Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Katedra Modeli Formalnych
i Metod Ilościowych w Socjologii

Głównym przedmiotem refleksji naukowej i badań prowadzonych w Katedrze jest rozwój formalnych modeli zjawisk i procesów społecznych oraz zastosowania różnorodnych metod ilościowych w  badaniach społecznych.

Prace nad rozwojem i wykorzystaniem formalnych modeli zjawisk i procesów społecznych obejmują refleksją zarówno badania klasycznych modeli statystycznych, modeli procesów demograficznych, jak i innych modeli wypracowanych w ramach odmiennych tradycji teoretycznych. Dotychczasowe i wciąż kontynuowane badania prowadzone przez członków Katedry lokują się w przenikających się obszarach teorii decyzji, teorii sprawiedliwości, teorii gier, teorii wyboru społecznego, formalnej teorii polityki. Jest to problematyka interdyscyplinarna, łącząca zagadnienia matematyki, ekonomii, politologii, etyki, a w ramach samej socjologii powiązana głównie z teorią racjonalnego wyboru i socjologią matematyczną.

Kolejnym obszarem zainteresowań zespołu Katedry jest problematyka zastosowań statystyki w badaniach społecznych, a także zagadnienia związane z metodologią badań ilościowych. Praca nad rozwojem metod ilościowych w praktyce badawczej socjologii wymaga zaangażowania członków zespołu Katedry w badania empiryczne, w ramach których dostosowuje się rozwiązania metodologiczne do konkretnych problemów badawczych, rozwija się nowe narzędzia i metody, choć sama problematyka tych badań może być bardzo różna. Choć wspólnym mianownikiem dla wszystkich członków zespołu Katedry jest szczególne zainteresowanie zagadnieniami metodologicznymi w prowadzonych badaniach, duży nacisk na empirię w naturalny sposób prowadzi do rozwijania w ramach Katedry – niejako przypadłościowo – wielu szczegółowych dziedzin socjologii (jak socjologia rynku pracy, socjologia polityki, edukacji itd.) – jest to skutkiem, ale i wyrazem służebnej (ale nie podrzędnej) roli metodologii względem wszystkich subdyscyplin nauk społecznych.

W spektrum zainteresowania Katedry mieszczą się wszelkie metody ilościowe, w tym, w szczególności, metody badań populacyjnych w oparciu o dane rejestrowe, inne analizy danych zastanych, a także badania reprezentacyjne, w tym sondażowe.

Obszary badawcze

Statystyka i jej zastosowania w badaniach społecznych
Teoria wyboru społecznego i teoria sprawiedliwości
Teoria gier
Formalna teoria polityki
Metodologia badań populacyjnych opartych na danych rejestrowych
Metodologia badań sondażowych
Demografia społeczna
Socjologia edukacji

Pracowniczki i pracownicy

dr hab. Jacek Haman
dr hab. Mikołaj Jasiński
dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin, prof. ucz.
dr Marek Bożykowski
dr Marta Kiełkowska
dr Marek Styczeń
dr Tomasz Zając
mgr Krzysztof Bulkowski
Szczególne, honorowe, miejsce zajmują także Emeryci:
prof. dr hab. Grzegorz Lissowski, za którego wychowanków z dumą się uważamy,
dr Ewa Jaźwińska
dr Henryk Banaszak

