We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Tomasz Zając

logo_orcid   logo_pbn   logo_google_scholar  
pracownik
adiunkt
Katedra Modeli Formalnych i Metod Ilościowych w Socjologii

Kontakt
zajact@is.uw.edu.pl
Pokój: 404

URLOP do 13.03.2026

Terminy dyżurów


Działalność naukowa

2014 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2007 – magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

socjologia edukacji, szkolnictwo wyższe, badania losów absolwentów, wykorzystanie danych administracyjnych w badaniach społecznych

Wybrane publikacje
 • T. Zając,  M. Jasiński, M. Bożykowski, Przejście między studiami I i II stopnia. Wybory edukacyjne absolwentów studiów I stopnia nauk ekonomicznych (Transition from the first-cycle studies to the second-cycle studies. Educational choices of the graduates of first-cycle studies in economics), „e-mentor” 2019, nr 1 (78).
 • T. Zając, A. Komendant-Brodowska, Premeditated, Dismissed, and Disenchanted: Higher Education Dropouts in Poland, „Tertiary Education and Management” 2019, nr 1 (25), s. 1–16.
 • T. Zając, M. Jasiński, M. Bożykowski, Early Careers of Tertiary Graduates in Poland: Employability, Earnings, and Differences between Public and Private Higher Education, „Polish Sociological Review” 2018, nr 2 (202), s. 187–208.
 • T. Zając, M. Bożykowski, M. Jasiński, M. Żółtak, Tyle samo ale nie tak samo. Wskaźniki względne w badaniach losów absolwentów uczelni (Relative Indicators in Graduate Tracking), „Edukacja” 2018, nr 2 (145), s. 64–74.
 • T. Zając, M. Jasiński, M. Bożykowski, A. Chłoń-Domińczak, M. Żółtak, Who gets a job after graduation? Factors affecting the early career employment chances of higher education graduates in Poland, „Edukacja” 2017, nr 4, s. 17–30.
 • T. Zając, A. Komendant-Brodowska, Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Analiza decyzji dotyczących kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na podstawie danych rejestrowych Uniwersytetu Warszawskiego. (There is no place like home. Analysis of first-degree graduates’ decisions about entering second-degree education based on registers of the University of Warsaw), „Studia edukacyjne” 2016, nr 42, s. 309–332.
 • T. Zając, Wartość prognostyczna wyników rekrutacyjnych opartych na maturach na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego. (Predictive validity of admission points from results of the Matura exam. The University of Warsaw example), „Edukacja” 2016, nr 1 (136), s. 114–128.
 • T. Zając, K. Czarnecki, Pomoc materialna dla studentów a decyzje kandydatów na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Warszawskim, (Student financial aid and decisions of candidates for the Poznan University of Economics and University of Warsaw), „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty” 2015, nr 3 (37), s. 73–91.
 • T. Zając, A. Baczko-Dombi, A. Komendant-Brodowska, T. Zając, Lokalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych. (Local determinants of educational decisions) [w:] Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Wyniki drugiej rundy badania panelowego gospodarstw domowych, red. M. Rószkiewicz, K. Saczuk, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 2015, s. 238–293.
 • T. Zając, M. Bożykowski, M. Jasiński, A. Izdebski, M. Styczeń, Dokładniej, rzetelniej, taniej. Badania oparte na rejestrach publicznych jako szansa dla badań społecznych w Polsce (Accurate, reliable, and cheap. Register-based analysis as an opportunity for social research in Poland), „Studia socjologiczne” 2015, nr 1 (216), s. 45–72.
 • T. Zając, M. Bożykowski, M. Dwórznik, E. Giermanowska, A. Izdebski, M. Jasiński, J. Konieczna-Sałamatin, M. Styczeń, Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport końcowy. (Higher education graduates’ tracer study with the use of Social Insurance Institution’s (ZUS) administrative data. Final report), Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 2014.

Inne

 • Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych
 • Zintegrowana Platforma Analityczna