Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Katedra Socjologii Polityki

 

Tradycja. Katedra Socjologii Polityki powstała w 2021 roku na bazie Zakładu Socjologii Polityki Instytutu Socjologii UW. Zakład ten założył Jerzy Wiatr w 1968 roku i kierował nim do chwili przejścia na emeryturę w 2001 roku. Katedra jest sukcesorką Katedry Socjologii Stosunków Politycznych – założonej przez Juliana Hochfelda w 1957 roku w ramach Wydziału Filozoficznego UW – która w latach 60. przekształciła się w Katedrę Socjologii Ogólnej i działała pod kierunkiem Zygmunta Baumana, aż do czasu jego usunięcia z Uniwersytetu Warszawskiego i wymuszonej emigracji w 1968 roku.

Pracowniczki i pracownicy

Prof. dr hab. Jacek Raciborski – kierownik Katedry

Dr hab. prof. ucz. Jerzy Bartkowski

Prof. dr hab. Jarosław Kilias

Dr hab. prof. ucz. Lech M. Nijakowski

Dr hab. Anna Przybylska

Dr Wojciech Rafałowski

Dr Tomasz Rawski

Dr. hab. prof. ucz. Przemysław Sadura

Doktorantki i doktoranci

Antonina Baczyńska – sekretarz Katedry

Piotr Drygas

Zofia Bieńkowska

Shin Mazur

Maria Koczorowska

Bartosz Matyja

Mikołaj Bojnarowicz

Pole badawcze. W centrum pola badawczego eksplorowanego przez pracowników Katedry znajduje się zjawisko władzy politycznej. Władza polityczna konstytuuje różnego rodzaju wspólnoty. Najważniejszą z nich jest państwo. Zespół Katedry zajmuje się zarówno teorią państwa, jak i empirycznymi studiami nad działaniem poszczególnych jego subsystemów. Inne wielkie tematy podejmowane w ramach Katedry to: narody i ideologie narodowe; wojna i mobilizacje ludobójcze; demokracja: partie i systemy partyjne, wybory i kampanie wyborcze, reguły wyborów; elity polityczne krajowe i lokalne; rząd i samorząd terytorialny, administracja publiczna; obywatelstwo i społeczeństwo obywatelskie, ruchy społeczne, bunty i rewolucje. 

Studia Socjologiczno-Polityczne. Katedra stanowi trzon zespołu redakcyjnego półrocznika ,,Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa”.  Periodyk ten, wydawany przez katedrę Juliana Hochfelda w latach 1958 -68, reaktywowany został w 2014 roku z inicjatywy Jacka Raciborskiego, który objął funkcję redaktora naczelnego czasopisma i sprawuje ją nadal. Pierwszym przewodniczącym Rady Redakcyjnej był Zygmunt Bauman, a po jego śmierci w styczniu 2017 funkcję przewodniczącego Rady objął Jerzy Wiatr. ,,Studia Socjologiczno-Polityczne” stały się ponownie znaczącym polskim czasopismem socjologicznym i politologicznym, indeksowanym w kilku bazach i umieszczonym w wykazie czasopism MNiSzW (20 pkt).

Dydaktyka. Członkowie katedry prowadzą wiele zajęć dydaktycznych na Wydziale Socjologii i innych wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynują następujące kursy obowiązkowe na WS:  Współczesne Teorie Socjologiczne (prof. L. Nijakowski); Makrosocjologia: Instytucje – Procesy – Systemy (prof. J. Raciborski); Techniki Pracy Naukowej (prof. J. Kilias). Katedra koordynuje moduł na studiach licencjackich pt. ,,Polityka i demokracja”  oraz moduł na studiach magisterskich pt. ,,Socjologia polityki, państwa i życia publicznego”.

Projekty badawcze realizowane w latach 2015 – 2021

Pozaprogramowe charakterystyki partii politycznych i ich wykorzystanie w kampanii wyborczej, projekt dr. Wojciecha Rafałowskiego realizowany w latach 2019-2022, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA (w trakcie realizacji)

Państwo współczesne: style działania, projekt pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Raciborskiego realizowany w latach 2013-2017, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS (zakończony)

Socjologia polska lat 60. XX wieku w kontekście nauki światowej, projekt pod kierunkiem prof. dr. hab. Jarosława Kiliasa realizowany w latach 2014-2017, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS (zakończony)

Boszniacki nacjonalizm. Strategie tworzenia granic wspólnoty, projekt pod kierunkiem dr. Tomasza Rawskiego realizowany w latach 2016-2017, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs ETIUDA (zakończony)

Wybrane ważniejsze publikacje członków Katedry za lata 2017- 2021      

Monografie

Jacek Raciborski (2017), (red.), Państwo w praktyce: style działania, Kraków: NOMOS.

