Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Nagrody pracowników

2015

prof. Ireneusz Krzemiński
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

2003

prof. Jerzy Szacki
Nagroda w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za fundamentalne dzieło Historia myśli socjologicznej, stanowiące całościowy i oryginalny wykład dziejów pojmowania zjawisk życia społecznego.

2004

prof. Jadwiga Staniszkis
Nagroda w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za badania będące próbą teorii i interpretacji procesów transformacji współczesnej Polski i świata, przedstawione w książkach Postkomunizm (2001) oraz Władza globalizacji (2003).

2003

prof. Jerzy Szacki
Nagroda w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za fundamentalne dzieło Historia myśli socjologicznej, stanowiące całościowy i oryginalny wykład dziejów pojmowania zjawisk życia społecznego.

2015

prof. Mirosława Marody
Nagroda za publikację naukową pt. Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna – książkę o wyjątkowej wartości dla środowiska nauk społecznych i humanistycznych.

2018
dr Jakub Motrenko
Nagroda za rozprawę doktorską pt. Przełom antypozywistyczny w polskiej socjologii. Studium teoretyczne kręgu myślowego Stefana Nowaka.  
2015

dr Agata Joanna Komendant-Brodowska
Nagroda za rozprawę doktorską pt. Grupowe uwarunkowania przemocy szkolnej.

2012

dr Sylwia Urbańska
Nagroda za pracę doktorską Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet.

2004

dr Sławomir Mandes
Nagroda za pracę doktorską Pojęcie Świata przeżywanego w socjologii.

2011

prof. Elżbieta Hałas
została wyróżniona nagrodą indywidualną II stopnia za cykl prac w języku polskim i angielskim poświęconych socjologii kulturowej i kulturologii Floriana Znanieckiego.

prof. Ewa Nowicka-Rusek
została wyróżniona nagroda indywidualną II stopnia za osiągnięcia naukowe i wieloletnia pracę na rzecz rozwoju nauk społecznych.

2010

prof. dr hab. Grzegorz Lissowski
Nagroda indywidualna pierwszego stopnia za książkę Zasady sprawiedliwego podziału dóbr, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008.

Laureaci nagrody Wydziału I Nauk Społecznych PAN im. Ludwika Krzywickiego
2013

dr Lech Nijakowski
Nagroda za książkę: Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Wydawnictwo SCHOLAR 2013.

2001

dr Mirosława Grabowska i dr Tadeusz Szawiel
Nagroda za książkę: Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001 [2003].

Laureaci nagrody im. Jana Długosza za najlepszą książkę w dziedzinie szeroko rozumianej humanistyki
2005

prof. Mirosława Marody i dr Anna Gizy-Poleszczuk
Nagroda za książkę: Przemiany więzi społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004.

2013

prof. Paweł Śpiewak
Nagroda za całokształt twórczości, w której przekonująco łączy socjologię, filozofię, historię, etykę, religię i politykę.

dr Michał Łuczewski
Nagroda za książkę: Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012.

2012

dr Karolina Wigura
Nagroda za książkę: Wina narodów. Przebaczanie jako strategia prowadzenia polityki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2011.

2005

dr hab. Mirosława Grabowska
Nagroda za książkę: Podział postkomunistyczny: społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004.

2012

dr Michał Łuczewski
Nagroda za książkę: Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Toruń: Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej 2012.

2007

dr Lecha Nijakowski
Nagroda za książkę: Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007.

2000

dr Cezary Trutkowski
Nagroda za książkę: Społeczne reprezentacje polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2000.

Laureaci nagrody PTS im. Floriana Znanieckiego
 

 

2012

Jan Strzelecki
Nagroda I stopnia za pracę magisterską pt. Postfordowska ideologia pracy. Narracje laureatów konkursu „Grasz o staż”.

2011

Wojciech Marek Rafałowski
Nagroda II stopnia za pracę magisterską pt. System wyborczy jako czynnik kształtujący system partyjny w krajach pokomunistycznych.

2010

Justyna Pękala
Nagroda I stopnia za pracę magisterską pt. Mechanizm peer review na przykładzie polskich czasopism naukowych.

2002

Michał Kot
Nagroda za pracę magisterską: Analiza skuteczności partii politycznych w grach o ordynację wyborczą w Polsce.

