We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

studia doktoranckie

Rozprawa doktorska – powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego – oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej – oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym, art. 13, § 1.

Wyznaczenie promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora (otwarcie przewodu doktorskiego)

W sprawie wszczęcia procedury należy kontaktować się z Biurem Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne: rnd.soc@uw.edu.pl

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po 30 września 2019 roku przez doktorantów studiów doktoranckich

Postępowanie przeprowadzane jest przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki Socjologiczne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.).
Uchwała nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 poz. 340 z późn. zm).
FORMULARZE należy wypełniać na komputerze.

Komunikat do przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.

Przewody w sprawie nadania stopnia doktora otwarte i niezakończone przed 30 kwietnia 2019 r.  przeprowadzane są na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że stopień nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przewód musi zostać zakończony do 31 grudnia 2024 r., w przeciwnym wypadku zostanie on zamknięty z mocy ustawy. Zakończenie przewodu doktorskiego oznacza podjęcie przez radę naukową dyscypliny uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora. Jest to równoznaczne z koniecznością złożenia rozprawy doktorskiej odpowiednio wcześniej. Prace doktorską należy złożyć najpóźniej do 28 marca 2024 r.

Złożenie pracy doktorskiej dla przewodów doktorskich otwartych przed 30 kwietnia 2019

“Dz. U. 2020 poz. 875 USTAWA z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 1): Art. 35. W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 179: 1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.”;

   1. Pracę doktorską wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim składa się w 3 egz. w formie papierowej (oprawione) oraz w formie elektronicznej w Biurze Dziekana Wydziału Socjologii UW przy ul, Karowej 18, pokój 112.
   2. Strona tytułowa pracy doktorskiej:

   3. W przypadku gdy tytuł pracy doktorskiej jest inny niż przy otwarciu przewodu doktorskiego należy złożyć podanie zaadresowane do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne z prośbą o zmianę tytułu pracy doktorskiej.
   4. Doktorant po złożeniu pracy w sekretariacie zamieszcza rozprawę doktorską w Archiwum Prac Dyplomowych UW (APD):

    KROK 1 i 2.
    Autor (Doktorant): wpisuje do APD streszczenie (max. 1,5 strony) oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim i załącza pracę w formacie pdf.

    KROK 3.
    Promotor: wpisuje do APD opinię o pracy doktorskiej.

    KROK 4.
    Autor (Doktorant): po ustaleniu daty obrony składa w APD oświadczenie o udzieleniu uczelni licencji na udostępnianie rozprawy w Repozytorium UW (najpóźniej 12 dni przed obroną).