Realizowane projekty

 • OECD PISA 2021/2022. Jacek Haman – członek polskiego zespołu badawczego, Krzysztof Bulkowski– kierownik badania w Polsce.
 • OECD PIAAC 2021/2022. Jacek Haman – członek polskiego zespołu badawczego.
 • Projekt partnerski „Zintegrowana Platforma Analityczna”, 2019-2022, (Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, ITI EMAG oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski) realizowany od czerwca 2019 w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020; Henryk Banaszak, Marek Bożykowski, Krzysztof Bulkowski, Mikołaj Jasiński (kierownik projektu na UW), Marta Kiełkowska, Joanna Konieczna-Sałamatin, Marek Styczeń [15]
 • Projekt NCN nr 2019/33/B/HS4/02656 w ramach konkursu OPUS 17 (partnerstwo SGH, UW i OPI-PIB) „Dlaczego kobiety zarabiają mniej? Początki losów zawodowych mężczyzn i kobiet”. 2020-2023. Jednym z celów projektu jest opracowanie nowych narzędzi do badania zjawiska Gender Wage Gap oraz Parenthood Wage Penalty we wczesnym okresie po wejściu na rynek pracy przy wykorzystaniu danych administracyjnych; Marek Bożykowski, Mikołaj Jasiński [16]
 • „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”, projekt realizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – Marta Kiełkowska, członkini zespołu badawczego.
 • „Odtworzenie i udostępnienie danych z badań ruchliwości społecznej z 1972 oraz monografii Ruchliwość społeczna w Polsce Michała Pohoskiego” – głównie siłami Marka Stycznia udało się odtworzyć unikalne dane oraz odtworzyć i zdigitalizować (dotąd niewydaną) fundamentalną dla badań nad strukturą społeczną w Polsce książkę prof. Michała Pohoskiego (prace na ukończeniu).

 