Jan Stanisław Herbst
Nagroda za pracę magisterską: Empiryczne modele społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

2001

Lech Nijakowski
Nagroda za pracę magisterską: Animozje narodowościowe w wymiarze symbolicznym na przykładzie Niemców na Śląsku.

Justyna Cieślik
Nagroda za pracę magisterską: Powstanie i rozwój internetu: analiza instytucjonalna.

2000

Marta Bucholc
Nagroda za pracę magisterską: Kultura a zagadnienie obiektywności poznania w ujęciu ‘mocnego programu’ socjologii wiedzy. Próba krytyki.

Krzysztof Tymicki
Nagroda za pracę magisterską: Bezżenność, starokawalerstwo, staropanieństwo. Analiza zjawiska.

1999

Mart Kuc
Nagroda za pracę magisterską: Analiza zasad sprawiedliwości Klemensa Szaniawskiego.

Dariusz Przybysz
Nagroda za pracę magisterską: Analiza metod agregacji preferencji indywidualnych na przykładzie ocen sędziów sportowych.

1995

Dominika Dzięgielewska
Nagroda za pracę magisterską: Metoda wyceny warunkowej: zastosowanie sondażu do oceny wartości dóbr środowiskowych. Przykład projektu zahamowania eutrofizacji Bałtyku.

Izabela Hawrylik
Nagroda za pracę magisterską: Analiza głównych nurtów w krytyce mass mediów.

1993

Łukasz Mazurkiewicz
Nagroda za pracę magisterską: Wspólnota, autorytet, tradycja. W kręgu wartości konserwatywnych społeczeństwa polskiego okresu transformacji systemowej.

1992

Barbara Badora i Joanna Szymańska
Nagroda za pracę magisterską: Święty naszych czasów.

Laureaci nagrody im. Jana Józefa Lipskiego

 

2012

Adam Wolański
Nagroda za pracę magisterską Postholokaustowa etyka a Kościół katolicki.

Karolina Mikołajewska
Wyróżnienie specjalne im. Jacka Kuronia za pracę magisterską Wytwarzanie zgody na kapitalizm. Opowieści kierowników Wedla.

2008

Marta Olejnik
Nagroda za pracę magisterską Komunikacyjne sposoby utwierdzania się we wspólnej wizji rzeczywistości.

Karolina Sztandar-Sztanderska
Nagroda za pracę magisterską Teoria socjologiczna a praktyki społeczne według Pierre’a Bourdieu.

2007

Agata Nowotny
Nagroda za pracę magisterską Współczesne ramy sztuki. Kategorie odbiorcze sztuki współczesnej wobec najnowszych przemian społecznych. Na podstawie badań publiczności i kuratorów wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej.

Monika Dawidejt
Nagroda za pracę magisterską Miasto „wyrwanych korzeni”. Problemy kształtowania się tożsamości religijnej w Ełku.

2002

Dominik Batorski
Nagroda za pracę magisterską: Przestrzenna teoria głosowania: zachowania wyborców a wymiary ideologiczne.

Laureaci nagroda Banku BISE S.A. im. prof. Witolda Kuli
 

 

2002

Marta Strumińska
Nagroda za pracę magisterską: Zrównoważony rozwój i Lokalna Agenda 21.

Małgorzata Mazurek
Nagroda za pracę magisterską: Codzienność socjalistycznego zakładu pracy. Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg w Warszawie 1956-62.

Arkadiusz Peisert
Nagroda za pracę magisterską: Skuteczność pożyczek dla bezrobotnych na tle ewolucji rynku pracy.

Laureaci nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jerzego Strzeleckiego
 

 

2002

dr Jakub Karpiński
Nagroda za Intelektualna precyzję refleksji metodologa nauk społecznych i człowieka kultury, za pasję moralną humanisty, smak i elegancję, które okiełznać potrafiły polityczne furie, za niezłomną godność przekonań i odwagę czynów publicznych, która nie cofa się przed poświęceniem za żywe świadectwo Pana Cogito.

1992

dr Ireneusz Krzemiński

2015

dr Karolina Urszula Sztandar-Sztanderska
Została wyróżniona w XVII edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych za pracę Praktyki administracyjne wobec bezrobotnych w Polsce”. Organ przyznający Minister Pracy i Polityki Społecznej.

