We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Katedra Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych

Katedra Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych skupia badaczki i badaczy zajmujących się przemianami zachodzącymi w obrębie gospodarki, rynków, pracy, organizacji, polityk publicznych oraz rodzin i związków intymnych. Wielu z nas uczestniczy w badaniach i projektach, które dotyczą spraw publicznych, podejmowanych we współpracy z sektorem pozarządowym, instytucjami publicznymi i innymi partnerami. W życiu naukowym kierujemy się wyobraźnią socjologiczną, traktując teorie jako narzędzia ułatwiające dostrzeganie, nazywanie i analizowanie nieoczywistych procesów społecznych i powiązań. Stawiamy na różnorodność metodologiczną, prowadząc badania jakościowe i ilościowe. Dostrzegamy wartość badań mikrosocjologicznych dla rozumienia nierówności społecznych i makroprocesów: np. stosujemy podejście biograficzne w badaniach transformacji gospodarczej, etnografię w badaniach migracji zarobkowych, jakościowe badania organizacji, które służą rozumieniu przekształceń gospodarczych czy zmian zachodzących w obrębie welfare state. Prowadzimy również projekty o zasięgu międzynarodowym we współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, pozwalające na osadzenie analizowanych przez nas zjawisk w szerszym kontekście instytucjonalnym.

Obszary badawcze

Do obszarów naszych zainteresowań należą:

  • Socjologiczne analizy rynków oraz systemów gospodarczych, w tym: transformacja gospodarki w warunkach globalizacji i rozwoju nowych technologii, kulturowe i instytucjonalne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego, transformacja gospodarcza w perspektywie biograficznej, nierówności klasowe i podziały społeczne, nowe formy pieniądza, kredyt, hipoteka, ekonomia współdzielenia, konsumpcja i przemiany w stylach życia pod wpływem przemian ekonomicznych, percepcja i wyobraźnia ekonomiczna społeczeństwa, rynek mieszkaniowy, migracje zarobkowe, socjologia wartościowania oraz pieniądza.
  • Socjologia pracy, w tym: przemiany rynku pracy w warunkach globalizacji i rozwoju nowych technologii, rynek pracy jako podstawowy mechanizm stratyfikacji społecznej, analiza karier i biografii zawodowych, jakość miejsc pracy i prekaryzacja, doświadczenie pracy w perspektywie intersekcjonalnej, upłciowiony podział pracy, zbiorowe stosunki pracy, konflikt przemysłowy, rola związków zawodowych, znaczenia i wartości nadawane pracy, praca płatna, praca reprodukcyjna, praca emocjonalna, technologie nadzoru.
  • Socjologia organizacji, w tym: przemiany organizacji w warunkach globalizacji i rozwoju nowych technologii, kultury organizacyjne, komunikacja w organizacji, technologie w organizacji, organizacje międzynarodowe, socjologia i etnografia instytucji publicznych, biurokracja pierwszego kontaktu (np. urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej).
  • Socjologia problemów społecznych i polityki publicznej, w tym: przemiany welfare state w warunkach globalizacji i rozwoju nowych technologii, transnarodowe zarządzanie, kwantyfikacja i automatyzacja w polityce publicznej, bezpieczeństwo socjalne i ryzyka socjalne, ubóstwo i wykluczenie społeczne, prawa obywatelskie (w tym: prawa socjalne), empowerment, kapitał społeczny, zaufanie i społeczeństwo obywatelskie, instytucje partycypacji obywatelskiej, demokratyzacja procesów decyzyjnych, polityka rynku pracy, pomoc społeczna, edukacja, służba zdrowia, ekologia i zmiany klimatyczne, krytyczne podejścia do analizy polityki publicznej, ewaluacja polityk publicznych, socjologia publiczna, socjologia dewiacji i kontroli społecznej, socjologia prawa i przestępczości.
  • Socjologia rodzin i związków intymnych, w tym: życie rodzinne analizowane z różnorodnych perspektyw (teorii praktyk, perspektywy instytucjonalnej, teorii feministycznych, intersekcjonalnych), płeć i rodziny w wiejskich społecznościach; analizy wpływu migracji i technologii na relacje rodzinne, dyskursy wokół rodzicielstwa.

Pracowniczki i pracownicy (w kolejności alfabetycznej)

dr Michał Dobrołowicz

dr hab. Anna Kiersztyn, prof. ucz.

dr Katarzyna Kopycka

prof. dr hab. Wiesława Kozek, 

dr hab. Julia Kubisa, prof. ucz.

dr hab. Mikołaj Lewicki

dr Adam Ostolski

dr Paweł Poławski, prof. ucz.

dr hab. Małgorzata Sikorska, prof. ucz.

dr Karolina Sztandar-Sztanderska

dr Sylwia Urbańska

dr hab. Joanna Wawrzyniak, prof. ucz.

