We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

KRYZYS PAŃSTWA? PAŃSTWO WOBEC KRYZYSÓW

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Katedrę Socjologii Polityki “KRYZYS PAŃSTWA? PAŃSTWO WOBEC KRYZYSÓW”, która odbędzie się w dniach 9-10.03.2023 w Pałacu Kazimierzowskim (Sala Senatu).

 

Dzień 1. czwartek, 9 marca

 

9.30   Powitanie uczestników słowo wstępne: prof. dr hab. Jacek  Raciborski

Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk,  dziekan Wydziału Socjologii UW

 

Sesja I. 10.00 – 11.45 – przewodniczy prof. Przemysław Sadura

Prof. dr hab. Jerzy J. Wiatr, Państwo, naród, ojczyzna w perspektywie socjologii polityki

Prof. dr hab. Jacek Raciborski, Klasyczne teorie państwa a doświadczenia czasów najnowszych

Prof. dr hab. Anna Pacześniak, Partyjne zawłaszczanie państwa w Polsce: diagnoza, prognoza i wnioski

Dr hab. prof. SGH Andrzej Zybała, Struktura ryzyk w modelu państwa arbitralno-woluntarystycznego

Pytania i  komentarze

 

Przerwa kawowa 11.45 – 12.00

Sesja 2.  12.00 – 14.00 – przewodniczy prof. Przemysław Sadura   

Dr hab. prof. UW. Jerzy Bartkowski, Samorząd terytorialny a współczesne państwo: czy  samorząd można uznać za niezbędny element nowoczesnego państwa?

Dr hab. prof. UEK Rafał  Matyja, Pęknięte państwo: relacje rząd-samorząd w Polsce po roku 2015

Mgr Antonina Baczyńska Poza granicami liberalnego państwa: co nam mówi samorządowa debata wokół uchwał anty-LGBT?

Dr hab. prof. UW Lech Nijakowski, Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce jako ważny aktor w nowoczesnym państwie

Dr Tomasz Rawski,  Państwo peryferyjne w wielobiegunowym świecie. Przypadek Serbii

Pytania, komentarze

14.00  –  15.00 Lunch

 

Sesja 3. Godz. 15.00 – 18.00, przewodniczy prof. Jarosław Kilias    

Dr hab. Elżbieta Karolczuk, Wojna z „gender” a prawicowy populizm

Dr Anna Materska-Sosnowska, Kryzys państwa – papierowe konstytucje – realne instytucje

Dr Agnieszka Kwiatkowska, Kryzys demokracji i polaryzacja społeczna

Dr hab. prof. UW Przemysław Sadura, Społeczeństwo populistów w postautorytarnym państwie

Przerwa (10 min)

Dr hab. Wojciech Rafałowski, Kryzys polskiej demokracji w świetle sondaży eksperckich

Dr hab. prof. UJ Jarosław Flis, Prawo wyborczego ciążenia

Referaty wyłożone w tej sesji:

mgr Wojciech Mincewicz, Technologia blockchain jako narzędzie wspomagające głosowanie: wykorzystanie w wyborach ogólnokrajowych i lokalnych (autor może wspomnieć o swoim referacie występując w dyskusji)

Referat dr Joanna Stepaniuk – Ku czemu, po co, ku jakim wartościom (w wychowaniu i samorealizacji)? ‒ zmierzają młodzieżowe organizacje działające na terytorium Ukrainy (autorka może wspomnieć o swoim referacie występując w dyskusji)

Pytania, komentarze

 

Dzień 2. piątek, 10 marca

 

Sesja 4.  10.00 – 13.00 przewodniczy prof. Jerzy Bartkowski    

Prof. dr hab. Rafał Drozdowski, Państwo w obliczu kryzysu własnej sprawczości

Prof. dr hab. Jarosław Kilias,  Z kartonu? Współczesne państwo jako aktor, stawka i pole gry politycznej.

Mgr Bartosz Matyja, Integracja PRL z systemem światowym 1956-1980: ujęcie centro-peryferyjne

Mgr Mikołaj Bojnarowicz, Stan wyjątkowy i konstytucja 1997 roku. O kryzysie polityczności w Polsce z perspektywy Carla Schmitta

Przerwa (10 min)

Dr Witold  Betkiewicz, Proces legislacyjny jako tworzenie porządku przez państwo

Mgr Alicja Pałęcka, dr hab. prof. UWr Adam Mrozowicki, Państwo wobec kryzysu pandemicznego w opiece społecznej

Pytania, komentarze

 

13.00 – 14.00  Lunch

 

Sesja 14.00 – 16.00, Dyskusja panelowa

Polska anno Domini 2023 – wymiary kryzysu państwa; debatę prowadzi P. Sadura

Udział biorą:  Grzegorz W. Kołodko, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Jerzy Baczyński, Jacek Raciborski

 

16.00 Zamknięcie konferencji    

_____________________________

Pełny program konferencji w formacie PDF: KRYZYS PAŃSTWA PAŃSTWO WOBEC KRYZYSÓW