We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

II stopień: socjologia interwencji społecznych

Jakie są zasady rekrutacji?

Kandydaci i kandydatki kwalifikowani są na podstawie:

● średniej ocen ze studiów
● oceny z pracy dyplomowej (a w przypadku jej braku – z egzaminu dyplomowego)
● rozmowy kwalifikacyjnej na podstawie lektur:

 1. Giddens, Anthony (2012). Socjologia. Wyd. nowe. Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały „Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze”, „Praca i życie gospodarcze”. Alternatywnie – rozdziały o analogicznej treści i tytułach z innych wydań tego samego podręcznika.
 2. Racław, Mariola (2018). Polityka rodzinna: od taktyki ku strategii ładotwórczej. W: J. Kwaśniewski (Red.), Nauki o Polityce Publicznej: Monografia Dyscypliny. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. (Publikacja dostępna w repozytorium Centrum Otwartej Nauki)

Wszystkie pozostałe informacje oraz ważne daty znajdują się w na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Najważniejsze informacje o kierunku Socjologia interwercji społecznych

Socjologia interwencji społecznych to nowy kierunek dla osób, które chcą być ekspertami i ekspertkami w zakresie projektowania i analiz polityk publicznych (polityki rynku pracy, wsparcia socjalnego, równouprawnienia, zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, gospodarczej, rozwoju regionalnego, polityki miejskiej itd.) 

Program studiów bazuje na międzynarodowych wzorcach aktywności naukowej i eksperckiej, oraz nauczania w obszarze public sociology i public policy. Kładzie nacisk na wiedzę teoretyczną i umiejętności metodologiczne niezbędne do świadomego kształtowania i analizowania polityk publicznych – programów, reform i działań wywierających wpływ na życie obywateli i zmierzających do rozwiązania istotnych problemów życia zbiorowego.

Celem studiów jest kształcenie badaczek i badaczy społecznych, którzy rozumieją proces planowania, przebieg i konsekwencje programów interwencji społecznej oraz potrafią poddawać je pogłębionej analizie, uwzględniając ich szerszy, społeczny i gospodarczy kontekst – zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym. 

Absolwent/ka kierunku głęboko rozumie związek procesów zmiany społecznej z problemami ładu zbiorowego, dobrze orientuje się w najnowszych trendach w zakresie projektowania, wdrażania i ewaluacji interwencji społecznych, ale też – i to jest unikalne w naszej propozycji – ma wiedzę i kompetencje mocno osadzone w praktyce, zweryfikowane dzięki konstrukcji programu studiów zbudowanego wokół zajęć badawczych i warsztatowych realizowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi, adresujących realne kwestie istotne w życiu zbiorowym i będące przedmiotem polityk publicznych.

Zajęcia na pierwszym roku studiów mają przede wszystkim zbudować teoretyczne i metodologiczne podstawy konieczne do pracy analitycznej i eksperckiej, przydatne w planowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów interwencji społecznej.

Drugi rok studiów jest podporządkowany realizacji projektu grupowego prowadzonego w ścisłej kooperacji z partnerem zewnętrznym (np. organizacją sektora publicznego – administracji publicznej lub samorządowej, organizacją pozarządową, związkiem zawodowym, przedsiębiorstwem etc.). Projekt grupowy to praktyczny trening zdobytych wcześniej umiejętności i wiedzy, ale także podstawa dla prac dyplomowych.

Kierunek studiów ma charakter interdyscyplinarny, a zajęcia prowadzone są przez zespół wykładowców nie tylko z Wydziału Socjologii, ale również z Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydziału Ekonomii, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG.

Kierunek przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia (co najmniej) licencjackie z szeroko pojętego pola nauk społecznych (socjologii, ekonomii, prawa, politologii, psychologii, zarządzania i kierunków pokrewnych).

