We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

II stopień: socjologia (studia zaoczne)

Jeśli nie możesz brać udziału w zajęciach w tygodniu lub po prostu wolisz studiować w trybie sobotnio-niedzielnym – zapraszamy na magisterskie studia zaoczne.

Nasza oferta charakteryzuje się naciskiem na:

  • zapoznanie studentów ze spektrum podejść teoretycznych w socjologii, tak klasycznych, jak i współczesnych;
  • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia badań społecznych, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

Program studiów zakłada realizację następujących ogólnych celów kształcenia:

  • nabycie przez absolwenta pogłębionej wiedzy z zakresu socjologii oraz pogłębionej wiedzy w ramach wybranej subdyscypliny;
  • przygotowanie do samodzielnego projektowania i realizowania projektów badawczych;
  • ukształtowanie umiejętności i kompetencji umożliwiających efektywną pracę zespołową;
  • nabycie kompetencji niezbędnych do dzielenia się nabytą wiedzą oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym;
  • ukształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.
W trakcie I roku studenci realizują zajęcia w ramach:

bloku teoretycznego, poznając główne filozoficzne i metodologiczne problemy nauk społecznych, zgłębiając kluczowe problemy badawcze i teoretyczne współczesnej socjologii oraz ćwicząc krytyczną analizę wybranych prac socjologicznych i interpretację wyników badań;

bloku metodologicznego, gdzie rozwijają kompetencje badawcze (także w zakresie ewaluacji) realizując własne projekty badawcze;

proseminarium, na którym przygotowywane są założenia prac magisterskich (w tym rozdział planowanej pracy bądź projekt badawczy wraz z krytycznym przeglądem literatury przedmiotu);

puli zajęć o charakterze fakultatywnym skoncentrowanych na budowaniu wiedzy i umiejętności w ramach subdyscyplin socjologii lub na szczegółowych zagadnieniach badawczych; do puli zajęć fakultatywnych wchodzą także zajęcia ogólnouniwersyteckie.

Na II roku studenci realizują kolejne zajęcia z bloku teoretycznego i badawczego

poznając zaawansowane techniki analizy danych a w ścisłej współpracy z promotorem przygotowują pracę magisterską. W ramach puli zajęć fakultatywnych należy także zrealizować kierunkowe zajęcia prowadzone w języku obcym, które – poza treścią programową związaną z konkretnym przedmiotem – służą również ćwiczeniu umiejętności dyskutowania i przygotowywania prac pisemnych w języku obcym, potwierdzając tym samym zaawansowaną znajomość języka obcego (na poziomie B2+).

Absolwenci znajdują pracę na stanowiskach związanych z wykonywaniem, prowadzeniem, zlecaniem, monitorowaniem i analizą badań społecznych oraz diagnostyką procesów społecznych i zjawisk kulturalnych w administracji publicznej, firmach badań społecznych i rynkowych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations, w mediach i instytucjach kultury, firmach konsultacyjnych, rekrutacyjnych, PR-owych. Studia dają dobre przygotowanie do podjęcia studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w budynku Wydziału Socjologii na ul. Karowej 18.

ZASADY STUDIÓW ZAOCZNYCH

Studia są płatne. Proponujemy 3 plany płatności:
całość: 5200 zł
2 raty: 2750 zł semestralnie
10 rat: 550 zł miesięcznie
Studenci zaoczni są uprawnieni do stypendiów socjalnych i za wyniki w nauce na zasadach obowiązujących na UW.

Oświadczenie o płatnościach

Szczegółowa informacja o opłatach związanych ze studiowaniem na WS UW

Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/2023

Październik
01 – 02 października
08 – 09 października
22 – 23 października 

Listopad
05 – 06 listopada
19 – 20 listopada

Grudzień
10 – 11 grudnia

Styczeń
14 – 15 stycznia
28 – 29 stycznia

Luty
04 – 05 lutego
18 – 19 (sesja)

II SEMESTR 

Marzec
04 – 05 marca
18 – 19 marca

Kwiecień
01 – 02 kwietnia
15 – 16 kwietnia
22 – 23 kwietnia

Maj
13 – 14 maja
20 – 21 maja

Czerwiec
03 – 04 czerwca
17 – 18 czerwca
24 – 25 czerwca  (sesja)