We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

“Maszyna Społeczna”. Analiza i wsparcie potencjału polskich start-up’ów blockchainowych.

Grant-awarding entity: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki

ABSTRACT

Technologie blockchainowe (rozproszonych baz danych, rejestrów) charakteryzują się dużym potencjałem transformacyjnym gospodarki, społeczeństwa i państwowości. Jednocześnie stanowią one typowe “czarne skrzynki” technologiczne; ze względu na ich hermetyczność dotychczas brakuje systematycznego ich rozpoznania właśnie przez nauki społeczne i humanistykę. Przedstawiciele Blockchain Hub Warsaw zadeklarowali daleko idącą współpracę w realizacji projektu, co stwarza rzadko spotykaną w naukach społecznych okazję na zapoczątkowanie analizy blockchainowych “czarnych skrzynek” już na etapie ich tworzenia. Blockchain to technologia globalna, odpowiedzi na pytanie o jej społeczne i gospodarcze znaczenie poszukują najważniejsze ośrodki akademickie na całym świecie. Jest to najlepszy moment, by umieścić Polskę na mapie wiodących lokalizacji badań tego problemu. Przedstawienie rezultatów projektu i doświadczeń startupów zrzeszonych w Blockchain Hub Warsaw na arenie międzynarodowej przyczyni się do promocji osiągnięć polskich innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Aby móc ocenić i wspierać innowacyjność projektów i usług opartych o technologie blockchainowe należy zdefiniować ich relacje z zastanym instytucjonalnym ustrojem państwa. Analiza instytucjonalna przeprowadzona w ramach projektu ma za zadanie wskazać te obszary, w których mechanizmy blockchainowe i funkcje państwa mogą wchodzić w synergię i tworzyć innowacyjne usługi dla dobra obywateli. Cele realizowane dzięki wsparciu DELab UW (działania komunikacyjno – popularyzatorskie) mają za zadanie wydobyć z rezultatów naukowych badań startupów wiedzę istotną z punktu widzenia realiów społeczno-gospodarczych i przekształcić ją w wartość dla różnych aktorów – szerzej rozumianego biznesu, administracji publicznej, instytucjonalnych aktorów społecznych. Zastosowanie narzędzi analiz społecznych do problematyki funkcjonowania rozwiązań blockchainowych, oraz potencjalne wypracowanie nowych specyficznych metod i teorii, będzie wymiernym wkładem w rozwój nauk społecznych. Adekwatne, praktyczne uwzględnianie najnowszych osiągnięć technologicznych jest wciąż problemem humanistyki i nauk społecznych. Jedynie mając bezpośrednią styczność z konkretem technologii humaniści i socjologowie będą w stanie proponować wartościowe objaśnienia społecznych konsekwencji rozwoju technologii i tworzyć programy edukacyjne przygotowujące młode pokolenie do życia i pracy w stechnicyzowanej rzeczywistości. Projekty blockchainowe także mogą skorzystać na roboczych kontaktach z naukami społecznymi. W ostatnim czasie w globalnym ekosystemie blockchainowym zaczęły pojawiać się nawoływania o zwiększony udział socjologów w dyskusji na temat przyszłości tego obszaru. Społeczność ta zdaje sobie powoli sprawę, że nie wszystkie kwestie związane z zarządzaniem projektami można “zaszyć” w technicznej warstwie “łańcucha bloków”, że tworzenie prawdziwej wartości dla użytkowników wymaga także miękkich kompetencji, wykraczających poza tworzenie czysto technicznej architektury. Celem projektu jest stworzenie mechanizmów umożliwiających dwustronny przepływ wiedzy i doświadczeń pomiędzy społecznością polskich startupów blockchainowych a światem nauk społecznych i ekonomicznych oraz sferą publiczną (administracją, popularnym dyskursem publicznym). Stworzenie wspólnej płaszczyzny dialogu umożliwi podejmowanie skoordynowanych działań opartych na adekwatnym zrozumieniu istoty, znaczenia i roli technologii blockchainowych w społecznym i gospodarczym życiu społeczeństwa i państwa. Interesariuszami projektu po stronie blockchainowej są polskie start-up’y, zrzeszone w ramach Blockchain Hub Warsaw (BHW). Stanowi go grupa przedsiębiorców i deweloperów blockchainowych, którzy postanowili współpracować w realizacji swoich celów biznesowych. Potrzeby tych interesariusz zostaną zaadresowane poprzez przeprowadzenie warsztatów, na których dyskutowane będą wyniki analiz socjologicznych modeli zarządzania i funkcjonowania tych przedsięwzięć oraz analizy instytucjonalnej współpracy z administracją publiczną. Po stronie akademickiej bezpośrednimi interesariuszami jest Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Laboratorium Ekonomii Cyfrowej UW (Digital Economy Lab – DELab UW). We współpracy z Wydziałem Socjologii prowadzone będą działania czysto naukowe (prowadzenie badań, tworzenie publikacji naukowych i zajęcia ze studentami), natomiast DELab UW (który w ciągu ostatnich lat stał się istotnym ośrodkiem kształtującym dyskurs o wpływie cyfrowych innowacji na kształt gospodarki i społeczeństwa) będzie platformą generowania praktycznej wiedzy o charakterze eksperckim oraz jej upowszechniania i popularyzowania w szerszym kontekście społecznym i gospodarczym. Adresatem działań komunikacyjnych związanych z projektem w sferze publicznej jest “ogół społeczeństwa”, polscy obywatele, których dotyczyć mogą transformacje związane z technologiami blockchainowymi, przedstawiciele tradycyjnego biznesu, a także urzędy administracji publicznej odpowiedzialne za wyznaczanie kierunku transformacji krajowej gospodarki.