Jarosław Kilias (2017), Goście ze Wschodu. Socjologia polska lat sześćdziesiątych XX wieku a nauka światowa, Kraków: NOMOS

Wojciech Rafałowski (2017), Opisywanie i wyjaśnianie systemu partyjnego. Metody pomiaru, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

Przybylska (red.) (2017). ICT for dialogue and inclusive decision-making. Berlin: Peter Lang Publishing Group

Lech M. Nijakowski (2018), Ludobójstwo. Historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności. Popularne wprowadzenie, Warszawa: Wydawnictwo Iskry

Lech M. Nijakowski (2018), Świat po apokalipsie. Społeczeństwo w świetle postapokaliptycznych tekstów kultury popularnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, wydanie drugie: Warszawa 2019

Tomasz Rawski (2019), Boszniacki nacjonalizm. Strategie budowania narodu po 1995 roku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (książka nagrodzona Debiutem Roku 2019 przez Fundację Slawistyczną, 2020)

Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski (2020), Mniejszości narodowe, etniczne i językowe III Rzeczypospolitej, Warszawa: Informator 2020, Wydawnictwo Sejmowe

Przemysław Sadura (2018), Państwo, szkoła, klasy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej. 

Ważniejsze artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

Jerzy Bartkowski (2019), Iluzje fiskalne, w: W kręgu wyobrażeń zbiorowych. Polityka, władza, społeczeństwo, A. Dubicki, M. Rekść, A. Sepkowski (red.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 173-193

Jerzy Bartkowski (2020), Opinia publiczna a zmiana populistyczna w Polsce, w: M. Marody (red.), Wartości w działaniu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Jerzy Bartkowski (2021), Democratic Functions of Local Budgets, w: M. Lackowska, K. Szmigiel-Rawska, F. Teles (red.), Local Government in Europe, Bristol: Bristol University Press, s. 237-238

Lech M. Nijakowski (2017), Die polnische Erinnerungspolitik, „Jahrbuch Polen 2017”, 28, Wiesbaden: Politik, hrsg. v. Deutschen Polen-Institut Darmstadt, s. 29-48

Lech M. Nijakowski (2018), Genocidal Bifurcations: The Innocent Sources of Criminal Choices, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 22, s. 143-165

Lech M. Nijakowski (2021), Sejmowe uchwały upamiętniające jako medium pamięci zbiorowej. Studium przypadku: Muzeum Śląska Opolskiego, Studia Socjologiczne 2021, 1(240), s. 43-60

Przybylska (2021) Model Solutions and Pragmatism in Developing ICT for Public Consultations, Journal of Deliberative Democracy 17 (1): 118-133.

Jacek Raciborski (2017), Wprowadzenie. Definiowanie państwa i problem suwerenności państwa, w: Raciborski, J. (red), Państwo w praktyce: style działania, Kraków: Nomos. s. 21-46

Jacek Raciborski (2019), Meandry procesu konsolidacji demokracji w Polsce, w: E. Mączyńska (red.) Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kolodko, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 406-417

Jacek Raciborski (2021), PiS und „Anti-PiS“. Blockbildung und Kulturkampf in Polen, Osteuropa, 3, s. 115–129

Wojciech Rafałowski (2018), Values versus Interests Dynamics of Parliamentary Campaigns, Political Preferences, 19, s. 31-51

Wojciech Rafałowski (2020), Parties’ Issue Emphasis Strategies on Facebook, East European Politics & Societies and Cultures, 34(1), s. 96-123

Wojciech Rafałowski (2021), Campaigning on the Ability to Govern: A Study of Strategic References to Competence Made by Political Parties in Europe, Government and Opposition, s. 1-23

Tomasz Rawski (2019), The Decline of Anti-Fascism? The Memory Struggle Over May 1945 in Polish Parliament (1995-2015), East European Politics & Societies, 33(4), s. 917-940

Tomasz Rawski (2021), Budowanie narodów na peryferiach socjalistycznej Jugosławii (1945-1974): Macedonia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, 1(14), s. 127-144

Tomasz Rawski (2021), The Persistence of National Victimhood: Bosniak Post-War Memory Politics of the Srebrenica Mass Killings, Sprawy Narodowościowe /Nationalities Affairs, 1(53)

Anna Kordasiewicz, Przemysław Sadura (2017), Clash of Public Administration Paradigms in Delegation of Education and Elderly Care Services in a Post-socialist State (Poland) (z A. Kordasiewicz) “Public Management Review” Vol. 19 , Iss. 6, 2017, Pages: 785-801.

Dorota Olko, Przemysław Sadura (2017), Sociological Intervention as a Reaction to the Crisis of the City: Public Consultation in Warsaw w: João Teixeira Lopes and Ray Hutchison (ed.) “Public Spaces: Times of Crisis and Change” (pp 401-421). Book series: Research in Urban Sociology (Volume 15). Emerald Press.