Zakończone projekty
Zrealizowane w ostatnich latach

 • Seria badań nad systemem wyborczym realizowanych przez Fundację im. Stefana Batorego:
  • Badanie kart do głosowania z wyborów samorządowych 2014. Jacek Haman – współautorstwo metodologii, dobór próby, dobór metod statystycznych, analiza danych. [5]
  • Finanse polskich partii. Jacek Haman – zaprojektowanie i analiza wyników eksperymentu metodologicznego. [4]
  • Obserwacja wyborów samorządowych 2018. Jacek Haman – opracowanie metodologii rygorystycznej, reprezentatywnej obserwacji z udziałem setek aktywistów społecznych. [6]
  • Badanie urzędników wyborczych. Jacek Haman – opracowanie koncepcji badania, metodologii, narzędzi badawczych, opracowanie wyników. [7]
 • OECD PISA 2000-2018. Jacek Haman – członek polskiego zespołu badawczego (próba, analiza danych, konsultacje statystyczno-metodologiczne). [8][9]
 • „Czas i warunki pracy nauczycieli” (projekt Instytutu Badań Edukacyjnych). Jacek Haman – opracowanie metodologii badania czasu pracy w oparciu o technikę day after recall. [63]
 • Podejmowanie decyzji społecznych:
  • Jacek Haman – badania nad progresywną i degresywną proporcjonalnością podziału mandatów parlamentarnych. [3, 64]
  • Mikołaj Jasiński – Podejmowanie decyzji w dużych zgromadzeniach zróżnicowanych ideologicznie. Gry oceaniczne w strukturze ideologicznej [25, 31, 32, 33, 34, 43]
  • Marek Bożykowski – Sprawiedliwy podział zbioru dóbr niepodzielnych [24, 35, 37]
 • Badania ewaluacyjne na Uniwersytecie Warszawskim prowadzona przez zespół badawczy Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia UW; Marek Bożykowski, Mikołaj Jasiński (kierownik), Joanna Konieczna-Sałamatin [38].
  • Joanna Konieczna-Sałamatin wykorzystuje doświadczenie zdobyte dzięki rozwijaniu badań ewaluacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim i prowadzi szkolenia z ewaluacji polityk publicznych dla samorządów i organizacji pozarządowych na Ukrainie. Efektem tej pracy jest podręcznik pod jej redakcją wydany w języku ukraińskim w 2016 r. [49]
 • Monitorowanie ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych – projekt „ELA”; Marek Bożykowski, Mikołaj Jasiński [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]
 • Trzy projekty (2011-2015) zrealizowane na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III-Wysoka jakość systemu oświaty: Działanie: 3.1- Modernizacja systemu nadzoru i zarządzania w oświacie Podziałanie: 3.1.1- Tworzenie warunków do monitorowania ewaluacji i badań systemu oświaty; Marek Bożykowski, Mikołaj Jasiński (kierownik projektów), Joanna Konieczna-Sałamatin, Marek Styczeń [27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48]
  • Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Monitorowanie losów absolwentów uczelni z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Część 2: Wdrożenie systemu monitorowania losów absolwentów i popularyzacja technik analiz informacji pochodzących z rejestrów opracowanych w ramach projektów badawczych IBE.
  • Monitorowanie losów absolwentów uczelni z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Część 3: Stworzenie narzędzi służących do przetwarzania i analizy informacji pochodzących z rejestrów administracyjnych wielu uczelni i ZUS na potrzeby badań losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół wyższych, otwarciu nowych pól analiz.
 • W ramach współpracy z sektorem pozarządowym, Joanna Konieczna-Sałamatin była autorką metodologii i kierownikiem projektu „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy” realizowanym przez Fundację „Nasz Wybór” i Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz [55].
 • Badania nad wartościami, w szczególności European Values Study – Joanna Konieczna-Sałamatin jest członkinią zespołu od początku jego istnienia w Instytucie Socjologii. EVS to międzynarodowy projekt badawczy, zarządzany przez radę dyrektorów programowych (ze strony IS UW członkinią Rady jest prof. Mirosława Marody). Na podstawie danych EVS powstało wiele publikacji, w tym poruszający zagadnienia metodologiczne artykuł J. Koniecznej-Sałamatin o uchylaniu się od odpowiedzi w badaniach sondażowych [50] oraz książka pod redakcją M. Marody [51], której J. Konieczna-Sałamatin była współautorką, w szczególności odpowiedzialną za zamieszczone tam modele statystyczne.
 • Należy też wspomnieć o interdyscyplinarnym projekcie „Kultury historyczne w procesie przemian: uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europe Środkowo-Wschodniej” finansowanym z grantu NCN a realizowanym przez konsorcjum naukowe Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas. W projekcie tym Joanna Konieczna-Sałamatin była autorką metodologii tej części projektu, w którym wykorzystuje się badania socjologiczne. W projekcie wykorzystuje się zarówno ilościowe (sondaż), jak jakościowe (wywiady grupowe i indywidualne, analiza dyskursu, analiza treści) metody badań społecznych. Szerzej o projekcie można przeczytać na jego stronie kultury-historyczne.eu. Część wyników badań została już opublikowana [53]
 • W interdyscyplinarnym projekcie „Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych” zrealizowanym w Ośrodku Badań nad Migracjami UW Marta Kiełkowska była wykonawcą [11, 12, 13, 14, 65, 66, 67]. Między innymi brała udział w opracowaniu narzędzi badawczych, koordynacji badań terenowych w Końskich i w Kluczborku i opracowaniu wyników [12, 14, 65]. Badania były realizowane metodą etnosondażową. Część ilościowa badania (na próbach gospodarstw domowych) została zrealizowana przez studentów IS w ramach seminarium badawczego (prowadzonego przez Martę Kiełkowską i Ewę Jaźwińską). Studenci brali również udział w przeprowadzaniu części wywiadów pogłębionych oraz ankietowych badań audytoryjnych z uczniami koneckich i kluczborskich szkół.

