We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Prace habilitacyjne

Wykaz obejmuje prace habilitacyjne w zakresie socjologii przedłożone na Uniwersytecie Warszawskim:

  • na Wydziale Humanistycznym (do 1939)
  • na Wydziale Humanistycznym (1947-1952)
  • na Wydziale Filozoficznym (1957-1968)
  • na Wydziale Nauk Społecznych (1968-1975)
  • na Wydziale Filozofii i Socjologii (1975-2018)
  • na Wydziale Socjologii (2019-)

Prace ułożone są według roku habilitacji, a  w obrębie roczników – według nazwisk autorów.  Wykaz został sporządzony na podstawie dokumentacji znajdującej się na Wydziale Filozofii i Socjologii UW i innych źródeł.

Poza kilkoma wyjątkami, prace te zostały wydane jako książki. Gdy tytuł wydanej po habilitacji książki różnił się od tytułu przedłożonej rozprawy, zaznaczono to w adnotacji. W przypadku gdy podstawą publikacji były artykuły w czasopismach lub numery specjalne czasopism, podano miejsce publikacji.

 

Julia Kubisa
Odpowiedzi indywidualne i zbiorowe na przemiany rynku pracy, ujęcie socjologiczne

Joanna Wawrzyniak
Polska socjologia historyczna pamięci zbiorowej w kontekście międzynarodowym: tradycje i transformacje

Anna Kiersztyn
Niepewność zatrudnienia i underemployment w Polsce: przejawy i interpretacje problemu (jednotematyczny cykl dziewięciu publikacji)

Anna Sosnowska-Jordanovska
Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku

Małgorzata Głowacka-Grajper
Transmisja pamięci. Działacze „sfery pamięci” i przekaz o Kresach Wschodnich we współczesnej Polsce

Aleksandra Grzymała-Kazłowska
Jednotematyczny cykl publikacji pt. Tożsamości i więzi społeczne migrantów. Od pojęcia strategii adaptacyjnej poprzez paradygmat integracyjny do koncepcji zakotwiczenia

Mikołaj Jasiński
Podejmowanie decyzji w dużych zgromadzeniach zróżnicowanych ideologicznie. Gry oceaniczne w strukturze ideologicznej. Jednotematyczny cykl artykułów

Joanna Konieczna-Sałamatin
Uniwersalność i swoistość procesów transformacyjnych w społeczeństwie ukraińskim (po 1991 r.) z perspektywy badań nad wartościami. Cykl powiązanych tematycznie artykułów

Adam Leszczyński
Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980

Sławomir Mandes
Miejsce religii w społeczeństwie – w poszukiwaniu nowego programu badawczego socjologii religii

Tomasz Maślanka
Kontrkultura. Źródła i konsekwencje radykalizmu społeczno-kulturowego w perspektywie socjologii kultury

Mikołaj Rakusa-Suszczewski
Cień radykalizmu – pojęcie radykalizmu w świetle teorii ruchów społecznych

Renata Włoch
Globalne przez narodowe Euro 2012 w Polsce

Michał Kowalski
Antropolodzy na wojnie. O „brudnej” użyteczności nauk społecznych

Maciej Gdula
Uspołecznienie i kompozycja

Marta Bucholc
Norbert Elias jako socjolog współczesności

Natalia Garner
Jednotematyczny cykl publikacji Indywidualne i kontekstowe determinanty zachowań i postaw obywatelskich w perspektywie porównawczej

Jacek Haman
Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier

Lech Nijakowski
Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej

Urszula Kurczewska
Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej

Piotr Chmielewski
Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych

Izabela Wagner-Saffray
Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich elit naukowych

Andrzej Waśkiewicz
Obcy z wyboru. Studium filozofii aspołecznej

Piotr Tadeusz Kwiatkowski
Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji

Małgorzata Jacyno
Kultura indywidualizmu

Anna Giza-Poleszczuk
Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej

Sławomir Łodziński
Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku

Ewa Nasalska
Polsko-niemieckie dyskursy edukacyjne: lata 1949 – 1999

Mirosława Grabowska
Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku

Adam W. Jelonek
Dylematy konsocjonalizmu przypadek Malezji

Jan Poleszczuk
Ewolucyjna teoria interakcji społecznych

Jarosław Kilias
Wspólnota abstrakcyjna. Zarys socjologii narodu

Marta Zahorska-Bugaj
Szkoła: między państwem, społeczeństwem a rynkiem

Jerzy Bartkowski
Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne

Krzysztof Koseła
Polak i katolik. Splątana tożsamość

Śpiewak Paweł
W stronę wspólnego dobra

Kraśko Nina
Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1920 – 1970

Raciborski Jacek
Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989 – 1995

Bukraba-Rylska Izabella
Samowiedza kulturowa i artystyczna twórców ludowych

Gładys-Jakóbik Jolanta
Dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych w sytuacji zmiany systemowej

