We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Polityczna aktywność diaspory w epoce globalnych współzależności. Społeczność migrancka Wietnamczyków z Polski i jej transnarodowe powiązania polityczne.

Grant-awarding entity: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

ABSTRACT

Projekt poświęcony jest zagadnieniu politycznej aktywności migrantów wietnamskich we współczesnych czasach, określanych mianem „epoki globalnych współzależności”. Wietnamska diaspora, na którą składają się społeczności migranckie ulokowane w rozmaitych krajach świata, stanowi niezwykle interesujący przypadek pod względem politycznego zaangażowania jej członków. Jest to konsekwencją faktu, iż wspólnoty migranckie, rezydujące w poszczególnych krajach, posiadają zróżnicowaną genezę i odmienne korzenie historyczne. Wietnamczycy zamieszkujący w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach Zachodu w zasadniczej mierze wywodzą się spośród uchodźców, opuszczających rejony Wietnamu Południowego po przegranej wojnie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a komunistycznym Wietnamem Północnym. Z tego powodu, tradycyjnie przejawiali sympatie antykomunistyczne i prodemokratycznie, prezentując postawy antagonistyczne względem aktualnych władz Socjalistycznej Republiki Wietnamu. Z kolei geneza społeczności migranckich ulokowanych w byłych krajach bloku socjalistycznego, w tym w Polsce, sięga czasów „bratniej pomocy” oferowanej przez Związek Radziecki i inne kraje socjalistyczne komunistycznym władzom wietnamskim. W ramach programów pomocowych, do Polski trafiło kilka tysięcy studentów wietnamskich, z których część pozostała w Polsce, stwarzając podwaliny do wykształcenia się największej w tym kraju społeczności migranckiej pochodzącej spoza Europy. W odróżnieniu od swoich współrodaków zamieszkujących w Stanach Zjednoczonych, Wietnamczycy z Europy Wschodniej uznawani byli za zasadniczo lojalnych względem władz Socjalistycznej Republiki Wietnamu. Migranckie organizacje, tworzone przez Wietnamczyków w Polsce, w przeważającej mierze działały we współpracy i pod patronatem wietnamskich instytucji rządowych, takich jak Ambasada SRW czy Front Narodowy Wietnamu. Jednakże w ostatnim czasie, opisywana sytuacja ulega dynamicznej przemianie. Po pierwsze, społeczność wietnamska ulokowana w Stanach Zjednoczonych podlega rosnącemu zróżnicowaniu, z uwagi na fakt rosnących na znaczeniu w obecnych czasach migracji edukacyjnych z terytorium Wietnamu. Nowo przybywający do Stanów Wietnamczycy, z reguły wywodzący się z dobrze prosperujących rodzin, często powiązanych z komunistyczną władzą, w przeciwieństwie do uchodźców z pierwszej fali migracji, nie przejawiają stosunku antagonistycznego względem władz SRW. Sytuacja ta rodzi poważne napięcia wewnątrz społeczności migranckiej. Po drugie, Wietnamczycy zamieszkujący w Polsce od kilku lat coraz aktywniej włączają się w działalność krytyczną względem obecnych władz wietnamskich, organizując protesty przeciwko opieszałości władz SRW w zakresie ochrony środowiska, czy też polityce prowadzonej względem ekspansywnego sąsiada – Chin. Dodatkowo, coraz aktywniej angażują się w działalność polityczną na terytorium państwa polskiego, kandydując w wyborach samorządowych (2014 rok) i parlamentarnych (2015 rok). Niniejszy projekt badawczy ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie: w czym należy upatrywać przyczyn przemian zachodzących w działalności polityczno-społecznej przedstawicieli wietnamskiej diaspory? Czy źródeł aktywizacji prodemokratycznej zamieszkujących w Polsce Wietnamczyków należy upatrywać w czynnikach związanych z globalizacją i wzrostem globalnych współzależności, przejawiających się w rosnącej roli komunikacji internetowej, w tym mediów społecznościowych – które zapewniają im możliwość dostępu do treści wytwarzanych przez znacznie liczniejszą, od lat prowadzącą działalność antykomunistyczna społecznością amerykańskich Wietnamczyków? Czy też raczej to fakt zamieszkiwania w Polsce – kolebce Solidarności, kraju o bogatej tradycji walki o demokratyzację – wpływa na zachodzące na przestrzeni czasu przemiany postaw? Celem zbadania tej kwestii, w ramach projektu zostanie przeprowadzone wielostanowiskowe badanie etnograficzne, realizowane wśród społeczności wietnamskich w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Kluczowy element badania stanowić będzie również netnografia – badanie aktywności prowadzonej w ramach przestrzeni Internetu. Prowadzone analizy mają za zadanie uzyskanie odpowiedzi na pytanie o szerszym poziomie ogólności, dotyczące roli dawnych podziałów historycznych, wywodzących się z epoki Zimnej Wojny, we współczesnym zglobalizowanym świecie.