dr Marianna Zieleńska

dr Justyna Zielińska

Doktorantki i doktoranci

Katarzyna Dębska

Małgorzata Gawrońska

Julia Heller

Alicja Palęcka

Maciej Podgórski

Katarzyna Rakowska

Zofia Rohozińska

Mateusz Trochymiak

Feliks Tuszko

Realizowane projekty

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Projekt Increasing consumer trust and support for the food supply chain and for food companies współfinansowany ze środków EIT Food/ H2020, lider projektu University of Reading, realizowany przez konsorcjum ośrodków badawczych z Włoch, Izraela, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Finlandii. Współkierujący polskim zespołem: dr hab. Mikołaj Lewicki wraz z dr Magdaleną Kimczuk-Kochańską (Wydział Zarządzania), w zespole – Monika Strupiechowska (Wydział Socjoogii)

Projekt Future Model of Work How does „going online” change the organization?; badania Wydziału Socjologii dla ING Tech Romania; współkierujący: dr hab. Mikołaj Lewicki i Bartłomiej Brach

PROJEKTY KRAJOWE

Projekt Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej – CNB-Young (2018/31/B/HS6/02043) kierowany przez dr hab. Annę Kiersztyn, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS w latach 2019-2023. Skład zespołu badawczego: dr hab. Zbigniew Sawiński, dr Katarzyna Kopycka, dr Remigiusz Żulicki, mgr Viktoriia Sovpenchuk, mgr Stefan Bieńkowski, dr Danuta Życzyńska-Ciołek, dr Michał Kotnarowski, dr Olga Czeranowska, dr Marianna Zieleńska, dr Ilona Wysmułek.

Projekt Tworzenie polityki walki z ubóstwem w Unii Europejskiej za pomocą miar ilościowych – analiza przypadku złożonego wskaźnika zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym (UMO-2019/33/B/HS5/01955), kierowany przez dr Mariannę Zieleńską, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS w latach 2020-2023. Skład zespołu badawczego: dr Magdalena Wnuk, mgr Małgorzata Gawrońska, dr hab. Anna Kiersztyn.

Projekt Technologie informacyjne w polityce publicznej. Krytyczna analiza profilowania bezrobotnych w Polsce (2016/23/B/HS5/00889) kierowany przez dr Karolinę Sztandar-Sztanderską, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS w latach 2017-2022. Skład zespołu badawczego: dr Marianna Zieleńska, dr Michał Kotnarowski, mgr Alicja Palęcka, dr Jędrzej Niklas, dr Joanna Mazur, dr Barbara Godlewska-Bujok.

Projekt (Nie)tradycyjni tradycyjni? Przemiany rodzin wiejskich z perspektywy kobiet w latach 1989-2019. (2016/23/D/HS6/00705) kierowany przez dr Sylwię Urbańską, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA w latach 2017-2022. Skład zespołu badawczego: Marta Gospodarczyk.

Projekt Od bezrobocia do pracy niskopłatnej. Strategie przetrwania na peryferyjnym rynku pracy (2016/20/T/HS6/00406) kierowany przez mgr Justynę Zielińską, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu ETIUDA w latach 2016-2021.

Projekt Dlaczego tak drogo? Analiza źródeł wartości dzieł sztuki we współczesnym kapitalizmie (2019/35/N/HS6/01634) kierowany przez mgr Feliksa Tuszko, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM w latach 2020-2023.

Projekt Negocjowanie norm pracy w instytucjach rynku pracy w Polsce. Perspektywa osób bezrobotnych (2018/31/N/HS6/01964) kierowany przez mgr Alicję Palęcką, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM w latach 2019-2022. Skład zespołu badawczego: mgr Justyna Zielińska.

Projekt Rola transferów socjalnych w gospodarstwach domowych klientów pomocy społecznej w Polsce (2017/25/N/HS5/01623) kierowany przez mgr Mateusza Trochymiaka, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM w latach 2017-2021.

Projekt Dynamika bezdomności kobiet (2015/17/B/HS6/04191) kierowany przez dr Magdalenę Mostowską, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Skład zespołu badawczego: dr Magdalena Mostowska, mgr Katarzyna Dębska.

Projekt Związki zawodowe wobec ograniczenia prawa do strajku (2018/31/N/HS5/02781) kierowany przez mgr Katarzynę Rakowską, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM w latach 2019-2022.

Zakończone projekty

PROJEKTY BADAWCZE MIĘDZYNARODOWE

Projekt Nadzór w miejscu pracy: wpływ nowych technologii na normy prawne i społeczne w Polsce i Niemczech finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki w 2019 r.  Skład zespołu badawczego UW: dr hab. Julia Kubisa, mgr Justyna Zielińska, we współpracy z Europa-Universität Viadrina i Fundacją Panoptykon. raport z badania: https://cihr.eu/game-that-you-cant-win/

Projekt Profiling the Unemployed in Poland. Social and Political Implications of Algorithmic Decision Making we współpracy z Fundacją Panoptykon, finansowany przez Open Society Foundations, Ford Foundation, Media Democracy Fund. Zespół badawczy: dr Karolina Sztandar-Sztanderska, dr Jędrzej Niklas, mgr Justyna Zielińska, dr Anna Baczko-Dombi, Anna Walkowiak.