 

Najważniejsze publikacje z ostatnich lat

 • Grzegorz Lissowski, Jacek Haman, Mikołaj Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów WN Scholar 2007, 2011
 • Jacek Haman, Gry wokół nas, WN Scholar, Warszawa 2014
 • Jacek Haman, The Concept of Degressive and Progressive Proportionality and Its Normative and Descriptive Applications, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, Volume 50, Issue 1 (Jun 2017)
 • Adam Gendźwiłł, Grażyna Bukowska, Jacek Haman, Adam Sawicki, Jarosław Zbieranek, Finanse polskich partii, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2017
 • Adam Gendźwiłł, Mikołaj Cześnik, Jarosław Flis, Jacek Haman, Anna Materska-Sosnowska, Bartłomiej Michalak, Paweł Pietrzyk, Jarosław Zbieranek. Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014 r. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2016
 • Jacek Haman, Wybory samorządowe 2018. Raport z obserwacji. Fundacja im. Stefana Batorego Warszawa 2018
 • Jacek Haman, Urzędnicy wyborczy w działaniu. Raport z badania. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2019
 • Jacek Haman, Metodologia badania PISA 2018, w: E.Barbara Ostrowska, Michał Sitek (red) PISA 2018. Czytanie, rozumienie, rozumowanie. Instytut Badań Edukacyjnych 2020
 • Jacek Haman, Michał Sitek, Zmiany w nierównościach edukacyjnych 2003-2018, w: E.Barbara Ostrowska, Michał Sitek (red), cit.
 • Jacek Haman, Social Research and Public Consultations, w: Anna Przybylska (ed.) ICT for Dialogue and Inclusive Decision-Making, Peter Lang 2018
 • Kiełkowska M., 2018, Przemiany rozrodczości w Polsce, [w:] M. Okólski (red.), Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro (s. 66-84), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Jaźwińska E., Kiełkowska M., 2018, Konsekwencje społeczne starzenia, [w:] M. Okólski (red.), Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro (s. 132-161), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Fihel A., Kiełkowska M., Radziwinowiczówna A., Rosińska A., 2017, Determinanty spadku płodności w Polsce – próba syntezy. „Studia Demograficzne”, 2/172, 35-69.
 • Kiełkowska M., Jaźwińska E., Kloc-Nowak W., Kordasiewicz A., Radziwinowiczówna A., 2016, Przepływy opieki między migrantami i ich starzejącymi się rodzicami – metoda badawcza i przykład jej zastosowania. „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 3/161, 345-368.
 • Bożykowski M., Chłoń-Domińczak A., Jasiński M., Zając T., 2019, Dane publiczne – nowy impuls do rozwoju Polski, Polski Instytut Ekonomiczny, Seria: Policy Paper 8/2019.
 • Chłoń-Domińczak A., Zając T., Jasiński M., Bożykowski M., 2020, Flexibility or scarring? Prevalence of non-standard labor contracts among Polish tertiary education graduates, working paper dla: Institute of Labor Economics, Bank Światowy, The Network on Jobs and Development, The United Nations University World Institute for Development Economics Research.
 • Zając T., Jasiński M., Bożykowski M. 2019 Przejście między studiami I i II stopnia. Wybory edukacyjne absolwentów studiów I stopnia nauk ekonomicznych, E-mentor nr 1 (78) / 2019.
 • Chłoń-Domińczak A., Jasiński M. Śledzenie losów absolwentów, a doskonalenie jakości kształcenia – system ELA, „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia”, Fundacja Rektorów Polskich, s. 139-161.
 • Jasiński M. Losy doktorantów – nowy komponent systemu ELA: założenia, „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia”, Fundacja Rektorów Polskich, s. 169-174.
 • Zając T., Jasiński M., Bożykowski M. Early Careers of Tertiary Graduates in Poland: Employability, Earnings, and Differences between Public and Private Higher Education, Polish Sociological Review 2 (202), s. 187-208
 • Bożykowski M., Jasiński M., Zając T., Żółtak M. 2018. Wskaźniki względne w badaniach losów absolwentów uczelni, „Edukacja” 2 (145), s. 64-74.