Program studiów i dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Wydziału Socjologii UW: https://ws.uw.edu.pl/studia/socjologia-interwencji-spolecznych/

Najważniejsze informacje dotyczące programu Socjologii interwencji społecznych znajdziesz TU

Studia są zorganizowane tak, że łączenie ich z pracą nie jest zbytnio problematyczne – wielu naszych studentów i studentek tak robi! Zajęcia są zblokowane w dwa dni tygodnia o stałych porach, natomiast fakultety i zajęcia ogólnouniwersyteckie dobierać można dowolnie z puli dostępnych kursów. Program studiów jest dostępny na stronie, tak samo jak zeszłoroczny plan.

Dobry praktyk musi znać teorię – a zatem pierwszy rok studiów jest blokiem metodologicznym, podczas którego nauczysz się metod ewaluacji (jakościowych i ilościowych), analizy danych makrospołecznych, oraz zostaniesz wprowadzony w tematykę szeroko pojętej public policy. Drugi rok natomiast poświęcony będzie realizacji projektu grupowego realizowanego w ścisłej kooperacji z partnerem zewnętrznym (np. organizacją sektora publicznego – administracji publicznej lub samorządowej, organizacją pozarządową, związkiem zawodowym, przedsiębiorstwem etc.). Na II roku będziecie więc brać udział w różnych warsztatach i spotkaniach projektowych oraz w innych zajęciach odpowiadających osiowej tematyce projektu, którą mogą być, na przykład, zagadnienia: rynku pracy, zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych, dialogu społeczngo, polityk zdrowotnych, edukacyjnych, ekologicznych, migracyjnych.

Wśród prowadzących zajęcia na kierunku znajdują się zarówno pracownicy Wydziału Socjologii jak i eksperci i praktycy z różnych innych środowisk. 

Zajęcia prowadzone będą przez interdyscyplinarny zespół wykładowców nie tylko z Wydziału Socjologii ale również z Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Ekonomii, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Instytut Ameryk i Europy. Współpracować z nami będą również partnerzy z otoczenia społeczno-gospodarczego – organizacje sektora publicznego (administracji publicznej lub samorządowej), organizacje pozarządowe, związki zawodowe, przedsiębiorstwa.

W trakcie rekrutacji, oprócz średniej ocen ze studiów oraz oceny z pracy dyplomowej (bądź egzaminu dyplomowego, jeśli na Twoich studiach nie wystawiano oceny pracy dyplomowej), liczyć się będzie również rozmowa kwalifikacyjna.

Aby dobrze na niej wypaść, zapoznaj się z następującymi lekturami: 

 1. Giddens, Anthony (2012). Socjologia. Wyd. nowe. Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały „Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze”, „Praca i życie gospodarcze”. Alternatywnie – rozdziały o analogicznej treści i tytułach z innych wydań tego samego podręcznika.
 2. Racław, Mariola (2018). Polityka rodzinna: od taktyki ku strategii ładotwórczej. W: J. Kwaśniewski (Red.), Nauki o Polityce Publicznej: Monografia Dyscypliny. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

W trakcie rozmowy będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • znajomość tekstów wskazanych na liście,
 • umiejętności interpretowania tekstów wskazanych na liście,
 • spójność i logika odpowiedzi,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Nie! Natomiast warto mieć ukończone wcześniejsze studia z obszaru nauk społecznych (bardzo szeroko pojętego). Oprócz socjologii, to mogą być kierunki takie jak ekonomia, prawo, politologia, psychologia, zarządzanie i pokrewne.

Absolwenci SIS mogą odnaleźć się w miejscach takich jak:

 • analityczne departamenty administracji publicznej w Polsce, w organizacjach ponadnarodowych i międzynarodowych (np. Komisja Europejska)
 • merytoryczne wydziały jednostek samorządu terytorialnego (np. wydziały zdrowia, pomocy społecznej, edukacji czy polityki senioralnej w urzędach miast, gmin czy województw)
 • think tanki polskie, europejskie, międzynarodowe analizujące polityki publiczne
 • działy analityczne firm i organizacji pozarządowych działających w sektorze publicznym lub współpracujących z sektorem publicznym (np. oferujących usługi społeczne użyteczności publicznej)
 • firmy badawcze oferujące analizy, badania i ekspertyzy dotyczące polityk publicznych, administracji samorządowej, trzeciego sektora.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na jakieś swoje pytania, napisz do nas na: