We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Sławomir Mandes Ph.D./ Associate Professor

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_academia  
pracownik
profesor uczelni
Department of Digital Sociology

Contact
mandess@is.uw.edu.pl
Pokój: 312

URLOP do 29.02.2024

Terminy dyżurów


Scientific activity

2020 – profesor uczelni

2017 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2003 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1998 – magister, Instytut Socjologii UW

Scientific interests

W 1998 ukończyłem studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra socjologii z wyróżnieniem summa cum laude. W 2003 roku uzyskałem stopień doktora nauk społecznych na podstawie rozprawy zatytułowanej O pojęciu świata przeżywanego w socjologii, napisanej pod kierunkiem profesora Jerzego Szackiego. Praca ta otrzymała nagrodę Premiera RP. W 2017 otrzymałem stopień doktora habilitowanego na podstawie książki Miejsce religii w społeczeństwie – w poszukiwaniu nowego programu badawczego socjologii religii (Warszawa 2016).

 

W centrum moich zainteresowań znajduje się problematyka socjologii religii, życia lokalnego oraz cyfrowej metodologii w naukach społecznych, w szczególności metodologii analizy tekstu i badań sondażowych. Moje badania z zakresu socjologii religii dotyczą procesu sekularyzacji w Polsce i Europie oraz związku religijności z innymi obszarami życia społecznego. Korzystam przede wszystkich z metod ilościowych, tj. klasycznych sondaży, a także ze wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software). Interesują mnie możliwości wykorzystania narzędzi opracowanych w ramach przetwarzania języka naturalnego (natural language processing, NLP) za pomocą języka Python do badań prowadzonych w naukach społecznych.  Jestem zaangażowany z realizację badań w ramach Europejskiego Sondażu Wartości (EVS) od jego trzeciej edycji. Brałem również udział w wielu projektach międzynarodowych i krajowych realizowanych na UW i poza nim.

Kwestię sekularyzacji i miejsca religii w społeczeństwie analizuję od samego początku mojej kariery socjologicznej w licznych tekstach. Większość z nich oparta jest na danych pochodzących z EVS. Badam również zjawisko wpływu Internetu na autorytet w religii, masowe i zindywidualizowane formy doświadczenia religijnego. Równolegle do prac empirycznych publikuję teksty z zakresu teorii socjologii religii, czego zwieńczeniem była wspomniana już książka Miejsce religii w społeczeństwie – w poszukiwaniu nowego programu badawczego socjologii religii. Łączę różne podejścia metodologiczne, wychodząc z założenia, że nie ma jednego, właściwego sposobu badania religii. Poszukiwania metodologiczne popchnęły mnie w kierunku rozwijanych współcześnie metod zautomatyzowanej analizy dużych zbiorów danych tekstowych.

 

Drugi obszar moich dociekań, prowadzonych od samego początku kariery akademickiej równolegle do badań nad religią, obejmuje badania nad lokalnością i lokalną polityką społeczną. Do najważniejszych prac dotyczących tej tematyki należą: Kapitał Społeczny w małych miastach (Warszawa 2005; współautor: C. Trutkowski) oraz artykuł „Activation policy in the fragmented welfare system: The case of Poland” opublikowany w monografii Integrating Social and Employment Policies in Europe: Active Inclusion and Challenges for Local Welfare Governance pod red. Martina Heidenreicha i Deborah Rice (Edgar Elgar Publishing 2016).

 

Poza pracą naukową jestem od lat zaangażowany w badania społeczne, w szczególności w ewaluacje projektów społecznych z zakresu polityki społecznej, współpracy samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych i partycypacji społecznej. Współpracowałem przy realizacji wielu projektów między innymi z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” czy Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej Ojcowie Kamilianie. Od 2016 roku jestem zaangażowany w badania jednostek samorządowych na Ukrainie w ramach programu „Decentralization Offering Better Results and Efficiency – DOBRE” realizowanego wspólnie przez FRDL i Global Communities.

Selected publications

Monografie

Mandes, Sławomir, Miejsce religii w społeczeństwie – w poszukiwaniu nowego programu badawczego socjologii religii, Warszawa: Scholar 2016.

