowych realizowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi, adresujących realne kwestie istotne w życiu zbiorowym i będące przedmiotem polityk publicznych.

Zajęcia na pierwszym roku studiów mają przede wszystkim zbudować teoretyczne i metodologiczne podstawy konieczne do pracy analitycznej i eksperckiej, przydatne w planowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów interwencji społecznej.

Drugi rok studiów jest podporządkowany realizacji projektu grupowego prowadzonego w ścisłej kooperacji z partnerem zewnętrznym (np. organizacją sektora publicznego – administracji publicznej lub samorządowej, organizacją pozarządową, związkiem zawodowym, przedsiębiorstwem etc.). Projekt grupowy to praktyczny trening zdobytych wcześniej umiejętności i wiedzy, ale także podstawa dla prac dyplomowych.

Kierunek studiów ma charakter interdyscyplinarny, a zajęcia prowadzone są przez zespół wykładowców nie tylko z Wydziału Socjologii, ale również z Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydziału Ekonomii, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG.

Kierunek przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia (co najmniej) licencjackie z szeroko pojętego pola nauk społecznych (socjologii, ekonomii, prawa, politologii, psychologii, zarządzania i kierunków pokrewnych).

Program studiów i dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Wydziału Socjologii UW: https://ws.uw.edu.pl/studia/socjologia-interwencji-spolecznych/