 • Jasiński M., Bożykowski M., Chłoń-Domińczak A., Zając T., Żółtak M.2017. Who gets a job after graduation? Factors affecting the early career employment chances of higher education graduates in Poland, „Edukacja” 4 (143), s. 17-30.
 • Zając T., Jasiński M., Bożykowski M. Does it pay to be a STEM graduate? Evidence from the Polish Graduate Tracking System, „Research & Occasional Paper Series: CSHE.13.17”, Center for Studies in Higher Education, University of California, Berkeley.
 • Bożykowski M. Probabilistyczne metody podziału zbioru dóbr niepodzielnych, „Decyzje” nr 26: 59-107.
 • Jasiński M. Indeksy hybrydowe w grach oceanicznych, czyli racjonalny tłum w strukturze ideologicznej. „Decyzje” 23: 71-103.
 • Poławski P., Zalewski D., Bożykowski M., Cupała W., Jasiński M., Jawor-Joniewicz A., Lewandowska Z., Pawłowska K., Podwójcic K., Twardowska M. 2015. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna. Kalkulator kondycji podmiotów ekonomii społecznej. P. Poławski, D. Zalewski (red.) Katowice-Warszawa: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
 • Jasiński M., Bożykowski M., Zając T., Styczeń M., Izdebski A. 2015. Dokładniej, rzetelniej, taniej. Badania oparte na rejestrach publicznych jako szansa dla badań społecznych w Polsce, „Studia Socjologiczne” 1(216) (45-72).
 • Jasiński M., Izdebski A., Zając T., Konieczna-Sałamatin J., Bożykowski M., Styczeń M., Giermanowska E., Dwórznik M. 2014. Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Jasiński M., Bożykowski M., Zając T., Styczeń M., Izdebski A., Konieczna-Sałamatin J. 2014. Ścieżki edukacyjne i zawodowe absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, „Edukacja” 3 (5-21).
 • Jasiński M., Bożykowski M., Zając T., Styczeń M., Izdebski A., Konieczna-Sałamatin J. Educational and occupational progression – following graduates from the University of Warsaw, „Edukacja” 6 (23-38) Angielskie wydanie wersji polskiej artykułu.
 • Bożykowski M., Jasiński M. Struktura cząstkowej jednolitości graczy a ich znaczenie w zgromadzeniu. Hybrydowe indeksy siły. „Decyzje” 21: 5-29.
 • Jasiński M. Przestrzenna generalizacja wartości Shapleya dla gier prostych jako mocny punkt w chaosie ideologii. „Decyzje” 20: 49-65.
 • Jasiński M. The Terms of Cooperation’s Stability. What is the Reason of Flow Between Coalitions?. „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 32: 55-76.
 • Jasiński M. Przestrzeń ideologiczna oparta na politycznych faktach. „Decyzje” 17: 5-28.
 • Bożykowski M. Problem podziału zbioru dóbr niepodzielnych w sytuacji nierównych uprawnień, „Decyzje” nr 18: 25-47.
 • Jasiński M., Zając T., Styczeń M., Izdebski A. 2012. Wykorzystanie danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uczelni do monitorowania losów absolwentów uczelni wyższych, „Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ” Joanna Kołodziejczyk (red.), Roman Dorczak (red.), „Zarządzanie Publiczne” nr 3.
 • Bożykowski M. Procedury podziału zbioru dóbr niepodzielnych z rekompensatami pieniężnymi, „Decyzje” nr 15: 5-22.
 • Bożykowski M., Gendźwiłł A., Izdebski A., Jasiński M., Konieczna-Sałamatin J., Zając T., 2011-2020, Raporty badawcze z badań warunków kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim wśród kandydatów, studentów, doktorantów, absolwentów i nauczycieli akademickich UW (11 raportów). Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Bożykowski M., Gotowiec M., Jasiński M., Juźwin M., Konieczna-Sałamatin J., Przepiórkowski M., Świeżewska K.,Zając T. 2015. Raport badawczy ze studium współzależności procesów dydaktycznych oraz funkcjonowania elektronicznego sys- temu obsługi studiów. Raport tematyczny z badania. Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Bożykowski, M., Dwórznik M., Izdebski A., Jasiński M., Konieczna-Sałamatin J., Zając T. 2015. Raport badawczy ze studium możliwości wykorzystania danych zastanych jako źródła w badaniach edukacyjno-zawodowych losów absolwentów szkół wyższych. Raport tematyczny z badania. Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Bożykowski M., Jasiński M., Styczeń M., Zając T. 2014. Raport z realizacji Modułu 1 „Badanie historii edukacyjnej i zawodowej absolwentów uczelni na podstawie istniejących baz danych”. Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Bożykowski M., Dwórznik M., Giermanowska E., Izdebski A., Jasiński M., Konieczna- Sałamatin J, Styczeń M., Zając T. 2014. Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport końcowy. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Jasiński, M. Łączenie się i podział koalicji w świetle teorii gier oceanicznych. W: B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj (red.) Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce Kraków: Księgarnia Akademicka: 315-337.
 • Izdebski A., Jasiński M., Zając T., Bożykowski M., Konieczna-Sałamatin J. Badanie panelowe: Opis i interpretacja wyników I pomiaru. Uwagi metodologiczne. Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych admi- nistracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Izdebski A., Jasiński M., Zając T., Bożykowski M. Badanie panelowe: Raport badawczy z badań panelowych wśród absolwentów. Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Jasiński M., Izdebski A., Zając T., Styczeń M., Dwórznik M., Bożykowski M. Raport cząstkowy. Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Historia edukacyjna i zawodowa absolwentów uczelni na podstawie istniejących baz danych. Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Jasiński M., Izdebski A., Zając T., Giermanowska E. 2012. Badanie panelowe: raport metodologiczny. Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Jasiński M., Izdebski A., Zając T., Styczeń M., Dwórznik M., Bożykowski M. 2011. Raport metodologiczny. Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Historia edukacyjna i zawodowa absolwentów uczelni na podstawie istniejących baz danych. Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Konieczna-Sałamatin J. (red.), Оцінювання публічних політик в Україні. Практичний путівник. Варшава-Киів, 2016 (http://www.i-see.org.pl/strona/uploads/book/Evaluatsiya_book.pdf)
 • Konieczna-Sałamatin J., Partia „Trudno Powiedzieć” na Ukrainie. Co o ukraińskim społeczeństwie mówi uchylanie się od odpowiedzi w badaniach sondażowych, „Kultura i Społeczeństwo” nr 2/2015, s. 199–213.
 • Marody M., Konieczna-Sałamatin J., Sawicka M., Mandes S., Kacprowicz G., Bulkowski K., Bartkowski J. , Społeczeństwo na zakręcie. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2019.
 • Konieczna-Sałamatin J.,Unia europejskich wartości, wyd. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2018.
 • Konieczna-Sałamatin J., T. Stryjek, N. Otrishchenko, Ludzie. Historia. Raport z badań sondażowych o pamięci Polaków i Ukraińców w 2018 r., Collegium Civitas, Warszawa 2018.
 • KoniecznaSałamatin, Konkurencja, zagrożenie czy ratunek dla gospodarki. Postawy Polaków wobec imigrantów. Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa. 1/2019, s. 61-82.
 • Konieczna-Sałamatin J. (red.),Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015. Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, Warszawa.
 • Konieczna-Sałamatin J., J. Stasiowski, Przedsiębiorcy o sobie – ocena sytuacji gospodarczej i kondycji firm w 2013 r., w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, s 68–82, PARP, Warszawa, 2014.
 • Gawrońska-Nowak B., Konieczna-SałamatinSzara strefa, w: Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Zeszyty Demograficzne nr 1/2013, s. 199-215.