Kojder Andrzej
Godność i siła prawa

Korporowicz Leszek
Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji

Zakrzewska-Manterys Elżbieta
Down i zespół wątpliwości. Studium z socjologii cierpienia

Zybertowicz Andrzej
Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy

Konecki Krzysztof
Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw przemysłowych. Studium socjologiczne

Chałubiński Mirosław
Antropologia i utopia. Jednostka a społeczeństwo w poglądach Ericha Fromma

Krzemiński Ireneusz
Co się dzieje pomiędzy ludźmi? Współczesne teorie interakcji społecznej

Lissowski Grzegorz
Prawa indywidualne a wybór społeczny

Ostrowska Antonina
Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa

Frieske Kazimierz W.
Socjologia w działaniu: nadzieje i rozczarowania

Potocka-Hoser Anna
Aktywiści organizacji społecznych i politycznych w zakładach przemysłowych

Hrynkiewicz Józefina
Kwestia społeczna w pracach Ludwika Krzywickiego

Kiciński Krzysztof
Orientacje moralne – próba typologii

Kozek Wiesława
Reformy gospodarcze a społeczeństwo

Sułek Antoni
W terenie, w archiwum i w laboratorium. Studia nad warsztatem socjologa

Okrasa Włodzimierz
Funkcjonowanie i efektywność zespołów badawczych

Potocki Andrzej
Diecezja rzymsko-katolicka jako organizacja społeczna. Studium monograficzne na przykładzie diecezji przemyskiej

Marody Mirosława
Język, myślenie, działanie. Językowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego działania

Misztal Maria
Zróżnicowanie systemu wartości społeczeństwa polskiego

Kwaśniewski Jerzy
Społeczeństwo wobec dewiacji

Pohoski Michał
Ruchliwość społeczna w Polsce

Hajduk Edward
Przemiany osobowości studentów

Kamiński Antoni
Monopol i konkurencja. Socjologiczna analiza instytucji polityczno-gospodarczych

Kurczewski Jacek
Spory i sądy

Modzelewski Wojciech
Walka bez użycia przemocy

Sadowski Andrzej
Przejawy ruralizacji miasta uprzemysłowionego (na przykładzie Białegostoku)

Słomczyński Kazimierz M.
Pozycja zawodowa i jej związki z wykształceniem

Tyszka Andrzej
Struktura społeczeństwa i kultura socjalistyczna

Węgleński Jan
Urbanizacja. Kontrowersje wokół pojęcia

Jasińska-Kania Aleksandra
Charakter narodowy a przemiany społeczne. Próba weryfikacji teorii na przykładzie Stanów Zjednoczonych

Nowicka Ewa
Afryka w świadomości Murzynów amerykańskich

Staniszkis Jadwiga
Antynomie organizacji

Siemieńska-Żochowska Renata
Siła tradycji i siła interesów. O problemach „białego ruchu etnicznego” w Stanach Zjednoczonych

Morawski Witold
Nowe społeczeństwo przemysłowe

Szacka Barbara
Przeszłość w świadomości współczesnej inteligencji polskiej

Wojnar-Sujecka Janina
Myśl, działanie, rzeczywistość. Studium o światopoglądzie socjalistycznym Jean Jauresa

Ciupak Edward
Katolicyzm ludowy w Polsce

Komorowski Zygmunt
Wychowanie i szkolnictwo w kulturach Afryki

Wiśniewski Wiesław
Przystosowanie do środowiska uczelnianego

Krawczyk Zbigniew
Natura, kultura, sport (kontrowersje teoretyczne w Polsce)

Dyoniziak Ryszard
Zróżnicowanie kulturowe a czynniki warstwotwórcze

Malanowski Jan
Klasy, stosunki klasowe i różnice społeczne w mieście Mławie

Pawełczyńska Anna
Dynamika przemian kulturowych na wsi

Szacki Jerzy
Kontrrewolucyjne paradoksy. Wizja świata francuskich antagonistów Wielkiej Rewolucji (1789 – 1815)

Chodak Szymon
Systemy polityczne „Czarnej” Afryki

Wesołowski Włodzimierz
Klasy, warstwy i władza

Nowak Stefan
Struktura, geneza i dynamika ideologii społecznej studentów Warszawy

Hirszowicz Maria
Problemy państwa brytyjskiego

Wiatr Jerzy
Niektóre zagadnienia opinii publicznej w świetle wyborów 1957 i 1958 roku

Bauman Zygmunt
Klasa-ruch-elita. Studium socjologiczne dziejów angielskiego ruchu robotniczego

Nowakowski Stefan
Przemiany społeczne ludności autochtonicznej na Śląsku Opolskim

Assorodobraj Nina
Elementy świadomości klasowej mieszczaństwa

Ossowski Stanisław, Prawa “historyczne” w socjologii, “Przegląd Filozoficzny” 1935 t. 38 z. 1; Dziedziczność i środowisko i Socjologia sztuki, “Przegląd Socjologiczny” 1936 t. 4.