2014

Nagroda Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej
a) I Nagroda dla mgr Zofii Włodarczyk za pracę Między rodziną a lokalną społecznością. Sprawstwo w biografiach kobiet wiejskich
b) Wyróżnienie dla mgr Eweliny Koziary za pracę Wymiary pracy biograficznej osób z niepełnosprawnością ruchową nabytą i wrodzoną

Nagroda przyznana przez Klub Jagielloński we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę dyplomową poświęconą poszerzonej Grupie Wyszehradzkiej
I nagroda dla Moniki Białokowskiej za pracę magisterską Prascy wysoko wykwalifikowani specjaliści „ekspaci”– łatwa imigracja i życie w „bańce”. Analiza procesu migracyjnego oraz integracji

Nagroda XI edycji ogólnopolskiego konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym
III nagroda dla Eweliny Koziary za pracę magisterską Wymiary pracy biograficznej osób z niepełnosprawnością ruchową nabytą i wrodzoną

Nagroda za Najlepszą Pracę nt. Ameryki Łacińskiej, konkursu organizowanego przez Centrum Studiów Latynoamerykańskich
Dla mgr Agnieszka Radziwinowiczówna za pracę pt. Mówimy tym samym językiem, ale się nie rozumiemy. Latynoamerykańskość i jej granice w warunkach imigracji do Madrytu

Nagroda Rzecznika Praw Dziecka, za najlepsze prace magisterskie i doktorskie poruszające problematykę praw dziecka
Dla Anny Siejak w kategorii prace magisterskie – “Kocham. Nie biję?” – przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym.

Nagroda im. Jana Józefa Lipskiego
Nagroda specjalna II stopnia im. Gajki Kuroniowej
Dla Zofii Włodarczyk za pracę magisterską Między rodziną a lokalną społecznością. Sprawstwo w biografiach kobiet wiejskich

2013

dr Julia Sałacińska-Rewiakin
I nagroda w X edycji Konkursu Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską za pracę Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości.

mgr Adam Müller
I nagroda w XV edycji konkursu prac magisterskich organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych za pracę pt. Udział wynagrodzeń w PKB a jego ukryty wpływ na reformę emerytalną.

2011

mgr Adam Gendźwiłł oraz mgr. Joanna Kusiak
Stypendia Junior Fulbright Advanced Research Awards przyznane w ramach Programu Fulbrighta na rok akademicki 2011-2012.

dr Sylwia Urbańska
I Nagroda Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych za rozprawę doktorską pt. Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Koseła).

dr Anna Kordasiewicz
Nagroda III stopnia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych za rozprawę doktorską zatytułowaną (U) Sługi domowe. Przemiany asymetrycznej relacji społecznej, której promotorem był prof. dr hab. Antoni Sułek. Laureaci nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

2010

mgr Adam Gendźwiłł (doktorant Instytutu Socjologii UW)
I Nagroda w VII edycji Konkursu Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i redakcji “Samorządu Terytorialnego” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronioną w 2009 roku.

2009

dr Joanna Wawrzyniak
znalazła się wśród laureatów IX edycji programu “Zostańcie z nami”. Stypendium tygodnika “Polityka” otrzymują najwybitniejsi przedstawiciele pokolenia młodych badaczy. Jest ono wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć laureatów oraz zachętą do kontynuowania badań w polskich instytucjach naukowych.

mgr Barbara Lisowska
III nagroda w Konkursie Młodych Badaczy OFBOR za pracę magisterską Rola serwisów dziennikarstwa obywatelskiego w umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego i generowaniu kapitału społecznego – na przykładzie serwisu Wiadomości24.pl.

dr Marta Kuc-Kiełkowska
Pierwsza nagroda w konkursie im. Klemensa Szaniawskiego na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie filozofii i socjologii za pracę doktorską.

dr Mikołaja Lewicki
Druga nagroda w konkursie im. Klemensa Szaniawskiego na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie filozofii i socjologii za pracę.

dr Michał Łuczewski
Wyróżnienie w konkursie Prezydenta RP na najlepszą pracę doktorską za pracę Doświadczenie narodowe w życiu codziennym. Problemowa monografia wsi Żmiąca: 1370-2007.

dr Przemysław Sadura
Wyróżnienie w konkursie Prezydenta RP na najlepszą pracę doktorską za pracę Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie teorii rewolucji.

2007

Zuzanna Kołakowska
Nagroda w Konkursie Młodych Badaczy OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) za pracę magisterską Metodologiczne problemy zjawiska niedostępności w badaniach sondażowych.