Projekt COPE: Combating Poverty in Europe finansowany z 7. Programu Ramowego UE (FP7) w latach 2012-2015, realizowany przez konsorcjum ośrodków badawczych z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwecji, Norwegii i Polski (http://cope-research.eu). Kierowniczka polskiego zespołu badawczego: prof. Wiesława Kozek. Projekt koordynowany przez Jean Monnet Centre for Europeanization and Transnational Regulations, University of Oldenburg. Zespół badawczy: dr Julia Kubisa, dr Marianna Zieleńska, mgr Justyna Zielińska.

Projekt LOCALISE: local words of social cohesion finansowany z 7. Programu Ramowego UE (FP7) w latach 2011-2014, realizowany przez konsorcjum ośrodków badawczych z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch i Polski (https://www.localise-research.eu/). Projekt koordynowany przez Jean Monnet Centre for Europeanization and Transnational Regulations, University of Oldenburg. Kierownik polskiego zespołu badawczego: dr hab. Sławomir Mandes. Zespół badawczy: dr Karolina Sztandar-Sztanderska (ko-liderka jednej z części projektu), mgr Justyna Zielińska.

Projekt WORKABLE: Making capabiilities work finansowany z 7. Programu Ramowego UE (FP7) w latach 2011-2014, realizowany przez konsorcjum ośrodków badawczych z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii, Szwajcarii, Danii, Szwecji i Polski (https://cordis.europa.eu/project/id/244909). Kierownik polskiego zespołu badawczego w IS UW: dr hab. Sławomir Mandes. Projekt koordynowany przez Jean Monnet Centre for Europeanization and Transnational Regulations, University of Oldenburg. Zespół badawczy: dr Karolina Sztandar-Sztanderska, dr Marianna Zieleńska, mgr Hanna Gospodarczyk, mgr Piotr Mączkowski.

PROJEKTY BADAWCZE KRAJOWE

Projekt Płeć kulturowa jako czynnik różnicujący organizacje religijne. Płciowe praktyki społeczne i ich interpretacje w organizacjach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, Szwecji i Belgii (UMO-2014/14/E/HS6/00327), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS w latach 2015-2020,. Skład zespołu badawczego: dr hab. Katarzyna Leszczyńska (kierowniczka, WH AGH), dr hab Katarzyna Zielińska (główna wykonawczyni, WS UJ), dr Sylwia Urbańska (główna wykonawczyni, WS UW).      

Projekt Męska robota w zmieniającym się świecie pracy – kwerenda biblioteczna (2017/01/X/HS6/01673) w University of Sheffield w 2018 r. Kierowniczka: dr Julia Kubisa finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu MINIATURA 1.

Projekt Równość na UW, kierowany przez dr Julię Kubisę, prowadzony przez Uniwersytet Warszawski dla potrzeb stworzenia Planu Równości Płci dla UW w latach 2017-2019.

Projekt Praktyki rodzicielskie we współczesnych polskich rodzinach – rekonstrukcja codzienności (UMO-2014/15/B/HS6/01874), kierowany przez  dr hab. Małgorzatę Sikorską, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS NCN w latach 2015-2018. Skład zespołu badawczego: dr Agata Dembek, dr Łucja Krzyżanowska, dr Maja Sawicka.

Projekt Rynek i wartościowanie. Problem zakorzenienia działalności gospodarczej na rynku kapitałowym, na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych (UMO-2012/05/D/HS6/02760) kierowany przez dr Mikołaja Lewickiego, finansowany przez  Narodowe Centrum Nauki w latach 2014-2018.

Projekt Kultura na peryferiach, współlkierowany przez dr Mikołaja Lewickiego, wraz z prof. Małgorzatą Jacyno oraz dr-em Tomaszem Kukołowiczem finansowany przez  Narodowe Centrum Kultury w latach 2016-2017.

Projekt Kultura i rozwój współlkierowany przez dr Mikołaja Lewickiego, wraz z prof. Jerzym Hausnerem (UE Kraków), Igorem Stokfiszewskim (Instytut Studiów Zaawansowanych), dr Marią Rogaczewską (ISS UW), dr Agnieszką Ziętek (WS UMCS) finansowany ze  środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium kultury w latach 2014-2015.

Projekt Praktyki kulturowe klasy ludowej, współlkierowany przez dr Mikołaja Lewickiego, wraz z prof, dr hab. Maciejem Gdulą, prof. Przemysławem Sadurą, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu programu Obserwatorium Kultury w latach 2013-2014.

Projekt Dostęp do pełnowartościowego zatrudnienia wśród młodych Polaków: znaczenie, tendencje, bariery (nr NN112336835), kierowany przez dr Annę Kiersztyn, finansowany przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2008-2011.