We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Technologie informacyjne w polityce publicznej. Krytyczna analiza profilowania bezrobotnych w Polsce.

Grant-awarding entity: NCN

NCN

ABSTRACT

Projekt odnosi się do dwóch istotnych społecznie i politycznie procesów, coraz szerzej dyskutowanych przez naukowców i decydentów, wciąż jednak niedostatecznie rozpoznanych. Z jednej strony są to przekształcenia zasad sprawiedliwości społecznej w specyficznym obszarze funkcjonowania welfare state, jakim jest polityka rynku pracy, z drugiej – problem stosowania IT przez państwo i zagrożeń wpisanych w cyfryzację.

Głównym celem badawczym projektu jest uzyskanie ugruntowanej empirycznie wiedzy o procesie tworzenia technologii informacyjnych (IT), używanych do klasyfikacji osób bezrobotnych oraz sposobach ich działania i wykorzystywania w praktyce administracyjnej. Wychodząc od przykładu wspomaganych komputerowo narzędzi statystycznych służących profilowaniu osób bezrobotnych, projekt podejmuje ogólniejszy problem używania w polityce publicznej IT, opartych o klasyfikacje, miary i dane statystyczne. Wyniki badania uwidocznią wyzwania, jakie dla demokratycznego państwa prawa niesie wykorzystanie IT w politykach publicznych, m.in. poprzez przesunięcie części decyzji w ręce twórców systemu komputerowego. W konsekwencji pojawienia się nietransparentnych zasad dystrybucji usług publicznych czy braku możliwości odwołania od automatycznej klasyfikacji. Projekt pozwoli ponadto na rozwinięcie i upowszechnienie krytycznych analiz polityk publicznych, nieznanych dotychczas na polskim gruncie naukowym. W miejsce koncentracji na oficjalnych przesłankach, założeniach reform i regułach formalnych, więcej uwagi poświęcone zostanie rekonstrukcji praktyk, relacji oraz technologii, poprzez które polityka publiczna się konkretyzuje oraz identyfikacji zagrożeń.

W ramach projektu zastosowano podejście interdyscyplinarne, łączące metodę jakościową i ilościową, uwzględniając także perspektywę różnych aktorów i analizę danych pochodzące z wielu źródeł. 

Wyniki badania zostaną przedstawione w cyklu publikacji naukowych, podczas wystąpień konferencyjnych (w tym zaplanowanego w ramach projektu panelu tematycznego) oraz w formie rekomendacji dotyczących stosowania IT w polityce publicznej, które zostaną przedstawione zainteresowanym instytucjom.

Publications

Godlewska-Bujok, B. (2019). Profiling in employment relations and public policies—An instrument of economic risk reduction?. “Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 2019(6), s. 17–22. https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.6.3

Sztandar-Sztanderska, K. (2018). Państwo na co dzień. Etnograficzne badania polityk publicznych wobec grup zmarginalizowanych we Francji, „Kultura i Rozwój” 2018, 1(6), s. 9-25.

Sztandar-Sztanderska, K., Zieleńska, M. (2018). Changing social citizenship through information technology. “Social Work & Society, an International Online Journal”, 16(2).

Sztandar-Sztanderska, K, Zieleńska, M. (w recenzji) What makes a person an ideal unemployed? Values and norms encapsulated in a computerised profiling tool. “Social Work & Society, an International Online Journal”.