 • Konieczna-Sałamatin J., M. Pańków, J. Stasiowski, Analiza struktury, uwarunkowań i perspektyw rozwoju alternatywnych form zatrudnienia na Dolnym Śląsku. Wyd. Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji. Wrocław 2011.
 • Konieczna-Sałamatin J.,Dzieci jako czynnik szczęścia rodzinnego. Polacy na tle Europejczyków ze Wschodu i Zachodu., w:Jasińska-Kania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany wartości Polaków w jednoczącej się Europie, Warszawa 2012, Wyd. Naukowe Scholar.
 • Grażyna Kacprowicz (red.), Barbara Jancewicz, Joanna Konieczna-Sałamatin, Maciej Pańków, Agata Stasik i Jędrzej Stasiowski, Zjawisko długotrwałego bezrobocia w województwie podlaskim, Białystok, 2011.
 • Adam Gendźwiłł, Joanna Konieczna-Sałamatin, Jędrzej Stasiowski, Agata Stasik Podlaska mapa zawodów i kwalifikacji. Analiza popytu i podaży pracy w województwie podlaskim w ujęciu regionalnym i lokalnym, Wyd. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Białystok 2010.
 • Jacek Haman. Teoria gier jako narzędzie politologa. Polskie Studia Politologiczne 36/2012
 • Michał Federowicz, Jacek Haman, Jan Herczyński, Kamila Hernik, Magdalena Krawczyk-Radwan, Karolina Malinowska. Mateusz Pawłowski, Paweł Strawiński, Dominika Walczak, Andrzej Wichrowski Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli. Raport tematyczny z badania. IBE, Warszawa 2013
 • Jacek Haman. Progresywna proporcjonalność jako cecha systemu wyborczego. Decyzje 27/2017
 • Jaźwińska E., Kordasiewicz A., Radziwinowiczówna A., Kloc-Nowak W., Kiełkowska M., 2015, Starość i migracje w Kluczborku i Końskich – społeczeństwo i instytucje. Mig/Ageing Studia i Materiały, (6), liczba stron: 96, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Duszczyk M., Fihel A., Kiełkowska M., Kordasiewicz A., Radziwinowiczówna A., 2014, Analiza kontekstualna i przyczynowa zmian rodziny i dzietności. Mig/Ageing Studia i Materiały, (2), liczba stron: 68, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Jaźwińska E., Kiełkowska M., Kordasiewicz A., Pędziwiatr K., Radziwinowiczówna A., 2014, Społeczne konsekwencje starzenia się populacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian relacji opiekuńczych, Mig/Ageing Studia i Materiały, (3), liczba stron: 42, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Kiełkowska M., 2013, Kryzys demograficzny i jego konsekwencje dla rynku pracy. „Humanities and Social Sciences”, (4), 33-45.
 • Kiełkowska M., (red.), 2013, Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Bulkowski K., M. Sitek (2020). „Komponent kwestionariuszowy badania PISA: dobrostan uczniów i klimat szkoły” [w:] Sitek M., E. Ostrowska (red.) (2020). PISA 2018. Czytanie, rozumienie, rozumowanie. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Biedrzycki K., Bulkowski K., Burski J., Dobosz-Leszczyńska W., Haman J., Marciniak Z., Ostrowska E., Sitek M., Spalik K., Sułowska A. (2019). Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Wyniki badania PISA 2018 w Polsce. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Zasacka, Z., Bulkowski K., (2017). Reading engagement and school achievement of lower secondary school students. Edukacja 141(2), 78-99.
 • Konarzewski K., Bulkowski K. (red.) (2016), TIMSS 2015. Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Bulkowski, K., Federowicz M., Grajkowski W., Kaczan R., Malinowska K., Marszał D., Męziński M., Poziomek U., Rycielski P., Walczak D., Wichrowski A. (2015). Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności. Raport z badania, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Smoczyńska, M., Krajewski, G., Łuniewska, M., Haman, E., Bulkowski, K., Kochańska, M. (2015), Inwentarze rozwoju mowy i komunikacji (IRMIK): SŁOWA I GESTY, SŁOWA I ZDANIA. Podręcznik, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.