Mandes, Sławomir, Świat przeżywany w socjologii, Warszawa: WUW 2021.

Artykuły 

Mandes, Sławomir, Clerical Sexual Abuse in an Illiberal State: The Case of Poland, Journal of Church and State, 2020, vol. 62 no. 1, 110–134.

Mandes, Sławomir, Sadłoń, Wojciech, Religion in a Globalized Culture: Institutional Innovation and Continuity of Catholicism—The Case of World Youth Day, Annual Review of the Sociology of Religion, 2018, 202–221.

Mandes, Sławomir, The Internet as a Challenge for Traditional Churches: The Case of the Catholic Church in Poland, Annual Review of the Sociology of Religion, 2015, 114–131.

Mandes, Sławomir, Rogaczewska, Maria, I don’t reject the Catholic Church––the Catholic Church rejects me”: How Twenty- and Thirty-somethings in Poland Re-evaluate their Religion, Journal of Contemporary Religion, 2013, Vol. 28, No. 2, 259–276.

Marody, Mirosława, Mandes, Sławomir, On Functions of Religion in Molding the National Identity of Poles, International Journal of Sociology, vol. 35, no. 4, 2005–6. 

Rozdziały w monografiach

Marody, Mirosława, Mandes, Sławomir, Polish Religious Values as Reflected in the European Values Study, w: Religion, Politics, and Values in Poland Continuity and Change Since 1989, Sabrina P. Ramet, Irena Borowik (eds.), 2017, 231–255.

Mandes, Sławomir, Le Rôle de la Religion et de l’Église Catholique, w: Comprendre La Pologne. Société, Politique et Institutions, Anna Paczesniak, Jean-Michel De Waele (eds.), Paris: Editions L’Harmattan, 2016, 223–252.

Lewicki, Mikołaj, Mandes, Sławomir, Changing Frameworks of National Identity in Post-communist Poland, w: Religion and National Identities in an Enlarged Europe, Willfried Spohn, Matthias Koenig, Wolfgang Knöbl (eds.), Palgrave Macmillan, 2015, 39–67.

Matthias Koenig, Mandes, Sławomir, Trittler, Sabine, Religious Dimensions of National and European Identities: Evidence from Cross-national Survey Research, w: Religion and National Identities in an Enlarged Europe, Willfried Spohn, Matthias Koenig, Wolfgang Knöbl (eds.), Palgrave Macmillan, 2015, 124–145.

Projects

Completed projects
  • 2016–2017: Postawy wobec języka polskiego, grant Narodowego Centrum Kultury. Rola: członek zespołu.
  • 2012–2015: Internet Tools for Research in Europe on New Drugs (I-TREND): interdisciplinary and integrated approaches to substances, users and markets. Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Główny lider – Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT – francuska agencja rządowa) – Francja. Partner polski – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Rola: członek polskiego zespołu.
  • 2011–2014: Local Worlds of Social Cohesion. The Local Dimension of Integrated Social and Employment Policy 7 Program Ramowy, Localise 266768. Główny lider: Jean Monnet Centre for Europeanisation and Transnational Regulations, University of Oldenburg. Rola: kierownik polskiego zespołu (www.localise-research.eu).
  • 2009–2012: Workable: Making Capabilities Work 7. Program Ramowy, WorkAble 244909. Główny lider: Bielefeld Center for Education and Capability Research, Faculty of Educational Science, Bielefeld University. Rola: kierownik polskiego zespołu. (www.workable-eu.org).
  • 2008–2011: Europäisierung, multiple Modernitäten und kollektive Identitäten – Religion, Nation und Ethnizität in einem erweiterten Europa finansowane przez Volkswagen Stiftung. Główny lider: Georg-August-Universität Göttingen. Rola: kierownik polskiego zespołu.
  • 2008–2009: Religion and Values: Central and Eastern European Research Network 6. Program Ramowy, REVACERN 501/78-028899. Główny lider: Uniwersytet w Szeged. Rola: kierownik polskiego zespołu.